بررسی تجربی و عددی اثر استفاده از ورقگیر نوسانی بر قابلیت شکل پذیری ورق آلومینیومی در فرایند کشش عمیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز:

2 نویسنده مسئول و استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش اثر استفاده از سیستم ورقگیر نوسانی بر عمق قابل دستیابی ظرف استوانه­ای از جنس آلومینیوم 1050  به صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، از یک سیستم ورقگیر جدید استفاده شده است. با کمک این سیستم در هر بازه نوسانی، ابتدا با حذف نیروی ورقگیر از روی ورق، ماده به راحتی به داخل حفره قالب جریان می­یابد و در ادامه برای جلوگیری از جریان اضافی ماده و چروکیدگی، از نیروی ورقگیر فنرها استفاده شده است.
شبیه سازی عددی فرایند در نرم افزار آباکوس[i] 7/6 انجام شده است. عمق و توزیع ضخامت ظرف در   حالت­های تجربی و عددی برای ورقگیر ثابت و نوسانی مقایسه شده است. نتایج نشان می­دهند که با استفاده از یک ورقگیر با سیستم نوسانی و با انتخاب فرکانس و گپ (فاصله ورق با ورقگیر) مناسب، علاوه بر توزیع ضخامت بهتر، می­توان عمق ظرف قابل دستیابی را افزایش داد. نتایج تجربی و عددی برابری خوبی با یکدیگر دارند.[i]  Abaqus

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical and Experimental Investigation the Effect of Pulsating Blankholder on Formability of Aluminum Alloy in Deep Drawing Process

نویسندگان [English]

  • Reza Dadkhah 1
  • Amir Mostafa pour 2
چکیده [English]

In this study, the effect of pulsating blankholder by using a new system for improving the formability of aluminum alloy has been investigated. By means of this system, in every pulsating cycle, at first the blankholder force has been removed, metal has been flowed into die and then to prevent excessive metal flow and wrinkles, the blankholder force by springs has been used.
Deep drawing of cylindrical cup has been simulated by using ABAQUS6.7 software. Cup depth, tearing and thickness distribution of the experimental and numerical results have been compared. The results show that cup depth by using the pulsating blankholder system and select a proper frequence and gap, can be increased and thickness distribution can be improved. It has further been observed that simulation and experimental results are in good agreement together.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deep drawing
  • Pulsating blankholder
  • finite element method
[1] Koyama, H. ; Manabe, K; “ A database oriented process control design algorithm for improving deep-drawing performance“, J. of Materials Processing Technology, p.p. 343-348, 2003.
[2] Gunnarsson, L; Schedin, E; “ Improving the properties of exterior body panels in automobiles using variable blank holder force“, J. of Materials Processing Technology, p.p. 168-173, 2001.
[3] Jimma, T; Kasuga, Y; “ An application of ultrasonic vibration to the deep drawing process“, J. of Materials Processing Technology, p.p. 406-412,1998.
[4] Shiraz Ali; Hinduja, S;“The effect of ultra-low frequency pulsations on tearing during deep drawing of cylindrical cups“, Int. J. of Machine Tools & Manufacture,2007.
[5] Abaqus Version 6.7 Documentation.P
6] Sheng, Z.Q. ; Jirathearanat, T; “ Adaptive FEM simulation for prediction of variable blank holder force in conical cup drawing“, Int. J. of Machine Tools & Manufacture, p.p.487-494,2003.