مدل‌ دو - سه درجه آزادی سیستم ضد چسبندگی- لغزش رشته حفاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک، تبریز، ایران

چکیده

رشته حفاری به دلیل طول زیاد آن و نیروی‌های دینامیکی ناشی از اندرکنش مته و سنگ در معرض ارتعاشات شدید قرار دارد.‌‌ ابزار ضد چسبندگی-لغزش که در انتهای رشته حفاری و درون تجهیزات ته‌چاهی قرار دارد، مانع از وقوع چسبندگی-لغزش می‌شود. در این پژوهش یک مدل جدید برای تحلیل ابزار ضد چسبندگی- لغزش ارائه شده است که محدودیت‌های مدل‌های قبلی برای مدل‌سازی رشته حفاری به همراه ابزار ضد چسبندگی- لغزش را ندارد. زمانی که ابزار در حالت غیرفعال قرار دارد، سیستم با دو درجه آزادی مدل‌سازی شده و ابزار مانند یک جسم صلب رفتار می‌کند. با فعال شدن ابزار یک درجه آزادی با توجه به قید سینماتیکی ابزار به مدل اضافه شده و سیستم به صورت یک مدل سه درجه آزادی خواهد بود. بر اساس مدل ارائه شده و شرط‌های تعیین شده ابزار بین حالت‌ غیرفعال با دو درجه آزادی و حالت فعال با سه درجه آزادی تغییر وضعیت می‌دهد. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی دینامیک ابزار حاکی از رفتار منطقی ابزار در حضور نیرو و گشتاورهای خارجی وارد بر دو بخش ابزار می‌باشد. مدل ارائه شده به خوبی اثر وزن روی مته و وزن روی قلاب نگهدارنده در فعال‌سازی ابزار را نشان می‌دهد. با استفاده از مدل ارائه شده و در یک حالت مشخص، رفتار غیر خطی ابزار که ناشی از تغییر وضعیت بین دو دستگاه معادلات خطی می‌باشد، نشان داده شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Two-three degree of freedom model for Anti Stick-Slip Tool of Drill-string

نویسندگان [English]

  • Amin Taraghi Osguei
  • behrouz Mohammad Alizadeh
  • Atabak Dobakhti
Sahand University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The drill-string is exposed to strong vibration due to its long length and the dynamic forces caused by the bit-rock interactions. The Anti Stick-Slip Tool which is located at the end of the drill-string and inside the bottom hole assembly prevents occurrence of the stick-slip. In this research, a new model for investigation of this tool is presented, which covers the limitations of previous models for analyses of the drill-string along with Anti Stick-Slip Tool. The system is modelled with two degrees-of-freedom in non-activated state and behaves like a rigid body. By activation of the tool, a degree-of-freedom is added to the system based on kinematic constraint of the tool and the system becomes three degrees-of-freedom. Based on the proposed model and determined conditions, the tool switches between the non-activated state with two degrees-of-freedom and the active state with three-degrees-of-freedom. The results obtained by simulating the dynamics of the tool represent a sensible behavior of the tool in presence of the external forces and torques on two parts of the tool. The proposed model precisely demonstrates the effect of weight on bit and weight on hook on the activation of the tool. The non-linear behavior of the tool caused by the switch between two set of linear equations has been discussed by using the presented model in a certain operational condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Torsional Vibration
  • Drill-string
  • Anti Stick-Slip Tool
  • Internal Friction