طراحی دیفیوزر تونل باد ابرصوت براساس تحلیل عددی میدان جریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش فرآیند طراحی دیفیوزری با هندسه ثابت ارایه شده است که علاوه بر کمترین هزینه ساخت بتواند با کمترین نسبت فشار برای تونل، جریان با ماخ 5، 6 و7 را در داخل محفظه آزمون پایدار نگه دارد. در این کار پس از جمع آوری اطلاعات آماری دیفیوزرهای مختلف و بی‌بعد‌سازی آن‌ها بر اساس قطر ورودی دیفیوزر که از الزامات درخواستی برای تونل باد در دست طراحی است، ابعاد اولیه دیفیوزر به دست آمده است. سپس میدان جریان به وسیله حل معادلات ناویر استوکس (معادلات متقارن محوری) مورد تحلیل دینامیک سیالات عددی قرار گرفته است. از بازدهی آیزنتروپیکِ دیفیوزر به عنوان معیار بررسی عملکرد دیفیوزر استفاده شد. با تغییر ابعاد اجزای دیفیوزر و مقایسه بازدهی در هر مرحله با دیفیوزر با ابعاد اولیه، بهترین هندسه با بالاترین بازدهی ممکن و دست‌یابی تونل به بالاترین زمان اجرا به دست آمده است. در انتها نیز اثر کاهش نسبت فشار کاری تونل، بر راندمان دیفیوزر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hypersonic Wind Tunnel Diffusers Design Based on Numerical Analysis of Flow Field

نویسندگان [English]

  • M. Hadidoolabi
  • A. Yousefi
  • M. Hashemabadi
Department of Aerospace Engineering, Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The design of a fixed geometry hypersonic wind tunnel diffuser is presented for Mach numbers of 5, 6 and 7. The design is based on the development cost reduction and minimizing the pressure ratio for stable flow in test section. The conceptual design is done based on statistical nondimensional geometrical data of existing hypersonic wind tunnels. In the preliminary design, the optimum value of each geometrical parameter is determined by using computational fluid dynamics. The diffuser isentropic efficiency is used as the design criterion. Finally, the geometry with the highest possible efficiency is obtained for highest tunnel run time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypersonic wind tunnel
  • Diffuser
  • Statistical information
  • isentropic efficiency
  • Numerical Analysis
[1] J.J. White III, an experimental investigation of fixedgeometry diffusers in an open-jet wind tunnel at mach numbers between 14 and 18 and Reynolds numbers between 8,900 and 25,000, DTIC Document, 1967.
[2] A. STAFF, Handbook of supersonic aerodynamics, section 17: Ducts, nozzles and diffusers, in, NAVWEPS report, 1964.
[3] B. Monnerie, Study of a family of diffusers for a low-Reynolds-number hypersonic wind tunnel(Diffuser use in low density hypersonic wind tunnel and method of evaluating global performance for diffusers with conical inlet followed by cylindrical mixing section), LARECHERCHE AEROSPATIALE, (1966) 9-16.
[4] P.J. Johnston, R.D. Witcofski, Effect of a Variablegeometry Diffuser on the Operating Characteristics of a Helium Tunnel Designed for a Mach Number in Excessof 20, National Aeronautics and Space Administration,1960.
[5] R. Makofski, S. Rea, A Preliminary Study of Shockduct Diffusers in a Hypersonic Helium Tunnel, DTIC Document, 1963.
[6] H. Hamidi, A. Norollahi, M. Heidari, Review of hypersonic wind tunnel diffuser design parameters and its statistical analysis, in: First Regional Mechanical Engineering Conference, Islamic Azad University, East Tehran Branch, 2010.
[7] S. Ivani, M. Soltani, Y. Ranjbar, Design of intermittent blown supersonic wind tunnel diffusers, in: The 10th Conference of the Iranian Aerospace Society, Tarbiat-Moddares University, 2010.
[8] F. Etemadi, A. Haghiri, M. Mani, Design an ideal supersonic diffuser using variable pages, in: 10th Iranian Aerospace Society Conference, Tarbiat Modares University, 2010.
[9] J.D. Anderson, Modern compressible flow: with historical perspective, Third Edition ed., McGraw-Hill New York, 2003.
[10] S. Ghaemi, Design and analysis of the test section of the hypersonic wind tunnel at Mach 5, 6, and 7, 2015.
[11] G.T. Carson, R.E. Midden, Mach 4 Free-jet Tunnelstarting Experiments for a Hypersonic Research Engine Model Causing High Blockage, National Aeronautics and Space Administration, 1976.
[12] L.E. Clark, Description and Initial Calibration of the Langley 12-Inch Hypersonic Ceramic-Heated Tunnel, National Aeronautics and Space Administration, 1965.
[13] J. Crane, J. Woodley, The 7 in. X 7 in. Hypersonic Wind Tunnel at RAE Farnborough, Part Ⅳ–Measurements of Diffuser Performance, Blockage, Starting Loads and Humidity, Aeronautical Research Council Current Papers, (663) (1963).
[14] P. Czysz, The High Temperature Hypersonic Gasdynamics Facility Estimated Mach Number 6Through 14 Performance, DTIC Document, 1963.
[15] Design fabrication installation of wind tunnel system and commissioning of hypersonic wind tunnel facility, in, http://drdo.gov.in/drdo/drdojsp.
[16] G. Gregorek, J. Lee, Design Performance and Operational Characteristics of the ARL Twenty-Inch Hypersonic Wind Tunnel, DTIC Document, 1962.
[17] A. Kharitonov, V. Zvegintsev, L. Vasenev, A. Kuraeva, D. Nalivaichenko, A. Novikov, M. Paikova, V.Chirkashenko, N. Shakhmatova, S. Shpak, Characteristics of the AT-303 hypersonic wind tunnel. Part 1. Velocity fields, Thermophysics and Aeromechanics, 13(1) (2006)1-16.
[18] J. Matsumoto, Design and testing of a subscale supersonic aeropropulsion wind tunnel, University of Texas at Arlington, 2000.
[19] N.E. Scaggs, W. Burggraf, G. Gregorek, The ARL thirty-inch hypersonic wind tunnel initial calibration and performance, DTIC Document, 1963.
[20] M. Semper, N. Tichenor, R. Bowersox, R. Srinvasan,S. North, On the design and calibration of an Actively Controlled Expansion Hypersonic Wind Tunnel, AIAA Paper 2009, 799 (2009).
[21] B.U.H. Tunnel, in, https://www.zarm.uni-bremen.de/main-menu/facilities/hypersonic-wind-tunnel.html.
[22] R. Chen, Computational studies of the Virginia Tech hypersonic wind tunnel, in: Proceedings of the Virginia Tech Symposium for undergraduate research in engineering, Virginia Polytechnic Institute and StateUniversity, USA, Oct, Citeseer, 2004.
[23] H. Hirsch, Numerical computation of internal and external flows, Computational methods for inviscid and viscous flows, 2 (1990) 536-556.
[24] A. Pope, K. Goin, High-speed wind tunnel testing,1965, Chap, 10 365-369.