اندازه گیری کرنش با روش تداخل سنجی چینشی دیجیتالی و با الگوریتم جدید محاسبه فاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

چکیده: در این مقاله از روش تداخل سنجی لک‌وپیسی چینشی دیجیتالی برای محاسبه کرنش استفاده شده است. یک تصویر قبل از بارگذاری و چهار تصویر بعد از بارگذاری به روش تغییر فاز، ثبت شده است. با کم کردن شدت اولیه از چهار شدت بعد از بارگذاری، چهار شدت جدید بدست می‌آید که از روی آنها فاز محاسبه و کرنش از روی فاز بدست می‌آید. برای انجام این کار از سیستم اصلاح شده مایکلسون به عنوان ابزار چینش استفاده شده است. قطعه مورد آزمایش یک صفحه آلومینیومی با ابعاد 1×35×35 میلیمتر می‌باشد که از چهار طرف گیردار بوده و در مرکز صفحه تحت جابجایی نقطه‌ای قرار دارد. برای اعمال جابجایی، فیکسچری ساخته شد که توانایی اعمال جابجایی‌های بیشتر از 3 میکرون را داشت. از دو لیزر دیودی با طول موج 630 نانومتر به عنوان منبع نور برای تابش روی قطعه از دو زاویه‌ی یکسان و متقابل استفاده شد. با توجه به اینکه در اندازه‌گیری تجربی شرایط واقعی بوده ولی در تحلیل عددی شرایط ایده‌آلی در نظر گرفته شده، رفتار دو نمودار حاصل از اندازه‌گیری تجربی و تحلیل عددی تقریبا یکسان می‌باشد، در بخش تحلیل خطا، خطای نسبی ناشی از عوامل تاثیرگذار در انداز‌ه‌گیری تجربی محاسبه شده و حدود 18 درصد حاصل گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement of Strain by Digital Shearography with a New Algorithm of Phase Calculation

نویسندگان [English]

  • R. Moharrami 1
  • A. Daroudi 2
  • M. J. Taghilu 1
1 Department of Mechanical Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Department of Physic, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT: In this paper, digital shearography method has been used to measure the in-plane strain. One
intensity is being recorded before loading and four intensities have been gotten after loading with the phase shifting
method. With the subtraction of first intensity from the four intensities of after loading, four new intensities being
calculated which from them the needed phase calculated and with use of this phase in the strain formula, the strain
can be calculate. For this work, the modified Michelson system as a shearing tool is used. Testing specimen was
an aluminum plate with the dimension of 35×35×1mm which is clamped in the boundary and has been loaded in
the center. For the loading, a fixture has been made which has the ability of 3-micron displacement creation. For
illumination on the specimen from two mutual and same directions, two diode lasers with the wavelength of 630 nm
are used as the optical source. Taking into account that in the experimental measurement the conditions are real but
are ideal in the numerical analysis, behavior of two graph of experimental measurement and numerical analysis is
approximately the same. In the part of error analysis, the amount of relative error is approximately 18% determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strain measurement
  • Speckle interferometry
  • Digital shearography
  • Phase shifting technique
[1] W. Steinchen, L.X. Yang, G. Kupfer, Digital shearography for NDT and vibration measurement, in: Proceedings of the ASME Engineering Systems, Design and Analysis (ESDA), 76(4) (1996) 27–34.
[2] W. Steinchen, L.X. Yang, M. Schuth, G. Kupfer, Application of shearographic interferometry to quality assurance, Journal of Materials Processing Technology, 52(1) (1995) 141–150.
[3] Y.Y. Hung, Shearography: A new optical method for strain measurement and non-destructive testing, Optical Engineering, 21(3) (1982) 391–395.
[4] W. Steinchen, L.X. Yang, G. Kupfer, P. Mackel, F.Vössing, Determination of strain distribution by means of digital shearography, Measurement, 26(2) (1999) 79–90
[5] W. Steinchen, L.X. Yang, G. Kupfer, P. Mackel, F. Vössing, Nondestructive testing of aerospace composite materials using digital shearography, Journal of Aerospace Engineering, 212(1) (1998) 21–30.
[6] L.X. Yang, W. Steinchen, G. Kupfer, Digitale Shearografie für direkte Messung der Biege- und Scherdehnungen von dünnen Platten (Direct measurement of bending and shear strains of thin plates), Engineering Research, 62(6)(1996) 168–174.
[7] C.M. Vest, Holographic interferometry, John Wiley,1979.
[8] L.X. Yang, W. Steinchen, M. Schuth, G. Kupfer, Precision measurement and nondestructive testing by means of digital phase shifting speckle pattern and speckle shearing interferometry measurement, Measurement,16(3) (1995) 149–160.