اثر نسبت منظر و خواص وابسته به دمای سیال بر پارامترهای موثر در میکرو مبدل های حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دکتری مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق، میکرومبدل حرارتی مستطیلی با قطر هیدرولیکی ثابت و نسبت منظرهای مختلف در نظر گرفته شده است. افت فشار و پارامترهای حرارتی میکرومبدل در جریان آرام، در اعداد رینولدز مختلف (25، 50 ، 100، 150، 225 و 300) با شار حرارتی ثابت برابر با 3/0 مگاوات تحلیل و مقایسه شد. هم­چنین اثر خواص وابسته به دمای سیال(گرانروی، ضریب رسانایی) بر افت فشار، میزان افزایش دمای متوسط و بیشینه سیال عامل و مقاومت گرمایی مبدل مطالعه شده است. در پایان معیار جدیدی براساس توان مصرفی پمپ کردن سیال عامل و میزان گرمای منتقل شده بر واحد اختلاف دما به عنوان ابزاری برای مقایسه کارایی میکرومبدل­های حرارتی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aspect Ratio and Temperature-dependent Fluid properties of Effective Parameters in Micro Heat Exchanger

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Darvishi 1
  • hasan khaleghi 2
  • Mehrdad Kokabi 2
چکیده [English]

In this work a rectangular micro heat exchanger with constant hydraulic diameter at various aspect ratios was considered. The pressure drop and thermal parameters of the micro heat exchanger in laminar flow at different Reynolds numbers (25, 50, 100, 150, 225 and 300) at constant heat flux of 0.3 MWatt/m2 were analyzed and compared. Also, the effect of temperature-dependent fluid properties (viscosity, conductivity coefficient) on the pressure drop and the average and maximum temperature rise of fluid and thermal resistance of micro heat exchanger were investigated. Finally, a new criterion based on pumping power and transmitted heat per temperature gradient unit was proposed as a tool to evaluate micro heat exchangers' performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro exchanger
  • Re Number
  • Aspect Ratio
  • Heat Flux
  • Hydraulic Diameter
[1] S. Wongwises, Critical review of heat transfer characteristics of nanofluids, Renewable and Sustainable Energy Reviews 11 (2007) 512–523
[2] Reiyu Chein, Experimental microchannel heat sink performance studies using nanofluids, International
Journal of Thermal Sciences 46 (2007) 57–66
[3] J. Koo, Laminar nanofluid flow in microheat-sinks, International Journal of Heat and Mass Transfer 48 (2005) 2652–2661.
[4] Jaeseon Lee, Assessment of the effectiveness of nanofluids for single-phase and two-phase heat transfer in microchannels, International Journal of Heat and Mass Transfer 50 (2007) 452–463.
[5] Poh-Seng Lee, Suresh V. Garimella, Thermally developing flow and heat transfer in rectangular microchannels of different aspect ratios, International Journal of Heat and mass transfer 49 (2006) 3060–3073.
[6] J. Li , G.P. Peterson, 3-Dimensional numerical optimization of silicon-based high performance parallel microchannel heat sink with liquid flow, International Journal of Heat and Fluid Flow 50 (2007) 2895–2904.
[7] www.intel.com
[8] Intel® Pentium® 4 Processor on 90nm Process in the 775-land LGA Package for Embedded Applications Thermal Design Guide (302822).
[9] Y.Chen, Three dimensional numerical simulation of heat and fluid flow in noncircular microchannel heat sinks, International Communications in Heat and Mass Transfer, 2009.
[10] W.M Rohsenow, J.PHartnett, Y.I Cho, HANDBOOK OF HEAT TRANSFER,1998, Third Edition.
[11] J. Judy, D. Maynes, B.W. Webb, Characterization of frictional pressure drop for liquid flows through microchannels, International Journal of Heat and Mass Transfer 45 (2002) 3477–3489.