بررسی عددی تأثیر محرک پلاسما بر بهبود عملکرد یک جداساز سیکلونی هوا-ذرات جامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در مقاله حاضر، تأثیر جریان ثانویه ناشی از محرک پلاسما بر الگوی جریان درون یک سیکلون و عملکرد جداسازی ذرات جامد آن به صورت عددی بررسی شده است. برای حل معادلات از روش حجم محدود استفاده شده است. در این مطالعه، تأثیر پارامترهای مؤثر از قبیل ولتاژ اعمالی محرک پلاسما، آرایش محرک‌های پلاسما، سرعت جریان ورودی به سیکلون و اندازه ذرات جامد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در حضور محرک پلاسما درون سیکلون، با کاهش سرعت جریان ورودی به سیکلون، عملکرد جداسازی افزایش می‌یابد. همچنین مشاهده گردید که عملکرد جداسازی سیکلون در حضور محرک پلاسما در تمامی ذرات با قطرهای مختلف بین 1 الی 2 میلی‌متر، نسبت به سیکلون بدون حضور پلاسما افزایش می‌یابد و مقدار این افزایش بازده در ذرات با قطر بزرگ‌تر (2 میلی‌متر)، بیشتر می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش ولتاژ اعمالی به محرک‌های پلاسما، بیشینه سرعت مماسی درون سیکلون و عملکرد جداسازی آن افزایش می‌یابد. همچنین آرایش قرارگیری محرک‌های پلاسما تأثیر قابل‌توجهی بر الگوی جریان و عملکرد جداسازی ذرات درون سیکلون دارد، به نحوی که نصب یکنواخت محرک‌های پلاسما در کل ارتفاع بخش استوانه‌ای سیکلون (آرایش نوع یک) موجب بهبود عملکرد جداسازی ذرات نسبت به سایر آرایش‌ها می‌گردد. همچنین نتایج نشان‌دهنده این است که استفاده از محرک پلاسما درون سیکلون موجب بهبود 5/26 درصدی عملکرد جداسازی سیکلون نسبت به حالت بدون محرک پلاسما می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of the effect of DBD plasma actuator on performance enhancement of an air-solid particle cyclone separator

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Karimi
  • Nima Amani fard
  • Hesam Moayedi
Faculty of Mechanical Engineering, University of Guilan, Iran
چکیده [English]

In this paper, the effect of secondary flow induced by the DBD plasma actuators on the flow and separation performance of solid particles in a cyclone is numerically investigated. The finite volume method is used to solve the equations. In this study, the effect of the effective parameters such as the applied voltage of the DBD plasma actuator, the arrangement of plasma actuators, the velocity of the incoming flow of the cyclone, and the size of solid particles are evaluated. The results indicate that in presence of DBD plasma actuators inside the cyclone, by reducing the velocity of the inlet flow to the cyclone, the particle separation performance of the cyclone is increased. Also, it is obvious that the separation performance of the cyclone in the presence of the DBD plasma actuators increases in all particles with different diameters between 1 and 2 mm, compared to the cyclone without the presence of plasma actuator, and the performance enhancement is greater in the particles with a larger diameter (2 mm). The results indicate that by increasing the applied voltage of the DBD plasma actuators, the maximum tangential velocity and particle separation performance of the cyclone increase. Results show that the use of the DBD plasma actuators inside the cyclone can increase the cyclone separation performance by 26.5% compared to the cyclone without the DBD plasma actuator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclone
  • Plasma actuator
  • DPM
  • Numerical investigation
  • Particle separation performance