مدل‌سازی سینتیکی جذب دی اکسید کربن در فرایند چرخه‌کلسیم در حضور گاز دی‌اکسید سولفور بر پایه مدل‌های حفرات تصادفی و شبه‌فراکتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

دی‌اکسید‌کربن از مهم‌ترین گازهای گلخانه‌ای بوده و جذب آن در فرایند چرخه‌کلسیم، یکی از امیدوارکننده‌ترین فناوری‌ها برای کاهش اثرات منفی آن بر روی تغییرات اقلیمی می‌باشد. با توجه به این که این فرایند در دماهایی بالاتر از oC ۷۰۰ انجام می‌گیرد، امکان مطالعه و تحقیق بر روی سینتیک واکنش‌های صورت گرفته در آن در مقیاس‌های صنعتی و در شرایط واقعی مهیا نمی‌باشد. از همین رو در این تحقیق، از دو مدل سینتیکی حفرات تصادفی و شبه فراکتال جهت مدل‌سازی داده‌های آزمایشگاهی واکنش کربناسیون و سولفاته‌شدن استفاده شد. نتایج نشان داد که به دلیل اهمیت مرحله نفوذ در لایه محصول، اختلاف بین داده‌های تجربی و نتایج حاصل از مدل حفرات تصادفی با گذشت زمان، افزایش پیدا کرده و در غلظت‌های بالای گاز دی‌اکسید سولفور ورودی، این اختلاف بیشتر نیز شد. در مقابل، مدل شبه فراکتال با متغیر در نظر گرفتن ثابت نفوذ در طول زمان واکنش، نتایج به‌دست آمده را با دقت بهتری ارائه داد. از مدل شبه فراکتال جهت پیش‌بینی درصد تبدیل کربناسیون و سولفاته‌شدن در چرخه‌های ۵، ۱۵ و ۳۰ استفاده‌ شد که درصدهای تبدیل برای کربناسیون به ترتیب 60، 37 و 27 درصد و برای سولفاته‌شدن به ترتیب 1/3، 6/1 و 1/1 درصد بدست آمد. به‌علاوه، به دلیل کاهش ظرفیت جذب و سطح ویژه جاذب، درصد تبدیل در طول چرخه‌های متوالی کاهش یافته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kinetic modeling of CO2 capture in calcium looping process in the presence of sulfur dioxide based on random pore and fractal-like models

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ramezan Behtash
  • Maryam Tahmasebpour
  • Mohammadreza Tizfahm
Faculty of Chemical & Petroleum Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Carbon dioxide (CO2) is the primary greenhouse gas and its capturing by calcium looping process is considered as one of the most promising technologies to reduce the negative effects on climate changes. Since the calcium looping process is carried out at temperature higher than 700 oC, it is not always possible to perform experimental investigations of the reactions taking place in industrial scales at real conditions. Therefore, in this research, two kinetic models including random pore and fractal-like models were used for the modeling of carbonation and sulfation reactions. The results showed that due to the importance of the diffusion stage in the product layer, the difference between the experimental data and the ones predicted by random pore model increased by passing time, and this difference was more increased under higher concentrations of sulfur dioxide. On the contrary, the fractal-like model with considering variable diffusion coefficients during the reaction time, presented a better accuracy. The fractal-like model was used to predict the carbonation and sulfation reactions conversions at cycles 5, 15, and 30, showing 60, 37, and 27% carbonation conversion, and 1.6, 1.3, and 1.1% sulfation conversion, respectively. In addition, the conversions were decreased during the consecutive cycles due to the decrease of capture capacity and specific surface area of the adsorbent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 capture
  • Carbonation
  • Sulfation
  • Random pore model
  • Fractal-like model