مدل‌سازی عددی اثر دما و فشار ورودی بر چگالش بخار و تولید آنتروپی در جداساز فشار بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز پژوهشی شبکه‌های گاز رسانی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

جداساز فراصوت گاز - مایع یک نازل همگرا - واگرا است که میعان و تغییر فاز در سرعت‌های بالاتر از صوت از خصوصیات عملکرد این دستگاه می‌باشد. جریان سیال، انتقال جرم و حرارت در جداسازهای فراصوت به دلیل بر هم کنش پیچیده جریان فراصوت و تغییر فاز به خوبی درک نشده است. در این پژوهش، از معادله حالت گاز ویریال و یک مدل ریاضی برای پیش‌بینی دقیق پدیده چگالش خود به خودی با استفاده از نظریه‌های هسته‌زایی و رشد قطره استفاده شده است. شعاع متوسط قطره و توزیع فشار حاصل شده از مدل عددی به خوبی با داده‌های تجربی سازگار است. نتایج نشان داد با 3/5% کاهش دمای ورودی در فشار ثابت، شعاع متوسط قطره‌های خروجی بیش از 40% افزایش یافت. همچنین، با حدود 40% افزایش فشار ورودی در دمای ثابت، بیش‌ترین کسر جرمی مایع بیش از 90% افزایش یافت. بنابراین، استفاده از دمای پایین و فشار بالا در ورودی به منظور بهبود راندمان جداسازی ضروری است. همچنین، کم‌ترین میزان نرخ تولید آنتروپی ناشی از تغییرات دما مربوط به بیش‌ترین فشار و کم‌ترین دما بوده و کم‌ترین میزان نرخ تولید آنتروپی ناشی از تغییرات فشار مربوط به کم‌ترین دما و فشار است. محاسبه عدد بیجان نشان داد که برگشت ناپذیری تحت تأثیر اثرات اصطکاک سیال در مقایسه با انتقال حرارت غالب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of the Effect of Inlet Temperature and Pressure on Steam Condensation and Entropy Generation in High-Pressure Separator

نویسندگان [English]

  • Soroush Yousefi
  • Maziar Changizian
  • Seyed Saied Bahrainian
Department of Mechanical Engineering, Gas Networks Research Center, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The gas-liquid supersonic separator is a convergent-divergent nozzle in which condensation and phase change at speeds higher than sound are the characteristics of this device. The fluid flow, mass, and heat transfer in supersonic separators are not understood well due to the complicated interaction of the supersonic flow and phase change. In this research, the virial gas equation of state and a mathematical model have been used to accurately predict spontaneous condensation using nucleation and droplet growth theories. The droplet average radius and pressure distribution obtained from the numerical model are well consistent with the experimental data. The results showed that with a 3.5% decrease in inlet temperature at constant pressure, the average radius of the outlet droplets increased by more than 40%. Also, with about a 40% increase in inlet pressure at a constant temperature, the maximum liquid mass fraction increased by more than 90%. Therefore, low temperature and high pressure at the inlet are necessary to improve the separation efficiency. Also, the lowest entropy generation rate due to temperature changes is related to the highest pressure and the lowest temperature, and the lowest entropy generation rate due to pressure changes is related to the lowest temperature and pressure. The Bejan number calculation showed that irreversibility is affected by the effects of fluid friction compared to heat transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supersonic separator
  • Two-phase flow
  • Spontaneous condensation
  • Entropy generation
  • The Bejan number
[1] J. Bian, X. Cao, W. Yang, D. Guo, C. Xiang, Prediction of supersonic condensation process of methane gas considering real gas effects, Applied Thermal Engineering, 164 (2020) 114508.
[2] D.C. de Melo, L.d.O. Arinelli, J.L. de Medeiros, A.M. Teixeira, G.V. Brigagão, F.M. Passarelli, W.M. Grava, O. de QF Araujo, Supersonic separator for cleaner offshore processing of supercritical fluid with ultra-high carbon dioxide content: Economic and environmental evaluation, Journal of Cleaner Production, 234 (2019) 1385-1398.
[3] A. Esmaeili, Supersonic separation of natural gas liquids by Twister technology, Chemical engineering transactions, 52 (2016) 7-12.
[4] S. Dykas, M. Majkut, M. Strozik, K. Smołka, Experimental study of condensing steam flow in nozzles and linear blade cascade, International Journal of Heat and Mass Transfer, 80 (2015) 50-57.
[5] H. Ding, C. Wang, Y. Zhao, An analytical method for Wilson point in nozzle flow with homogeneous nucleating, International journal of heat and mass transfer, 73 (2014) 586-594.
[6] C. Moses, G. Stein, On the growth of steam droplets formed in a Laval nozzle using both static pressure and light scattering measurements, J. Fluids Eng, 100(3) (1978) 311-322.
[7] P.G. Hill, Condensation of water vapour during supersonic expansion in nozzles, Journal of Fluid Mechanics, 25(3) (1966) 593-620.
[8] S.N.R. Abadi, R. Kouhikamali, K. Atashkari, Two-fluid model for simulation of supersonic flow of wet steam within high-pressure nozzles, International Journal of Thermal Sciences, 96 (2015) 173-182.
[9] B. Nikkhahi, M. Shams, M. Ziabasharhagh, A numerical study of two-phase transonic steam flow through convergence-divergence nozzles with different rates of expansion, Korean Journal of Chemical Engineering, 27(6) (2010) 1646-1653.
[10] A. Zhao, S. Guo, X. Qi, S. Gao, J. Sun, Numerical study on the nano-droplets formation process from superheated steam condensation flow effected by nozzle convergent profile, International Communications in Heat and Mass Transfer, 104 (2019) 109-117.
[11] A. Pillai, B. Prasad, Effect of wall surface roughness on condensation shock, International Journal of Thermal Sciences, 132 (2018) 435-445.
[12] X. Cao, J. Bian, Supersonic separation technology for natural gas processing: A review, Chemical Engineering and Processing-Process Intensification, 136 (2019) 138-151.
[13] Q.-F. Ma, D.-P. Hu, J.-Z. Jiang, Z.-H. Qiu, A turbulent Eulerian multi-fluid model for homogeneous nucleation of water vapour in transonic flow, International Journal of Computational Fluid Dynamics, 23(3) (2009) 221-231.
[14] Q.-F. Ma, D.-P. Hu, J.-Z. Jiang, Z.-H. Qiu, Numerical study of the spontaneous nucleation of self-rotational moist gas in a converging-diverging nozzle, International Journal of Computational Fluid Dynamics, 24(1-2) (2010) 29-36.
[15] S.H.R. Shooshtari, A. Shahsavand, Predictions of wet natural gases condensation rates via multi-component and multi-phase simulation of supersonic separators, Korean Journal of Chemical Engineering, 31(10) (2014) 1845-1858.
[16] S.R. Shooshtari, A. Shahsavand, Reliable prediction of condensation rates for purification of natural gas via supersonic separators, Separation and Purification Technology, 116 (2013) 458-470.
[17] S.R. Shooshtari, A. Shahsavand, Optimal operation of refrigeration oriented supersonic separators for natural gas dehydration via heterogeneous condensation, Applied Thermal Engineering, 139 (2018) 76-86.
[18] M. Vatanmakan, E. Lakzian, M.R. Mahpeykar, Investigating the entropy generation in condensing steam flow in turbine blades with volumetric heating, Energy, 147 (2018) 701-714.
[19] S. Dykas, W. Wróblewski, Numerical modeling of steam condensing flow in low and high-pressure nozzles, International Journal of Heat and Mass Transfer, 55(21-22) (2012) 6191-6199.
[20] A. White, M. Hounslow, Modelling droplet size distributions in polydispersed wet-steam flows, International Journal of Heat and Mass Transfer, 43(11) (2000) 1873-1884.
[21] E. Jabir, B. Dmitrii, A. Konstantin, H.D. Kim, Numerical estimation of non-equilibrium condensation of steam in supersonic nozzles, Journal of Mechanical Science and Technology, 32(10) (2018) 4649-4655.
[22] L. Prandtl, General considerations on the flow of compressible fluids, No. NACA-TM-805, (1936).
[23] K. MATSUO, S. KAWAGOE, K. SONODA, K. SAKAO, Studies of condensation shock waves: part 1, mechanism of their formation, Bulletin of JSME, 28(241) (1985) 1416-1422.
[24] T. Setoguchi, S. Matsuo, S. Yu, H. Hirahara, Effect of nonequilibrium homogenous condensation on flow fields in a supersonic nozzle, Journal of Thermal Science, 6(2) (1997) 90-96.
[25] D. Majidi, F. Farhadi, Supersonic separator’s dehumidification performance with specific structure: Experimental and numerical investigation, Applied Thermal Engineering, 179 (2020) 115551.
[26] S.R. Shooshtari, A. Shahsavand, Maximization of energy recovery inside supersonic separator in the presence of condensation and normal shock wave, Energy, 120 (2017) 153-163.
[27] A. White, J. Young, Time-marching method for the prediction of two-dimensional, unsteadyflows of condensing steam, Journal of Propulsion and Power, 9(4) (1993) 579-587.
[28] A. Gerber, Two-phase Eulerian/Lagrangian model for nucleating steam flow, J. Fluids Eng., 124(2) (2002) 465-475.
[29] Fluent, Ansys. 21.1 Theory Guide, Ansys Inc, (2021).
[30] K. Ishizaka, A high-resolution numerical method for transonic non-equilibrium condensation flow through a steam turbine cascade, Proc. of the 6th ISCFD, 1 (1995) 479-484.
[31] S.L. Girshick, C.P. Chiu, Kinetic nucleation theory: A new expression for the rate of homogeneous nucleation from an ideal supersaturated vapor, The journal of chemical physics, 93(2) (1990) 1273-1277.
[32] S.L. Girshick, Comment on: ‘‘Self‐consistency correction to homogeneous nucleation theory’’, The Journal of chemical physics, 94(1) (1991) 826-827.
[33] M.M. Rudek, J.A. Fisk, V.M. Chakarov, J.L. Katz, Condensation of a supersaturated vapor. XII. The homogeneous nucleation of the n‐alkanes, The Journal of chemical physics, 105(11) (1996) 4707-4713.
[34] C.C.M. Luijten, Nucleation and droplet growth at high pressure, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, (1998).
[35] G. Lamanna, On nucleation and droplet growth in condensation nozzle flows, Eindhoven: Eindhoven University of Technology, (2000).
[36] J. Young, Spontaneous condensation of steam in supersonic nozzles, Physicochemical Hydrodynamics (PCH), 3 (1982) 57-82.
[37] G. Gyarmathy, The spherical droplet in gaseous carrier streams: review and synthesis, Multiphase science and technology, 1(1-4) (1982).
[38] J. Young, Two-dimensional, nonequilibrium, wet-steam calculations for nozzles and turbine cascades, J. Turbomach, 114(3) (1992) 569-579.
[39] G.H. Schnerr, U. Dohrmann, Transonic flow around airfoils with relaxation and energy supply by homogeneous condensation, AIAA Journal, 28(7) (1990) 1187-1193.
[40] A. Bejan, A study of entropy generation in fundamental convective heat transfer, J. Heat Transfer, 101(4) (1979) 718-725.
[41] S. Paoletti, F. Rispoli, E. Sciubba, Calculation of exergetic losses in compact heat exchanger passages, in: Asme Aes, (1989) 21-29.
[42] P. Benedetti, E. Sciubba, Numerical calculation of the local rate of entropy generation in the flow around a heated finned-tube, ASME, NEW YORK, NY, (USA). 30 (1993) 81-91.
[43] J. Young, An equation of state for steam for turbomachinery and other flow calculations, Trans ASME J. Eng. Gas Turbines Power, 110(1) (1988) 1-7.
[44] X. Cao, W. Yang, Numerical simulation of binary-gas condensation characteristics in supersonic nozzles, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 25 (2015) 197-206.
[45] S. Senguttuvan, J.-C. Lee, Numerical study of wet-steam flow in Moore nozzles, Journal of Mechanical Science and Technology, 33(10) (2019) 4823-4830.
[46] C. Wen, X. Cao, Y. Yang, Y. Feng, Prediction of mass flow rate in supersonic natural gas processing, Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles, 70(6) (2015) 1101-1109.
[47] C. Wen, X. Cao, Y. Yang, W. Li, An unconventional supersonic liquefied technology for natural gas, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 30(1) (2012) 651-660.
[48] Y. Yang, C. Wen, S. Wang, Y. Feng, Numerical simulation of real gas flows in natural gas supersonic separation processing, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 21 (2014) 829-836.
[49] F.R. Menter, Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications, AIAA Journal, 32(8) (1994) 1598-1605.
[50] A.J. Hedbäck, Theorie der spontanen Kondensation in Düsen und Turbinen, ETH Zurich, (1982).