طراحی کنترل کننده بهینه غیرخطی برای سیستم تعلیق فعال خودرو و بررسی تأثیر آن بر برداشت انرژی الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در استفاده از سیستم‌های تعلیق فعال خودرو، مصرف انرژی خارجی توسط عملگر است. استفاده از سیستم برداشت انرژی یکی از روش‌های جبران مصرف انرژی است که در آن انرژی حاصل از ارتعاشات مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل شده و ذخیره می‌شود. در این مقاله با طراحی یک کنترل‌کننده‌ی بهینه‌ی غیرخطی جدید برای سیستم تعلیق فعال خودرو که قابل تنظیم می‌باشد و در نظر گرفتن سیستم برداشت انرژی، برهمکنش این دو مورد بررسی قرار گرفته‌است. حلقه کنترل فعال وظیفه محاسبه نیروی مورد نیاز برای تحقق عملکرد مکانیکی مطلوب را دارد و مبتنی بر یک الگوریتم کنترل پیش‌بین غیرخطی مقید است. همچنین، شاخص‌های مکانیکی سیستم تعلیق که شامل راحتی سرنشین و حفظ تماس تایر-جاده می‌باشند توسط ضرایب وزنی تعریف شده در حلقه کنترل فعال مدیریت می‌شوند. از طرفی سیستم برداشت انرژی شامل ژنراتور خطی مغناطیس دائم، مدار یکسوساز جریان الکتریکی و منبع ذخیره انرژی ارائه شده‌است. در این مقاله به تأثیر انتخاب ضرایب وزنی حلقه کنترل فعال بر میزان برداشت انرژی پرداخته شده‌است. نتایج شبیه‌سازی‌ها به ازای انواع تحریک جاده نشان می‌دهند که استفاده‌ی درست از حلقه کنترل فعال حاکم بر مسأله به همراه سیستم برداشت انرژی، موجب تحقق عملکرد مکانیکی مطلوب توأم با برداشت حداکثری انرژی شده و مصرف انرژی سیستم تعلیق فعال کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an Optimal Non-Linear Controller for an Active Vehicle Suspension System and Investigating its Effect on Electrical Energy Harvesting

نویسندگان [English]

  • Reza Azmi 1
  • Mehdi Mirzaei 1
  • Amir Habibzadeh Sharif 2
1 Department of Mechanical Engineering/Sahand University of Techno logy/Tabriz/Iran
2 Faculty of Electrical Engineering /Tabriz /Iran
چکیده [English]

One of the most important challenges in using active vehicle suspension systems is the high energy consumption of these types of systems. The use of the energy harvesting system is one of the ways to reduce energy consumption in active suspension. In this paper, by designing a new optimal controller of the vehicle's active suspension system and the energy harvesting system, their interaction with them has been investigated. The active control loop calculates the required force to realize the desired mechanical performance. The method is based on the constrained nonlinear predictive control algorithm obtained from the continuous model of the system. Also, the mechanical indices of the suspension system, including travel comfort and road-holding, are managed by the weight coefficients defined in the active control algorithm. The effect of the weight coefficients on the maximum harvesting of energy, while achieving the desired mechanical performance is another issue that has been addressed in this article. The simulation results for two types of the road show that the proper use of the active control algorithm leads to the realization of the desired mechanical performance along with the maximum harvesting of energy.  Also, the external energy consumption of the active control system is significantly reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicle suspension system
  • Active vibration control
  • Energy harvesting
  • Constrained nonlinear control
[1] M. Madany, Z. Abduljabbar and M. Foda, Optimal preview control of active suspensions with integral constraint, Journal of vibration and control, 9 (2003) 1377-1400.
[2] L.G. Rao and S. Narayanan, Preview control of random response of a half-car vehicle model traversing rough road, Journal of sound and vibration, 310 (2008) 352-365.
[3] C. Kim and P. Ro, A sliding mode controller for vehicle active suspension systems with non-linearities, Proceedings of the institution of mechanical engineers, Part D: Journal of automobile engineering, 212 (1998) 79-92.
[4] J. Lin, R. Lian, C. Huang, Enhanced fuzzy sliding mode controller for active suspension systems, Mechatronics, 19 (2009) 1178-1190.
[5] Y.Z. Arslan, A. Sezgin and N. Yagiz, Improving the ride comfort of vehicle passenger using fuzzy sliding mode controller, Journal of vibration and control, 21 (2015) 1667-1679.
[6] J.S. Lin and I. Kanellakopoulos, Nonlinear design of active suspensions, IEEE control systems, 17 (1997) 45-59.
[7] Y. Huang, J. Na, X. Wu, Adaptive control of nonlinear uncertain active suspension systems with prescribed performance, ISA Transactions, 54 (2015) 145-155.
[8] A. Malekshahi, M. Mirzaei and S. Aghasizade, Nonlinear predictive control of multi-input multi-output vehicle suspension system, Low frequency noise, Vibration and active control, 34 (2015) 87-106.
[9] A. Khiavi, M. Mirzaei and S. Hajimohammadi, A new optimal control law for semi-active suspension system considering nonlinear magneto-rheological damper model, Journal of vibration and control, 20 (2014) 2221-2233.
[10] A. Malekshahi and M. Mirzaei, Designing a non-linear tracking controller for vehicle active suspension systems using an optimization process, International journal of automotive technology, 13 (2012) 263-271.
[11] B. Abdi, M. Mirzaei, A new approach to optimal control of nonlinear vehicle suspension system with input constrain, Journal of vibration and control 24 (2018) 3307-3320.
[12] M. Abdelkareem, L. Xu, M.K.A. Ali, A. Elagouz, J. Mi, S. Guo, Y. Liu, L. Zuo, Vibration energy harvesting in automotive suspension system: A detailed review, Applied energy, 229 (2018) 672-699.
[13] Y. Suda and T. Shiba, A new hybrid suspension system with active control and energy regeneration, Vehicle system dynamics supplement, 25 (1996) 641-654.
[14] R. Wang, R. Ding and L. Chen, Application of hybrid electromagnetic suspension in vibration energy regeneration and active control, Journal of Vibration and Control, (2016) 1–11.
[15] Y. Suda, S. Nakadai and K. Nakano, Hybrid suspension system with skyhook control and energy regeneration, Vehicle systems dynamics supplement, 28 (1998) 619-634.
[16] L. Zuo and P.S. zhang, Energy harvesting, Ride comfort and road handling of regenerative vehicle suspensions, Journal of vibration and acoustics, 135 (2014) 1-8.
[17] L. Chen, D. Shi, R. Wang, and H. Zhou, Energy conservation analysis and control of hybrid active semiactive suspension with three regulating damping levels, Shock and vibration, (2016) 1-14.
[18] Y. Hua, Q. Cai, S. Zhu, Energy-regenerative semiactive lateral suspension control in high-speed train using electromagnetic damper cum energy harvester, IEEE transactions on vehicular technology, 71 (2022) 4801-4812.
[19] D. Huang, J. Zhang and Y. Liu, Performance of active control and energy harvesting of a novel suspension system, Materials since and engineering, 787 (2020) 1-17.
[20] M.R. Hajidavalloo, J. Cosner, Z. Li, W.H. Tai, Z. Song, Simultaneous suspension control and energy harvesting through novel design and control of a new nonlinear energy harvesting shock absorber, IEEE transactions on vehicular technology, 71 (2022) 1-10.
[21] J. A. Cosner and W.C. Tai, Vibration Suppression of a Linear Oscillator Force-Excited by Random Excitation via an Inerter Pendulum Vibration Absorber, International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, (2021) 1-10.
[22] X.H. Shi, H.L. Gao, and M.H. Xu, Optimization design of automobile suspension springs based on BP, Applied mechanics and materials, 42 (2010) 82-85.
[23] S.A. Liu and Q.Y. Hu, Application of PSO-BP network algorithm in optimization of automotive suspension, Journal of Jilin university, 39 (2009) 571-575.
[24] J. Liu, X. Li, X. Zhang, and X. Chen, Modeling and simulation of energy-regenerative active suspension based on BP neural network PID control, Shock and vibration, (2019) 1-9.
[25] S. Yan, W. Sun, Self-powered suspension criterion and energy regeneration implementation scheme of motor-driven active suspension, Mechanical systems and signal processing, 94 (2017) 297-311.
[26] T. Lenkutis, A. Erskus, N. Sesok, A. Dzedzickis and V. Bucinskas, Road surface profile synthesis: Assessment of suitability for simulation, Symmetry, 13 (2021) 1-14.
 [27] M. Ataei, E. Asadi, A. Goodarzi, A. Khajepour and M. B. Khamesee, Multi-objective optimization of a hybrid electromagnetic suspension system for ride comfort, road holding and regenerated power, Journal of Vibration and Control, (2015) 1–12.