دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 435-662 
بهبود طراحی محفظه احتراق میکروتوربین گازی180-85 GTCP

صفحه 635-642

10.22060/mej.2016.735

مهران نصرت الهی؛ محمد صدیقی؛ صادق ولایتی مهر؛ جاماسب پیرکندی