دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-85 
تحلیل ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با نظریه بهبود یافته مرتبه بالا

صفحه 27-33

10.22060/mej.2012.67

بهروز افطاری؛ سید محمد رضا خلیلی؛ علی اصغر جعفری؛ کرامت ملک زاده فرد