دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-230