ارزیابی تأثیر سیال عامل‌های مختلف در سیکل تبرید آبشاری ترکیب شده با آب شیرین کن حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی شهید سلیمانی، کرمان، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی شهید سلیمانی، کرمان، ایران

چکیده

با توجه به بحران انرژی و آب آشامیدنی، همچنین بروز مشکلات زیست محیطی فراوان در اثر استفاده از سوخت های فسیلی، ضروری می باشد که از حرارت اتلافی تجهیزات صنعتی برای تولید آب قابل شرب بدون استفاده از منبع انرژی دیگر استفاده شود. در کار حاضر آب شیرین کن تبخیری سه اثره با سیکل تبرید آبشاری ترکیب شده است. از طرف دیگر، تاثیر سیال عامل‌های متفاوت در سیکل تبرید آبشاری بر شاخص‌های دبی جرمی آب قابل شرب، فضای اشغالی سیستم ترکیبی، توان مصرفی کمپرسور‌ها و هزینه سرمایه گذاری مربوطه بررسی و ارزیابی گردید. ضمن مقایسه 28 زوج سیال عامل مورد با یکدیگر، در نهایت با استفاده از یک روش امتیاز دهی، براساس اولویت‌های متفاوت سناریو-های مختلفی در نظر گرفته شد و بهترین زوج سیال عامل مشخص گردید. نتایج نشان داد که کمترین توان مصرفی کمپرسور‌ها متعلق به زوج سیال عامل R600-R717 می‌باشد. از طرف دیگر بیشترین دبی جرمی آب تولیدی، کمترین فضای اشغالی و همچنین کمترین هزینه سرمایه گذاری زمانی رخ می‌دهد که از زوج سیال عامل R744-R600A استفاده گردد. با استفاده از روش امتیاز دهی مشخص شد که زمانی تمام شاخص‌ها برای انتخاب زوج سیال عامل لحاظ شوند، حتی در سناریو‌های مختلف با اولویت‌های متفاوت، بهترین انتخاب زوج سیال عامل R600-R717 می-باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of various working fluids in cascade refrigeration cycle integrated with thermal desalination system

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mokhtari 1
  • Mohammad Mehdi Keshtkar 1
  • Abdollah Abbasloo 2
1 Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
2 Department of Chemical Engineering, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
چکیده [English]

Regarding the energy and potable water crisis and many environmental problems due to the use of fossil fuels, it is necessary to utilize the waste heat of industrial equipment to produce potable water without using another energy source.In the present work, a three-effect distillation desalination system is combined with a cascade refrigeration cycle. On the other hand, the effects of various working fluids in the cascade refrigeration cycle were investigated and evaluated on the indicators such as the mass flow rate of potable water, the occupied space of the integrated system, the power consumption of compressors, and the related investment cost. Along with comparing the 28 working fluid pairs, a scoring method was used to determine the best working fluid pair due to the different scenarios and priorities. The results showed that the lowest power consumption of compressors belongs to R600-R717 working fluid pair. Moreover, the highest mass flow rate of produced potable water, the lowest occupied space and the lowest related investment cost happen when R744-R600A is considered. Using the scoring method, it was determined that when all indicators are considered for selecting the working fluid pair, even in different scenarios with different priorities, the best choice is R600-R717.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double effect compression refrigeration cycle
  • thermal desalination system
  • wasted energy
  • potable water
  • working fluid