بهبود عملکرد آیرودینامیکی و آیروآکوستیکی ملخ با برآمدگی‌های موجی شکل همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌ دانشکده و پژوهشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران - مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 ‌ دانشکده و پژوهشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران -‌ مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

یکی از روش‌های موثر در بهبود عملکرد ملخ استفاده از برآمدگی‌ در پره با الهام از موجودات طبیعی و مبنای کنترل جریان غیر فعال می‌باشد. در این تحقیق کارایی یک ایده‌ی ابتکاری، از جنبه‌ی آیرودینامیکی با تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی و از جنبه‌ی آیروآکوستیکی با آزمایش تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. این ایده با ایجاد برآمدگی‌های همزمان به شکل موج در لبه‌های حمله و فرار پره، با طول موج‌ 6 میلی‌متر و دامنه‌ی برآمدگی 3 درجه در راستای تغییر گام پره از نزدیکی ریشه تا نوک پره مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی بهبود کارایی آیرودینامیکی پیشروی با شبیه سازی عددی به روش قاب مرجع چرخان و بررسی بهبود کارایی آیروآکوستیکی ایستایی با آزمایش تجربی حاصل از کالیبراسیون حس‌گرهای میکروفون انجام شده است. تحلیل سیالات محاسباتی به روش حجم محدود بر پایه‌ المان محدود و حل معادلات متوسط گیری شده ناویر استوکس با مدل کی.امگا.اس.اس.تی نسبت به آزمایش تجربی مرجع صحت سنجی شده است. با مطالعه‌ی استقلال نتایج، میدان و شبکه‌ی محاسباتی مناسبی برای شبیه‌سازی عددی حاضر تعیین شده است. نتایج، افزایش بازدهی آیروینامیکی 7/5درصد در نسبت پیشروی معادل با بیشینه‌ی بازدهی و افزایش 22 درصد در سایر نسبت‌های پیشروی را نشان می‌دهد. کاهش شدت صوت بیشینه در بسامد معادل با هارمونیک اصلی،4/1 درصد در ناحیه‌ی مجاور صفحه‌ی روتور و 8/3 درصد در ناحیه‌ی پشت روتور بهبود عملکرد آیروآکوستیک را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving Aerodynamic and aeroacoustic performance of the propeller by synchronic wavy tubercles

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Hossein 1
  • Alireza Rebiee 2
  • Farhad Ghadak 2
1 Qadr Aerodynamic Research Center, Faculty of Engineering and Technology, Imam Hossein Comprehensive University
2 Qadr Aerodynamic Research Center, Faculty of Engineering and Technology, Imam Hossein Comprehensive University
چکیده [English]

One of the effective methods in improving the performance of propellers is the use of tubercles on blades inspired by nature and the basis of passive flow control. In this research, the effectiveness of an innovative idea has been investigated from an aerodynamic aspect with computational fluid dynamics analysis and from aeroacoustic aspect with experimental testing. This idea has been studied by creating wavy simultaneous tubercles on leading and trailing edges with a wavelength of 6 mm and an amplitude range of 3 degrees in pitch direction from near the root to tip of the blade. Improvement of aerodynamic efficiency has been done by numerical simulation using the rotating reference frame method, and improvement of static aeroacoustic efficiency has been done with experimental tests resulting from the calibration of microphone sensors. Computational fluid analysis using the finite volume method based on finite elements and solving Reynolds averaged Navier-Stokes equation with K-Omega-SST model has been validated from reference experimental test. By studying the independence of results, the appropriate computing domain and grid for numerical simulation of flow has been determined. Results show an increase in aerodynamic efficiency of 7.5% in advance ratio equivalent to maximum efficiency and an increase of 22% in others. Reduction of maximum sound intensity in frequency equivalent to the main harmonic of the propeller, 1.4% in the area near the rotor plate and 3.8% in the area behind the plate, shows improvement of aeroacoustic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blade synchronic wavy tubercle
  • Passive flow control
  • Rotating reference frame simulation
  • Propeller acoustic experiment
  • Inspiration from nature
[1] X. Liu, D. Zhao, N.L. Oo, Comparison studies on aerodynamic performances of a rotating propeller for small-size UAVs, Aerospace Science and Technology,  (2023) 108148.
[2] A.J. Colozza, APEX 3D propeller test preliminary design, 2002.
[3] H.V. Borst, Summary of propeller design procedures and data. Volume 1. aerodynamic design and installation, BORST (HENRY V) AND ASSOCIATES ROSEMONTPA, 1973.
[4] O. Gur, A. Rosen, Optimization of propeller based propulsion system, Journal of Aircraft, 46(1) (2009) 95-106.
[5] H. Glauert, The elements of aerofoil and airscrew theory, Cambridge university press, 1926.
[6] H. Standard, Generalized Method of Propeller Performance Estimation 1961-1963, Hamilton Standard, 1963.
[7] J. Brandt, M. Selig, Propeller performance data at low reynolds numbers, in:  49th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, 2011, pp. 1255.
[8] A. Asghar, R.E. Perez, P.W. Jansen, W. Allan, Application of leading-edge tubercles to enhance propeller performance, AIAA Journal, 58(11) (2020) 4659-4671.
[9] S.N. Joshi, Y.S. Gujarathi, A review on active and passive flow control techniques, International Journal on Recent Technologies in Mechanical and Electrical Engineering, 3(4) (2016) 1-6.
[10] W. Chen, W. Qiao, Z. Wei, Aerodynamic performance and wake development of airfoils with wavy leading edges, Aerospace Science and Technology, 106 (2020) 106216.
[11] M. Zhao, Y. Zhao, Z. Liu, Dynamic mode decomposition analysis of flow characteristics of an airfoil with leading edge protuberances, Aerospace Science and Technology, 98 (2020) 105684.
[12] D. New, B.F. Ng, Flow control through bio-inspired leading-edge tubercles, Springer Nature Switzerland AG. Part of Springer Nature, University of Edinburgh, Springer, Cham, doi, 10 (2020) 978-973.
[13] C.C. Ginter, S.A. Boettger, F.E. Fish, Morphology and microanatomy of harbor porpoise (Phocoena phocoena) dorsal fin tubercles, Journal of Morphology, 272(1) (2011) 27-33.
[14] H.S. Yoon, S.H. Nam, M.I. Kim, Effect of the geometric features of the harbor seal vibrissa based biomimetic cylinder on the flow over a cylinder, Ocean Engineering, 218 (2020) 108150.
[15] V. Gopinathan, J. Bruce Ralphin Rose, Aerodynamics with state-of-the-art bioinspired technology: Tubercles of humpback whale, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 235(16) (2021) 2359-2377.
[16] K.L. Hansen, N. Rostamzadeh, R.M. Kelso, B.B. Dally, Evolution of the streamwise vortices generated between leading edge tubercles, Journal of Fluid Mechanics, 788 (2016) 730-766.
[17] W. Shi, M. Atlar, R. Norman, Detailed flow measurement of the field around tidal turbines with and without biomimetic leading-edge tubercles, Renewable Energy, 111 (2017) 688-707.
[18] n. alizadeh, a. jahangirian, Design and Optimum arrangement of a Blade Flap for Improving the Power Generation of a Horizontal Axis Wind Turbine, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 54(5) (2022) 1007-1028.
[19] A. Rouhollahi, A. Jahangirian, M. Heidari Soreshjani, A numerical investigation on the effect of blade tip shapes on power generation of a horizontal axis wind turbine, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 53(5) (2021) 2791-2806.
[20] F.R. Butt, T. Talha, Numerical investigation of the effect of leading-edge tubercles on propeller performance, Journal of Aircraft, 56(3) (2019) 1014-1028.
[21] H. Hu, Y. Yang, Y. Liu, X. Liu, Y. Wang, Aerodynamic and aeroacoustic investigations of multi-copter rotors with leading edge serrations during forward flight, Aerospace Science and Technology, 112 (2021) 106669.
[22] H. Wu, H. Jiang, P. Zhou, S. Zhong, X. Zhang, G. Zhou, B. Chen, On identifying the deterministic components of propeller noise, Aerospace Science and Technology, 130 (2022) 107948.
[23] Z. Ning, H. Hu, An experimental study on the aerodynamics and aeroacoustic characteristics of small propellers, in:  54th AIAA Aerospace Sciences Meeting, 2016, pp. 1785.
[24] Y. Li, Y. Yang, Y. Liu, Y. Wang, B. Huang, W. Li, Aerodynamic and aeroacoustic analyses of a UAV propeller with trailing edge serrations, in:  Proceedings of ACOUSTICS, 2018, pp. 9.
[25] C. ANSYS, V2022,“ANSYS CFX Theory Guide 2022,” ANSYS, 2021.
[26] B.L. Litherland, N.K. Borer, N.S. Zawodny, X-57 Maxwell high-lift propeller testing and model development, in:  AIAA Aviation 2021 Forum, 2021, pp. 3193.
[27] S.B. Heinzen, C.E. Hall Jr, A. Gopalarathnam, Development and testing of a passive variable-pitch propeller, Journal of Aircraft, 52(3) (2015) 748-763.
[28] A. Devices, Omnidirectional microphone with bottom port and analog output, ADMP401, Analog Devices,  (2012).
[29] J. Lewis, Understanding microphone sensitivity, Analog Dialogue, 46(2) (2012) 14-16.