تحلیل رفتار دینامیکی صفحات کامپوزیتی نسبتا ضخیم دارای جدایی لایه ای مربعی با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه هوافضا، شهرک غرب، تهران، ایران

چکیده

چکیده: رفتار دینامیکی پنل ساخته شده از مواد مرکب لایه‌ای مواجه با تحریک مکانیکی هارمونیک داخل صفحه با استفاده از روش نوار محدود مورد بررسی قرار گرفته است. به صورت پیش فرض، یک محدوده جدایی لایه‌ای مربعی پیش از تحریک در ساختار پنل وجود دارد. رشد ترک جدایی در مسأله مد نظر نبوده است و با توجه به خطی بودن مسأله، اثرات اصطکاک و تماس بین دو سطح جدایی لحاظ نشده است. تحریک مکانیکی داخل صفحه در راستای طولی و در حالت کلی شامل مؤلفه‌های ثابت و متغیر با زمان در نظر گرفته و مسأله کمانش استاتیک، بسامدهای طبیعی و نیز ناپایداری پارامتری مدل بررسی شده است. تحریک مکانیکی به صورت تنش در کل سطح مدل توزیع شده و رفتار دینامیکی  مدل با استفاده از فرمولاسیون توسعه یافته نوار محدود اسپلاین بر پایه اصل کار مجازی و با استفاده از نظریه مرتبه سوم برش عرضی به روش تقریب مرتبه اول بولوتین استخراج می‌شود. با هدف ارائه قابلیت فرمولاسیون توسعه یافته در پی شبینی مشخصات رفتاری سازه، برخی مسائل موجود در منابع حل، مقایسه و سپس برخی مسائل جدید ارائه شده است. اثرات تغییر بارگذاری، لایه‌چینی و قیود مرزی بر مشخصات پایداری مدل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Behavior Analysis of Moderately Thick Composite Laminated Plates Containing Square Delamination Using Spline-Finite Strip Method

نویسنده [English]

  • J. Fazilati
Aerospace Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT: The dynamic behavior of laminated composite panels subjected to in-plane endloads is investigated using finite strip method. The panel is assumed to contain square delamination. Friction and contact conditions at delaminated interfaces are not considered. It is also assumed that the delamination exists before loading and delamination growth is not considered. A general loading consisted of time varying as well as constant component is assumed and the static buckling, natural frequencies and also parametric instability of the panel have been investigated. The loading assumed to be uniformly distributed throughout the panel area. The dynamic behavior of the delaminated panel has been extracted by using an enhanced B-spline finite strip formulation on the basis of the principle of virtual work. A third order Reddy type shear deformation theory is utilized in order to bring the effects
of moderately thick laminate into account. The effects of loading as well as boundary conditions on the dynamic behavior of the structure are studied. The dynamic instability regions are extracted using the Bolotin’s first order approximation. In order to demonstrate the capabilities of the developed method in predicting the structural dynamic behavior, some representing results are obtained and compared with those available in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic behavior
  • composite panel
  • Shear deformation theory
  • Finite strip method
  • delamination
[1] V.V. Bolotin, The dynamic stability of elastic systems, Moscow: GITTL 1956. English translation. San Francisco: Holden-Day, 1964.
[2] P.K. Parhi, S.K. Bhattacharyya, P.K. Sinha, Hygrothermal Effects on the Dynamic Behavior of Multiple Delaminated Composite Plates And Shells, J Sound Vibration, 248(2)(2001) 195-214.
[3] N. Hu, H. Fukunaga, M. Kameyama, K. Aramaki, F.K. Chang, Vibration analysis of delaminated composite beams and plates using a higher-order finite element,International journal of mechanical sciences, 44 (2002) 1479-1503.
[4] J. Yang, Y. Fu, Analysis of dynamic stability for composite laminated cylindrical shells with delaminations, Composite structures, 78 (2007) 309-315.
[5] J. Mohanty, S.K. Sahu, P.K. Parhi, Parametric instability of delaminated composite plates subjected to periodic in-plane loading, Journal of vibration and control, 21(3)(2015) 419-434.
[6] H.R. Ovesy, J. Fazilati, M.R. Mahmoudabadi, Finite strip buckling and free vibration analysis of laminated composite plates containing delamination using a first order layerwise theory, in: Proceedings of the 12th international conference on computational structurestechnology, Tehran, (2014).
[7] H.R. Ovesy, A. Totounferoush, S.A.M. Ghannadpour, dynamic buckling analysis of delaminated composite plates using semi-analytical finite strip method, Journal of sound and vibration, 343 (2015) 131-143.
[8] J. Fazilati, H.R. Ovesy, Dynamic instability analysis of composite laminated thin-walled structures using two versions of FSM, Composite structures, 92(9) (2010)2060-2065.
[9] H.R. Ovesy, J. Fazilati, Parametric instability analysis of moderately thick FGM cylindrical panels using FSM", Computers and structures, 108-109 (2012) 135–143.
[10] H.R. Ovesy, J. Fazilati, buckling and free vibration finite strip analysis of composite plates with cutout based on two different modeling approaches, Composite Structures, 94(3) (2012) 1250-1258.
[11] J. Fazilati, H.R. Ovesy, Parametric instability of laminated longitudinally stiffened curved panels with cutout using higher order FSM, Composite Structures, 95 (2013) 691-696.
[12] H. Foroughi, M. Azhari, Mechanical buckling and free vibration of thick functionally graded plates resting on elastic foundation using the higher order B-spline finite strip method, Meccanica, 49 (2014) 981.
[13] M.-H.H. Shen, J.E. Grady, Free vibrations of delaminated beams, AIAA Journal, 30(5) (1992) 1361- 1370.
[14] A.G. Radu, A. Chattopadhyay, Dynamic stability analysis of composite plates including delaminations  using a higher order theory and transformation matrix approach, International journal of solids and structures, 39 (2002) 1949–1965.
[15] F. Ju, H.P. Lee, K.H. Lee, Finite element analysis of free vibration of delaminated composite plates, Composites engineering, 5(2) (1995) 195-209.