بهینه‌سازی عوامل موثر بر مقاومت به خوردگی در جوش لوله‌های فولادهای زنگ‌نزن سوپردوفازی در فرایند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز به کمک طراحی آماری آزمایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان؛

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان؛

3 دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان؛

چکیده

در این پژوهش از روش تاگوچی برای بهینه‌سازی عوامل موثر بر مقاومت به خوردگی فولادهای زنگ‌نزن سوپردوفازی در جوشکاری قوسی تنگستن- گاز از طریق جریان پالسی استفاده شده است. تحلیل واریانس بر‌روی داده‌های نسبت سیگنال به اختلال انجام گرفت. برای رسیدن به شرایط بهینه در تخمین بالاترین پتانسیل حفره‌دار شدن، مشخصه "هرچه بیشتر بهتر" انتخاب شد. در شرایط بهینه، پتانسیل حفره‌دار شدن 06/1 ولت بوده که بسیار نزدیک به پتانسیل حفره‌دار شدن پیش‌بینی شده (08/1 ولت) به‌دست آمد. از میان چهار عامل در سه سطح، عوامل جریان پالس و جریان زمینه که به ترتیب با درصد تاثیر 28/66% و 97/25% هستند دارای بیش‌ترین اثر بر مقاومت به خوردگی این نوع جوش‌ها هستند. در حالیکه اثر عوامل فرکانس پالس و مقدار زمان جریان پالس در یک دوره به مراتب کمتر از عوامل جریان پالس و جریان زمینه شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of the PCGTAW Process Parameters for Corrosion Protection of SDSS Weld Pipes by Using Design of Experiment Technique

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yousefiye 1
  • Ahmad Sa'atchi 2
  • Morteza shamanian 3
چکیده [English]

In this study, the parameters of PCGTAW process were optimized for the corrosion protection of SDSS weld pipes by Taguchi method. Analysis of variance is performed on the measured data and signal to noise ratios. The optimum conditions were found by this method. Under optimum conditions, pitting potential was predicted as 1.08 VSCE that was very close to the observed value of 1.06 VSCE. Among the four factors and three levels tested, it was concluded that the pulse current had the most significant effect on the pitting potential and the background current had the next most significant effect. The effect of pulse frequency and % on time are less important when compared to the other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gus – tungsten arc welding
  • STAINLESS STEEL
  • Corrosion
  • Microstructure
  • Design of Experiment
  • Taguchi method
[1] V. Muthupandi, et al., "Effect of weld metal chemistry and heat input on the structure and properties of duplex stainless steels", Materials Science and Engineering A, No. 358, pp. 9 –16, 2003.
[2] Practical guidelines for the fabrication of DSS, London, International Molybdenum Association, 1999.
[3] T. Senthil Kumar, V. Balasubramanian, M.Y. Sanavullah, "Influences of pulsed current tungsten inert gas welding parameters on the tensile properties of AA 6061 aluminium alloy", Materials and Design, No. 28, pp. 2080 – 2092, 2007.
[4] A.A. Gokhale, D.J. Tzavaras, H.D, Brody, Ecer GM, in: Proceedings of conference on grain refinement in casting and welds, St. Louis (MO), TMS-AIME, 1982. pp. 223–47.
[5] P.J. Ross; Taguchi techniques for quality engineering, New York, McGraw-Hill, 1998.
[6] C.Montgomery Douglas; Design and analysis of experiments, New York, John Wiley & Sons, 1997.
[7] M. Sadrzadeh, T. Mohammadi, "Sea water desalination using electrodialysis", Desalination, No. 221, pp. 440 – 447, 2008.
[8] S. Madhav Phadke; Quality engineering using robust design, NJ, Prentice Hall, 1989.
[9] S. Kaytakoğlu, et al., "Optimization of parametric performance of a PEMFC", Journal of Hydrogen Energy, No. 32, pp. 4418 - 23, 2007.
[10] J.C. Lippold, D.J. Kotecki; Welding metallurgy and weldability of stainless steels, John Wiley & Sons, 2005.
[11] V.S. Moura, et al., "Influence of microstructure on the corrosion resistance of the DSS UNS S31803", Materials Characterization, No. 59, pp. 1127 – 1132, 2008.
[12] V.M. Linton, et al., "Failure of a superduplex stainless steel vessel", Engineering Failure Analysis, No. 11, pp. 243 – 256, 2004.
[13] Michael Pohl, Oliver Storz, Thomas Glogowski, "Effect of intermetallic precipitations on the properties of duplex stainless steel", Materials Characterization, No. 58, pp. 65 – 71, 2007.
[14] H. Tong, T. Ueyama, et al., "Quality and productivity improvement in aluminium alloy thin sheet welding using alternating current pulsed metal inert gas welding system" , Science Technology Welding Joint, No. 6, pp. 203 – 208, 2001.
[15] Kumar, S. Sundarrajan, "Optimization of pulsed TIG welding process parameters on mechanical properties of AA 5456 Aluminum alloy weldments", Materials and Design, No. 30, pp. 1288 – 1297, 2009.