تحلیل شکست پلاگینگ صفحات فلزی تحت اثر ضربه عمودی پرتابه های تغییر شکل پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 کارشناس ارشد، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در این مقاله شکست پلاگینگ صفحات فلزی در برخورد و نفوذ عمودی پرتابه­های تغییر شکل پذیر به روش انتشار امواج تنش پلاستیک مدلسازی و تحلیل گردیده است. مدل رفتار ماده پرتابه و هدف بصورت صلب – پلاستیک با کار سختی خطی در نظر گرفته شده است. در این مدل تحلیلی بر اساس سرعت انتشار موج تنش پلاستیک در پرتابه، پلاگ و ناحیه خارج از پلاگ، فرایند نفوذ به شش مرحله تقسیم بندی شده و معادلات حاکم در هر مرحله استخراج شده­اند. نتایج حاصل از مدل تحلیلی با نتایج شبیه سازی عددی انجام شده به کمک نرم افزار LS-Dyna، نتایج تجربی و تحلیلی موجود مقایسه گردیده است. مقادیر سرعت باقیمانده پرتابه بعد از برخورد به هدف،‌ قطر ناحیه تخت شده پرتابه، زمان نفوذ و سرعت حد بالستیک مدل تحلیلی همخوانی مناسبی با نتایج تجربی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plugging of Metallic Plates under Normal Impact of Deformable Projectiles

نویسندگان [English]

  • Saeid Feli 1
  • Asad Nori tabar 2
چکیده [English]

In this paper, the plugging failure of metallic plates under normal penetration of deformable projectiles has been analyzed by considering plastic stress wave theory. The material behaviors of plate material and projectile are considered rigid- plastic linear work hardening. In this model based on propagation of plastic stress waves in projectile, plug and outer region of plug, the penetration process is divided in six steps and governing equations at each step are derived. The results of analytical model are compared with experimental results and modeling by LS-Dyna software. The residual velocity, flattening area of projectile, penetration time and ballistic limit velocity predicted by new analytical model are good agreement with experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Projectile
  • Target
  • Plastic stress wave
  • Plugging
  • Dishing
[1] Backman M.E. , Goldsmith W., “The Mechanics of Penetration of Projectiles Into Targets”, Int. J. Eng. Sci., Vol. 16, p.p.1-99,1978.
[2] Corbett G.G. , Reid S.R. , Johanson W., “Impact Loading of Plates and Shells By Free- Flying Projectiles, A review”, Int. J. Impact Eng., Vol. 18,N. 2, p.p. 141-230, 1996
[3] Recht R.F.,” Taylor Ballistic Impact Modeling Applied to Deformation and Mass Loss Determinations”, Int. J. Eng. Sci., Vol. 16, p.p.809-827, 1978.
[4]  Wenxue Y. , Lanting Z., “Plate Perforation By Deformable Projectiles- A Plastic Wave Theory,”Int. J. Impact Eng., Vol. 1,N. 4,p.p. 393-412, 1983.
[5] Liss J. and W. Goldsmith, Plate Perforation Due to Impact By Blunt Cylinders, Int. J. Impact Eng., 2, 1, 37-64, 1984
[6] Maudlin P.J., Foster J. C., Jones S.E.,” A continuum mechanics code analysis of steady plastic wave propagation in the Taylor test”, Int. J. Impact Eng. , Vol. 19,N. 3, p.p. 231-256, 1997.
[7] لیاقت، غلامحسین، نائینی، حسن مسلمی و فعلی، سعید،"تحلیل نفوذ عمودی پرتابههای تخت تغییر شکلپذیر در اهداف فلزی نازک تا نیمه ضخیم"، نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران، سال پنجم، شماره اول، صفحه 35-53، 1382
[8] لیاقت، غلامحسین، نائینی، حسن مسلمی و فعلی، سعید،"تحلیل نفوذ پرتابههای تغییر شکلپذیر در اهداف فلزی بکمک تئوری امواج تنش پلاستیک"، نشریه امیرکبیر،سال پانزدهم، شماره ب-57، صفحه 84-1382،100.
[9] Liaghat G. H., Moslemi Naeini H. , Felli S. “The mechanics of normal and oblique penetration of conical projectiles into multi layer metallic targets”, Iranian J. of Sci. & Tech., Trans. B, Eng., Vol. 29, N. B2, 2005.
[10] Zukas J.A.,” High Velocity Impact Dynamic”, John Wily and Sons, 1990.
[11] نوری تبار، اسد، "بکارگیری امواج تنش پلاستیک در تحلیل فرایند نفوذ پرتابههای تغییر شکل پذیر در اهداف فلزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی، 1387
[12] M. J. Forrestal and S. Hanchak, “Penetration experiments on HY-100 steel plates with 4340 Rc 38 and maraging T-250 steel rod projectiles”, Int. J. Impact Eng., Vol. 22, p.p. 923-933, 1999.