دوره و شماره: دوره 55، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 555-674