ارزیابی اقتصادی آب شیرین کن های ثابت و شناور در سواحل مکران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی اقتصادی به کارگیری آب شیرین کن‌های ثابت و شناور در سواحل مکران است. با توجه به اینکه روش اسمز معکوس از عملکرد بهتری برخوردار است و اثرات زیست‌محیطی به مراتب پایین‌تری نسبت به سایر روش‌ها دارد، در این مطالعه مبنای بررسی اقتصادی آب شیرین‌کن‌ها بر اساس روش اسمز معکوس است. همچنین با توجه به این که برای پروژه‌های دولتی تنها قیمت نهایی یا به عبارتی دیگر قیمت تمام شده مد نظر است، روش ارزش یکنواخت هزینه‌ها در طول عمر مفید انتخاب شده است.

بر اساس اطلاعات دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو، نتایج نشان می‌دهد که شیرین‌سازی آب دریا در قالب احداث یک کارخانه (آب شیرین کن ثابت) در مقایسه با آب شیرین کن شناور دارای صرفه اقتصادی است، به گونه‌ای که هزینه یکنواخت تولید در فناوری آب شیرین‌کن ثابت 2000 و در فناوری آب شیرین کن شناور 9700 ریال بر مترمکعب محاسبه شده است. همچنین آزمون‌های تحلیل حساسیت بر اساس نرخ تنزیل، ضریب ظرفیت تولید و نوسانات هزینه سوخت نشان می‌دهد از یک طرف فناوری آب شیرین کن شناور نسبت به آب شیرین کن ثابت تحت حساسیت بیشتری نسبت به متغیرهای فوق است و از طرف دیگر تغییرات این متغیر اثری بر تغییر اولویت اقتصادی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of fixed and floating desalination plants on the shores of Makran

نویسندگان [English]

  • Hossein Amiri 1
  • Mohammad Hossein Karim 2
1 Faculty member of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Faculty member of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is the economic study of the use of fixed and floating freshwater in Makran beaches. One of the most important methods in this field is the desalination and desalination processes of seawater. Given that for government projects only the final price or in other words the cost price is considered, the method of uniform value of costs over the useful life has been chosen.

According to the information of the Electricity and Energy Master Planning Office of the Ministry of Energy, the results show that desalination of sea water in the form of building a factory (fixed desalination plant) is more economical compared to the floating desalination plant, in such a way that the cost The production uniformity in fixed desalination technology is 2000 and in floating desalination technology is 9700 rials per cubic meter.

Also, sensitivity analysis tests based on discount rate, production capacity coefficient and escalation rate of fuel cost show that on one hand, floating desalination technology is more sensitive to the above variables than fixed desalination, and on the other hand, the change of this variable has no effect on changing the economic priority.

The results show that seawater desalination in the form of a factory (fixed desalination) is economical compared to floating desalination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seawater Desalination
  • economic analysis
  • final price
  • Makran beaches