تحلیل عددی استاتورهای پیش‌چرخش پروانه شناور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله جریان حول استاتور پیش‌چرخش پروانه یک شناور کانتینربر به صورت عددی شبیه‌سازی و تحلیل شده است. پارامترهای استاتور پیش‌چرخش بیان شده و دو تا از مهمترین آنها یعنی تعداد استاتور و زاویه حمله استاتور مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده است. استاتورها در 3 حالت چهار، شش و هشت تایی در پنج زاویه حمله 10، 25/11، 5/12، 75/13 و 15 درجه بررسی شدند. همچنین موقعیت قرارگیری استاتورها بسیار با اهمیت است که با توجه به نوع جریان در پاشنه شناور موقعیت قرارگیری این استاتور تعیین گردید. پس از بررسی نتایج شبیه‌سازی جریان حول استاتورها، سه استاتور که بهترین عملکرد از منظر افزایش بازده را دارا بودند به عنوان استاتور مرجع انتخاب شدند و ضریب پیشران، ضریب گشتاور برای کل پروانه و یک پره از پروانه و فشار در یک نقطه بر روی پره پروانه برای این سه استاتور مرجع بررسی شده‌اند. از نتایج بدست آمده دیده شد که حالت هشت استاتور با زاویه حمله 10 درجه تاثیر بهتر از منظر تغییر جهت جریان سرعت و ایجاد نیروی پیشران و گشتاور داشته است. در نتیجه بازده و توان تحویلی را بترتیب 46/3 و 05/4 درصد بهبود بخشیده است. همچنین حالت چهار استاتور با زاویه حمله 10 درجه نوسانات فشار را 45/8 درصد نسبت به حالت بدون استاتور بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical analysis of pre-swirl stators for ship propeller

نویسندگان [English]

  • Alireza Nadery
  • Hassan Ghasemi
  • Hassan Bahrami
Department of Maritime Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this paper, the pre-swirl stator (PSS) for the propeller of a container ship is numerically simulated and analyzed. The parameters of the pre-swirl stator (PSS) are stated, and two most important paremeters, namely the number of stators and the angle of attack are considered and analyzed. The stators are chosen in three number of blades (four, six, and eight blades) and at five angles of attack (10, 11.25, 12.5, 13.75, and 15 degrees). In addition, the position of the stators is important, which is determined according to the flow direction in the ship stern. After analyzing the stator simulation results, the three stators, which have favorable performance in terms of efficiency, were selected as reference stators. Then, the thrust and torque coefficients for all blades and one blade of the propeller, and pressure at one point on the propeller blade are examined. The results are indicated that the stator with eight blades and at the angle of attack of 10 degrees has a better performance in terms of changing the direction of propeller inflow and producing thrust and torque. Therefore, it is improved that the efficiency and delivered power by 3.46% and 4.05%, respectively. Moreover, the four blades stator with an attack angle of 10 degrees has improved the pressure fluctuations by 8.45% compared to the non-stator condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-swirl stator
  • propeller efficiency
  • improvement of ship propulsion system
  • energy saving devices