دوره و شماره: دوره 54، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2703-2936