تحلیل تنش در مقاطع چند سلولی بسته تحت پیچش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، پژهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان

چکیده

در این مقاله، مقاطع چند سلولی بسته تحت پیچش به عنوان اجزای سازه‌ها، برای مشخص کردن چگونگی توزیع تنش در نقاط مختلف مقطع و همچنین برآورد حداکثر تنش برشی و محل آن بررسی شده‌اند. مرز سلول‌ها و همچنین مرز بیرونی برای بعضی مقاطع، دایره در نظر گرفته شده است. دراین دسته از مقاطع، با نسبت­های هندسی متفاوت، مقادیر تنش برشی برای نقاط واقع بر لبه سلول­ها، به کمک روش اجزای محدود محاسبه و به صورت نمودار رسم شده اند. ماکزیمم این تنش­ها بر حسب نسبت­های هندسی که نشان دهنده مساحت و ممان اینرسی قطبی مقطع هستند در نمودارهای جداگانه رسم شده­اند تا میان‌یابی تنش­های ماکزیمم ساده­تر شود. مقاطع مستطیلی تو خالی با ضخامت جداره ثابت و متغیر به عنوان نمونه­ای دیگر از مقاطع بسته نیز در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته است. توزیع تنش­ها در لبه­های داخلی، بیرونی و در همسایگی گوشه‌ها و همچنین تنش متوسط در امتداد خط میانی جداره­ها، محاسبه و تغییرات آن­ها به صورت نمودار ارائه و افزایش قابل ملاحظه تنش­ها در نزدیکی گوشه‌ها نشان داده شده است. برخی نتایج حاصل از این بررسی با نتایجی که در منابع دیگر وجود دارد مقایسه و تفاوت­های موجود مورد بحث قرار گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stress Analysis of Closed Multi Cell Sections under Torsion

نویسندگان [English]

  • Khosro Naderan Tahan 1
  • Mohammad Shishe Saz 2
  • Mehdi Bahrami ghale Sefidi 3
چکیده [English]

Closed multi cell sections under torsion are used as structural members to investigate how the shear stresses vary over the cross section and to find the magnitude and location of the maximum stress. The boundary of cells in one type of sections, are circles. Sections with different geometrical ratios are considered. The shear stress is calculated by finite element method, and the results are plotted. The maximum of these stresses are determined and classified according to the area and polar moment of inertia ratios and plotted in separate diagrams to simplify interpolation. Rectangular boxes with the same and different wall thickness are also investigated as another type of closed multi cell sections. Stresses along the inner and outer edges near the corners and the mean shear stress along the middle line of all section walls are determined. Diagrams show considerable increase in the magnitude of stresses. Some findings are compared with similar quantities found in other references and differences are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circular multi cell sections
  • stress concentration
  • rectangular multi cell sections
  • sharp edges
  • thin wall sections
[1] Sokolnikoff, I. S., Mathematical theory of elasticity, McGraw-Hill Book Company (1956).
[2]Fenner, R. T., Engineering elasticity, Ellis Horwood Limited (1986).
[3]Timoshenko, S.P., Goodier, J.N., Theory of elasticity, McGraw-Hill Book Company (1970).
[4]Fenner, D. N., Engineering stress analysis a finite element approach, Ellis Horwood Limited (1987).
[5] Alfano, G., Marotti de Sciarra, F., Rosati, L., Automatic analysis of multi cell thin-walled sections, Computers and Structures, Vol. 59, No. 4, pp. 641-655 (1996).
[6] Porkić, A., Computer program for determination of geometrical properties of thin-walled beams with open-closed section, Computers and Structures, Vol. 74, pp. 705-715 (2000).
[7] Hong Yoo, C., Acra, S.V., Cross-section properties of thin-walled multi-cellular section, Computer & Structures, Vol. 22, No. 1, pp. 53-61 (1986).
[8] Li, Z., Ko, J. M., Ni, Y. Q., Torsional rigidity of reinforced concrete bars with arbitrary sectional shape, Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 35, pp. 349-361 (2000).
[9] Ridley-Ellis, D. J., Owen, J. S., Davies, G., Torsional behavior of rectangular hollow sections, Computers and Structures,Vol. 82, pp. 703-715 (2004).
[10] Saadé, K., Espion, B., Warzée, G., Non-uniform torsional behavior and stability of thin-walled elastic beams with arbitrary cross section, Thin-Walled Structures, Vol. 42, pp. 857-881 (2004).
[11] Sapountzakis, E. J., Non uniform torsion of bars of variable cross section, Computers and Structures, Vol. 82, pp. 703-715 (2004).
[12] Kawai, T., The application of finite element methods to ship structures, Computers & Structures, Vol. 3, pp. 1175-1194 (1973)
[13] Krenk, S., Gunneskov, O., A triangulation procedure for elastic cross section with moderate wall thickness, Computers & Structures, Vol. 24, No. 1, pp. 1-22 (1986).
[14] Jönsson, J., Determination of shear stress, warping functions and section properties of thin-walled beams using finite elements, Computers and Structures, Vol. 68, pp. 393-410 (1998).
[15] Young, C. W., Roark’s Formulas for stress and strain, McGraw-Hill Book Company (1985).
[16] ANSYS V8. User Manual.
[17] بهرامی قلعه سفیدی، مهدی، "تحلیل تنش در مقاطع چند سلولی تحت پیچش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه . شهید چمران، اردیبهشت 1385