ارزیابی تئوری و تجربی رفتار خمشی محرک حافظه دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسى ارشد، رشته مهندسى مکانیک، دانشگاه صنعتى امیرکبیر

2 استاد، دانشکده مهندسى مکانیک، دانشگاه صنعتى امیرکبیر

3 دانشیار، دانشکده مهندسى مکانیک، دانشگاه صنعتى امیرکبیر

چکیده

در این مقاله رفتار محرک حافظه دار بصورت تئوری و تجربی بررسی شده است. محرک، ازترکیب الیاف حافظه دار در ماده الاستومر ساخته شده است. قبل از جاسازی الیاف حافظه دار، به آنها یک کرنش اولیه در دمای پایین اعمال نموده و سپس در سطح خارجی تیر جاسازی شده اند، با اعمال دما به الیاف حافظه دار با توجه به اینکه در سازه تیر جاسازی شده اند و نمی توانند کرنش بازگشتی بصورت آزاد داشته باشند، تنش بازگشتی فشاری در سطح خارجی تولید خواهند نمود، این امر سبب بوجود آمدن خیز در طول تیر خواهد شد.
در این مقاله ابتدا روابط تنش – کرنش– دما برای آلیاژ‌های حافظه‌دار(SMA) مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه با تخمین میزان تنش بازگشتی ناشی از افزایش دما در الیاف حافظه دار، با استفاده از روابط تئوری و حل معادلات دیفرانسیل، خیز تئوری تیر محاسبه شده است. در نهایت آزمون های تجربی محرک حافظه دار انجام می گردد. الیاف حافظه دار در تیر با اعمال ولتاژ، افزایش دما داده و باعث بوجود آمدن خیز در تیر می شود. قابلیت این محرک انعطاف پذیری بسیار سریع می باشد، و با کنترل جریان ورودی به الیاف حافظه دار می توان تغییر مکان انتهای تیر را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of experimental and theoretical bending behavior of shape memory actuator

نویسندگان [English]

  • hasan ghaedali 1
  • SEYYED ALI SADOGH 2
  • MOJTABA SEDDIGHI 3
چکیده [English]

In this paper, the behavior of shape memory actuator is evaluated experimentally and theoretically. Actuator is made of shape memory fibers in elastomer compounds. Prior to embed SMA, a strain of low temperature is applied on them and then the outer surface of the beam is embedded, by applying heat to SMA given that the structural beam is embedded and cannot be return strain recovery are free. have released the tension on the outer surface of pressure will return, this has led to the creation of the beam will be deflection.
In this paper, first the relationship of stress - strain- temperature for SMA has been studied. Later, the stress of temperature increase in SMA is calculated based on the theory, differential equations and the beam deflection. Afterward, the experimental tests are performed on smart actuators. Voltage is applied to increase the temperature on SMA in beam and that caused the creation of deflection in beam. This has a fast flexibility, and by controlling the input current to SMA the movement of the beam can be managed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "sma"
  • "nitinol"
  • "stress"
  • "deflection"
  • "elastomer"
[1] Tanaka.K, 1986. “thermomechanical sketch of shape memory effect: one dimensional tensile behavior”,Res. Mech , 18,251–63.
[2] Liang.C, Rogers.C, 1997. “One-dimensional thermomechanical constitutive relations for shape memory materials”, J.Intel.Mat.Syst.Str, 8, 285-302.
[3] Baz.A, Chen.T ,2000. ”Shape control of NITINOLreinforced composite beams”, composite, 31, part B,631-642.
[4] Ghasemi.M, Tabandeh.N, 2001. “A three-dimensional shape memory alloy/elastomer actuator”, composite,32, part B,441-449.
[5] Lee. H.J, Lee. J.J, Huh. J.S, 1999. “A simulation study on the thermal buckling behavior of laminated composite shells with embedded shape memory alloy (SMA) wires”, Composites, 47,463–469.
[6] Marfia.S, 2005. “Micro-macro analysis of shape memory alloy composites”, International Journal of Solids and Structures, 42, 3677-3699.
[7] Zhang.Y, Zhao.Y, 2007. “A discussion on modeling shape memory alloy embedded in a composite laminate as axial force and elastic foundation”, Material and Design, 28,1016-1020.
[8] Rodrigue.H, Binayak.W, 2014. “Cross-shape twisting structure using sma-based smart soft composite”International journal of precision engineering,1,no2,153-156.
[9] Roh.j, Kim.j, 2003. ”Adaptability of hybrid smart composite plate under low velocity impact”,Composites , Part B, 34, 117–125.
[10] Meo.M, Marulo.F, Guida. M , Russo. S, 2013. “shape memory alloy hybrid composites for improved impact properties for aeronautical application” Compos,Struct, 95 , 756–766.
[11] Kurmar.R.S, Ray.M.C, 2012. “Active constrained layer damping of smart laminated composite sandwich plates using 1-3 piezoelectric composites”, Int. j.mech. mster, des, 8,197-218.
[12] Jung. B. S, Kong. J. P, Li. N. X, Kim. Y. M, Kim.M.S, Ahn.S.H, Cho. M, 2012. “Numerical Simulation and Verification of a Curved Morphing Composite Structure with Embedded Shape Memory Alloy Wire Actuators,” J. Intell. Mater. Syst. Struct., 24, No 1, 89-98.
[13] Ryu. J. H, Jung. B. S, Kim, M. S, Kong. J. P, Cho, M.H,Ahn. S. H, 2011. “Numerical Simulation of Hybrid Composite Shape- Memory Alloy Wire-Embedded Structures,” J. Intell. Mater. Syst. Struct., 22, No 17,1941-1948.
[14] Ni.D.R, Ma.Z, 2014. “Shape Memory Alloy- Reinforced Metal-Matrix Composites:A Review”,Acta Metall. Sin, 27(5), 739–761.
[15] Abdullah.J, Majid.L, Romli.I, Gaikwad.S, 2015.“Active control of strain in a composite plate using shape memory alloy actuators” , Int. J. Mech. Mater.Des , 11,25–39.
[16] Wang. Z, Hang. G, Wang.Y, Li. J, Du. W, 2008.“Embedded SMA Wire Actuated Biomimetic Fin:a Module for Biomimetic Underwater Propulsion”Smart Mater. Struct, 17, No 2, Paper No. 025039.
[17] Dynalloy, Inc., “FLEXINOL® Actuator Wire Technical and Design Data”, http://www.dynalloy.com /TechData Wire .php.html