دوره و شماره: دوره 55، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 675-794