بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر روی بازدهی پیل سوختی بر اساس معیار آب‌بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

یکی از پارامترهای تأثیرگذار در بازدهی پیل سوختی مقدار تنش فشاری اعمالی از طرف صفحه دوقطبی بر روی لایه نفوذ گاز بوده که بر مقاومت الکتریکی بین دو صفحه تأثیرگذار است. توزیع و مقدار تنش روی لایه نفوذ گاز به پارامترهای طراحی و مونتاژ پیل سوختی بستگی دارد. در این پژوهش تأثیر پارامترهایی همچون نیروی گیر هبندی، عمق کانال قرارگیری واشر و ضخامت صفحات انتهایی بر مقدار و توزیع تنش فشاری لایه نفوذ گاز مورد بررسی قرار گرفت. با کاهش نیروی گیر هبندی مقدار تغییر شکل صفحه انتهایی کمتر و توزیع تنش بر روی لایه نفوذ گاز یکنواخت تر می شود اما تنش روی لایه نفوذ گاز کاهش و احتمال نشتی افزایش می یابد. با توجه به این موضوع، برای جلوگیری از نشتی حداقل تنش بر روی واشر ب هدست آمده و دیگر پارامترها طوری انتخاب شوند که در حداقل نیروی گیر هبندی، این حداقل تنش برای آب بندی تأمین گردد. حداقل تنش بر روی واشر با توجه به تست انجام شده برابر با 2 MPa به دست آمد. با توجه به اطلاعات شرکت سازنده لایه نفوذ گاز، بیشترین بازدهی در تنش فشار 1 MPa بر روی لایه نفوذ گاز است، با انجام شبیه ساز یهای مختلف و بررسی پارامترها نتایج مورد مقایسه قرار گرفت. با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی زنبورها مقدار بهینه پارامترها برای توزیع تنش یکنواخت با حداقل وزن پیل سوختی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Parameters on the Efficiency of the Fuel cell Based on the Principles of Sealing

نویسندگان [English]

  • M. Habibnia 1
  • M. Shakeri 1
  • S. Nourouzi 2
1 Regenerative Energy Research Center, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2 Department of Material Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

One of the major parameters which affects fuel cell performance is the ohmic loss due to electrical resistance among fuel cell components. Assembly and design parameters affect the pressure distribution on gas diffusion layer. In this study, the influence of effective parameters such as the amount of clamping force, sealant groove depth and the thickness of end plate on the uniform pressure distribution over gas diffusion layer were investigated. By decreasing clamping force, the amount of end plate deformation decreases and uniform pressure distribution on gas diffusion layer increases. By reducing pressure on the gas diffusion layer, the possibility of leakage increases. By using an experimental sealing test, the minimum compression stress over washer for no leakage condition was achieved to be 2 MPa. According to the gas diffusion layer manufacturer, the most efficiency was achieved in 1 MPa compressive stress. Furthermore, the influence of effective parameters on the uniform pressure distribution over gas diffusion layer was examined and discussed. Finally, optimum parameters were obtained using radial basis function neural network and Bee algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressure distribution
  • End plate
  • Clamping force
  • Gas diffusion layer
[1] W.R. Chang, J.J. Hwang, F.B. Weng, S.H. Chan, Effect of clamping pressure on the performance of a PEM fuel cell, Journal of Power Sources, 166(1) (2007) 149-154.
[2] W.-k. Lee, C.-H. Ho, J.W. Van Zee, M. Murthy, The effects of compression and gas diffusion layers on the performance of a PEM fuel cell, Journal of Power Sources, 84(1) (1999) 45-51.
[3] X.Q. Xing, K.W. Lum, H.J. Poh, Y.L. Wu, Optimization of assembly clamping pressure on performance of protonexchange membrane fuel cells, Journal of Power Sources, 195(1) (2010) 62-68.
[4] S.-D. Yim, B.-J. Kim, Y.-J. Sohn, Y.-G. Yoon, G.-G. Park, W.-Y. Lee, C.-S. Kim, Y.C. Kim, The influence of stack clamping pressure on the performance of PEM fuel cell stack, Current Applied Physics, 10(2, Supplement) (2010) S59-S61.
[5] J. Ge, A. Higier, H. Liu, Effect of gas diffusion layer compression on PEM fuel cell performance, Journal of Power Sources, 159(2) (2006) 922-927.
[6] X. Lai, D.a. Liu, L. Peng, J. Ni, A mechanical–electrical finite element method model for predicting contact resistance between bipolar plate and gas diffusion layer in PEM fuel cells, Journal of Power Sources, 182(1) (2008) 153-159.
[7] S.-J. Lee, C.-D. Hsu, C.-H. Huang, Analyses of the fuel cell stack assembly pressure, Journal of Power Sources, 145(2) (2005) 353-361.
[8] A. Bates, S. Mukherjee, S. Hwang, S.C. Lee, O. Kwon, G.H. Choi, S. Park, Simulation and experimental analysis of the clamping pressure distribution in a PEM fuel cell stack, International Journal of Hydrogen Energy, 38(15) (2013) 6481-6493.
[9] R. Montanini, G. Squadrito, G. Giacoppo, Measurement of the clamping pressure distribution in polymer electrolyte fuel cells using piezoresistive sensor arrays and digital image correlation techniques, Journal of Power Sources, 196(20) (2011) 8484-8493.
[10] C. Carral, P. Mélé, A numerical analysis of PEMFC stack assembly through a 3D finite element model, International Journal of Hydrogen Energy, 39(9) (2014) 4516-4530.
[11] D.a. Liu, X. Lai, J. Ni, L. Peng, S. Lan, Z. Lin, Robust design of assembly parameters on membrane electrode assembly pressure distribution, Journal of Power Sources, 172(2) (2007) 760-767.
[12] X. Wang, Y. Song, B. Zhang, Experimental study on clamping pressure distribution in PEM fuel cells, Journal of Power Sources, 179(1) (2008) 305-309.
[13] S. Asghari, M.H. Shahsamandi, M.R. Ashraf Khorasani, Design and manufacturing of end plates of a 5kW PEM fuel cell, International Journal of Hydrogen Energy, 35(17) (2010) 9291-9297.
[14] H.N. Yu, S.S. Kim, J.D. Suh, D.G. Lee, Composite endplates with pre-curvature for PEMFC (polymer electrolyte membrane fuel cell), Composite Structures, 92(6) (2010) 1498-1503.
[15] P. Zhou, P. Lin, C.W. Wu, Z. Li, Effect of nonuniformity of the contact pressure distribution on the electrical contact resistance in proton exchange membrane fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 36(10) (2011) 6039-6044.
[16] E. Alizadeh, M.M. Barzegari, M. Momenifar, M. Ghadimi, S.H.M. Saadat, Investigation of contact pressure distribution over the active area of PEM fuel cell stack, International Journal of Hydrogen Energy, 41(4) (2016) 3062-3071.
[17] B. Liu, M.Y. Wei, G.J. Ma, W. Zhang, C.W. Wu, Stepwise optimization of endplate of fuel cell stack assembled by steel belts, International Journal of Hydrogen Energy, 41(4) (2016) 2911-2918.
[18] DOE cell component accelerated stress test protocols for PEM fuel cells, U.S Department of Energy, 2007.