تدوین طراحی مفهومی بوسترهای جانبی سوخت جامد طبق نظریه طراحی مشارکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 نویسنده مسئول و دانشکده هوافضا خواجه نصیرالدین طوسی، رشته مهندسی فضایی، کارشناسی ارشد،

3 دانشکده هوافضا خواجه نصیرالدین طوسی، رشته مهندسی فضایی، کارشناسی ارشد،

چکیده

در مقاله‌ی حاضر روند طراحی مفهومی بوستر جانبی سوخت جامد ارائه می‌شود. این فرآیند بر اساس طراحی مفهومی موتورهای سوخت جامد و به کمک مطالعه‌ی آماری بر روی بوسترهای سوخت جامد موجود در جهان استخراج گردیده است. طراحی مفهومی، به کمک نظریه‌ی طراحی مشارکتی که قابلیت تداخل کاربر در تغییر عوامل ورودی را فراهم می‌آورد انجام شده است. محدودیت‌های موجود بر روی عوامل موتور در روند طراحی در نظر گرفته شده است و با اطلاعات آماری تطبیق داده می‌شود. در راستای این طراحی، نرم‌افزار طراحی موتور سوخت جامد و شبیه‌سازی پرواز موشک نیز تهیه و بکار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Solid Rocket Booster based on Collaborative Design Theory

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Ba Sohbat Novinzade 1
  • Mostafa Mohammadi 2
  • Mostafa Zakeri 3
چکیده [English]

In this study, a design cycle of strap on booster is presented. This procedure, based on conceptual design of solid rocket motor and statistical studies of strap on booster, is derived. The conceptual design, usages the collaborative design that enables the user interfaces to affection the design parameters. Afterwards, the software of solid rocket design and simulation of missile flight has been produced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strap on Booster Design
  • Conceptual design
  • Solid Rocket Motor
 [1]نوین زاده، علیرضا باصحبت؛ جزوه طراحی ساختاری موشک سوخت جامد )این جزوه حاصل تدریس دکترنوین زاده در دانشگاه صنعتی شریف میباشد(، پاییز.1387
[2] کریمی، حسن؛ هاشمی دولابی، مجتبی؛ طراحی موشک )بالستیک و حامل ماهواره(، انتشارات جهاد دانشگاهی،. تهران، ویرایش اول، 1384
[3] مهران، میرشمس؛ جزوه طراحی سیستم ماهوارهبر )این جزوه حاصل تدریس دکتر میرشمس در دانشگاه صنعتی. خواجه نصیرالدین طوسی میباشد(، پاییز 1387
[4] چین، اس.اس؛ مترجمین: اسکندریجم، جعفر؛ کلانتریان، محمد؛ طراحی پیکربندی موشکها، انتشارات آهنگ صبح،. پاییز 1384
[5] Ronald W.humble, Gary N.henry, Wiley J.larson, ‘‘Space Propulsion Analysis and Design’’, In Space
technology series, New York.
[6] George P.Sutton, Oscar Biblarz, ‘‘Rocket Propulsion Elements’’, A Wiley-Interscience publication, New
York, 2001.
[7] ‘‘Solid Rocket Motor Performance Analysis and Prediction’’, NASA SP-8339, May 1971.
[8] ‘‘Captive-fired Testing of Solid Rocket Motors’’, NASA SP-8041, March 1971.
[9] ‘‘Solid Rocket Motor Igniters’’, NASA SP-8051, March 1971.
[10] ‘‘Solid Propellant Selection and Characterization’’, NASA SP-8064, June 1971.
[11] ‘‘Solid Propellant Grain Structural Integrity Analysis’’, NASA SP-8073, June 1973.
[12] ‘‘Solid Propellant Processing Factors in Rocket Motor Design’’, NASA SP-8075, October 1971.
[13]  ‘‘Solid Propellant Grain Design and Internal Ballistics’’, NASA SP-8076, March 1972.
[14]  ‘‘Solid Rocket Motor Internal Insulation’’, NASA SP-8093, December 1976.
[15]  ‘‘Solid Rocket Motor Nozzles’’, NASA SP-8115, June 1975.
[16] ‘‘Design Methods in Solid Rocket Motors’’, Defense Technical Information Center, AD-A199 356, 1988.