دوره و شماره: دوره 55، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1043-1172