بررسی عملکرد یک سیستم جدید تولید سه‌گانه با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و زیست‌توده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک سیستم تولید سه‌گانه توان، حرارت و برودت که توسط انرژی‌های خورشیدی و زیست‌توده راه اندازی می‌شود، از دیدگاه انرژی، اگزرژی، اقتصادی و محیط زیستی تحلیل و بررسی شده است. از انرژی خورشیدی، برای تولید هیدروژن استفاده می‌شود (از طریق الکترولایزر غشای پروتونی که برق آن از پانل‌های فتوولتائیک حرارتی تامین می‌گردد). هیدرژن و زیست‌توده به عنوان سوخت در محفظه احتراق‌های سیکل توربین گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیکل توربین گاز پیشنهادی دارای دو توربین فشار بالا و فشار پائین و دو کمپرسور همراه با خنک کاری میانی می‌باشد. از سیکل ترکیبی رانکین آلی- تبرید تراکمی که با حرارت بازیافتی توربین گاز کار می‌کند برای تولید برودت و خنک کاری هوا در مرحله تراکم میانی استفاده می‌شود. نتایج حاصل از محاسبات نشان می‌دهد که سیستم ترکیبی پیشنهادی دارای بازده انرژی و اگزرژی %21 و %17 و انتشار 0/00884کیلوگرم بر ثانیه دی اکسید کربن می‌باشد. بیشترین هزینه سرمایه گذاری تجهیزات مربوط به الکترولایزر غشاء پروتونی با مقدار$/hr  44/15 بوده و هزینه کل محصولات تولیدی0/5627  $/MJ  بدست آمده است. همچنین با خنک‌کاری میانی کمپرسورها، راندمان‌های انرژی و اگزرژی سیستم به ترتیب 6 و 4 درصد افزایش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance investigation of a novel trigeneration system using solar-biomass energy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Sabbaghi
  • Mohammad Sefid
Department of Mechanical Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In this research, a novel trigeneration system driven by biomass-solar energies has been investigated from energy exergy, economic and environmental viewpoints. The solar energy is used to produce hydrogen (by a PEM electrolyzer powered by thermal photovoltaic panels). To meet the intermittent nature of solar energy, it is used for hydrogen production. The hydrogen is used as fuel in the combustion chamber. The proposed gas turbine cycle consists of two high and low-pressure turbines and two compressors with an intercooler. A combined organic Rankine-vapor compression refrigeration cycle that uses the recovered heat from the gas turbine is used to produce refrigeration and air cooling in the interstage compressor. The obtained results provide that the combination of solar-based hydrogen production and biomass-based gas turbine leads to an increase in power production capacity. The proposed combined system provides an energy and exergy efficiency of 21% and 17% and the emission of 0.00884 kg/s of CO2. The highest capital cost rate among the components is attributed to the PEM electrolyzer, amounting to 15.44 $/hr, and the total cost of the products has reached 0.5627 $/MJ. Using an intercooler, the energy and exergy efficiencies of the system have increased by 6% and 4%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trigeneration
  • biomass
  • solar
  • exergoeconomic
  • exergoenvironmental
[1] Zhang. C, Sun. J, Lubell. M, Qiu. L, Kang. K, Design and simulation of a novel hybrid solar-biomass energy supply system in northwest China. Journal of Cleaner Production, 233 (2019) 1221–1239.
[2] Roy. D, Samanta. S, Ghosh. S, Techno-economic and environmental analyses of a biomass-based system employing solid oxide fuel cell, externally fired gas turbine, and organic Rankine cycle. Journal of Cleaner Production, 225 (2022), 36–57.
[3] Sabbaghi Ma, Sefid. M, Exergy-environmental analysis and optimization of the modified organic Rankine cycle driven by geothermal and biomass energies. International Journal of Exergy, 40(2) (2023) 144-161.
[4] Sabbaghi. Ma, Sefid. M, Evaluation of a Modified Organic Rankine Cycle to Produce Power, Hydrogen, and Desalinated Water by Combining Geothermal and Biomass Energies from 4E viewpoints. Journal of Mechanical Engineering of Tabriz University, 52 (4), (2022) 301-310. (In Persian)
[5] Campo. P, Benitez. T, Lee. U, Chung. J. N, Modeling of a biomass high-temperature steam gasifier integrated with assisted solar energy and a micro gas turbine. Energy Conversion and Management, 93 (2015) 72–83.
[6] Tanaka. Y, Mesfun. S, Umeki. K, Toffolo. A, Tamaura. Y, Yoshikawa. K., Thermodynamic performance of a hybrid power generation system using biomass gasification and concentrated solar thermal processes. Applied Energy, 160 (2015), 664–672.
[7] Bet Sarkis. R, Zare. V, Proposal and analysis of two novel integrated configurations for hybrid solar-biomass power generation systems: thermodynamic and economic evaluation. Energy Conversion and Management, 160, (2018) 411–425.
[8] Anvari. S, Khalilarya. S, Zare. V, Exergoeconomic and environmental analysis of a novel configuration of solar-biomass hybrid power generation system. Energy, 165 (2018) 776–789.
[9] Suresh. N. S, Thirumalai. N. C, Dasappa. S, Modeling and analysis of solar thermal and biomass hybrid power plants. Applied Thermal Engineering, 160 (2019) 114121.
[10] Liu. Q, Bai. Z, Wang. X, Lei. J, Jin. H, Investigation of thermodynamic performances for two solar-biomass hybrid combined cycle power generation systems. Energy Conversion and Management, 122 (2016) 252–262.
[11] Sahoo, et al, Development of an innovative polygeneration process in a hybrid solar-biomass system for combined power, cooling, and desalination. Applied Thermal Engineering, 120 (2017) 560–567.
[12] Cao. Y, Dhahad. H, Togun. H, Anqi. A, Farouk. N, Farhang. B, A novel hybrid biomass-solar driven triple combined power cycle integrated with hydrogen production: Multi-objective optimization based on power cost and CO2 emission. Energy Conversion and Management, 234 (2021) 113910.
[13] Guti´errez-Martín. F, Amodio. L, Pagano. M, Hydrogen production by water electrolysis and off-grid solar PV. International Journal of Hydrogen Energy, 46(57) (2020) 28839-29762.
[14] Adnan. G, Koc. A, Analyzing the performance, fuel cost, and emission parameters of the 50 MW simple and recuperative gas turbine cycles using natural gas and hydrogen as fuel. International Journal of Hydrogen Energy, 45(41) (2020) 22138-22147.
[15] Gaeta. A, Reale. F, Chiariello. F, Massoli. P, A dynamic model of a 100 kW micro gas turbine fueled with natural gas and hydrogen blends and its application in a hybrid energy grid. Energy, 129 (2017) 299–320.
[16] Ahmadi. P, Dincer. I, Rosen. M.A, Performance assessment and optimization of a novel integrated multigeneration system for residential buildings. Energy and Buildings, 67 (2013) 568-578.
[17] Yousef. N. D, Gang Pei, Trevor H.K., Bin Zh, An innovative hybrid solar preheating intercooled gas turbine using parabolic trough collectors. Renewable Energy, (2021) 1009-1026.
[18] Sabbaghi, M. A., & Sefid, M, Energy, Exergy, Economic and Environmental Analysis (4E) of an Organic Rankine Cycle to produce power, hydrogen and desalinated water by combining geothermal energy and heat recovery. Journal of Solid and Fluid Mechanics, 12(5) (2022) 201-214. (In Persian)
[19] Sabbaghi. MA, Sefid. M, Risk, Sensitive Analysis, and Optimization of a New Multi-Generation System Activated by Solar and Biomass Energies. Energy Report, 11 (2024), 1006-1018.
[20] Venkatarathnam. G, Murthy. S.S, Refrigerants for vapor compression refrigeration systems. Resonance, 17 (2012) 139–162.
[21] Hao. D, Jing. L, Heydarian. D, Energy, exergy, exergoeconomic, and environmental analysis of a new biomass-driven cogeneration system. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 45, (2021) 101044.
[22] Dhahad. H.A, Ahmadi. S, Dahari. M, Ghaebi. H, Parikhani. T, Energy, exergy, and exergoeconomic evaluation of a novel CCP system based on a solid oxide fuel cell integrated with absorption and ejector refrigeration cycles. Thermal Science and Engineering Progress, 21 (2021) 100755.
[23] Desai. N.B, Bandyopadhyay. S, Thermoeconomic comparisons between solar steam Rankine and organic Rankine cycles. Applied Thermal Engineering, 105 (2016) 862–875.
[24] Cao. Y, Dhahad. H.A, Parikhani. T, Anqi. A.E, Mohamed. A.M, Thermo-economic evaluation of a combined Kalina cycle and humidification-dehumidification (HDH) desalination system integrated with a thermoelectric generator and solar pond. International Journal of Heat and Mass Transfer, 168 (2021), 120844.
[25] Ahmadi. P, Dincer, I, Rosen. M.A, Exergy, exergoeconomic and environmental analysis and evolutionary algorithm based multi-objective optimization of combined cycle power plants. Energy, 36 (2011), 5886–5898.
[26] Smith. R.M, Chemical Process: Design and Integration. John Wiley & Sons (2005).
[27] Sadeghi. S, Ghandehariun. S, Rosen. M.A, Comparative economic and life cycle assessment of solar-based hydrogen production for oil and gas industries. Energy, 208, (2020) 118347.
[28] Ghazanfari Holagh. Sh, Abdollahi Haghghi. M, Mohammadi. Z, Chitsaz. A, Exergoeconomic and environmental investigation of an innovative poly-generation plant driven by a solid oxide fuel cell for production of electricity, cooling, desalinated water, and hydrogen. Energy Research, 44 (2020) 10126-10154.