تحلیل ارتعاشات آزاد میکرو تیر تیموشنکوی جفت شده کربنی و نیترید بور تحت میدان های فیزیکی مختلف برای شرایط مرزی مدار بسته با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

در این مقاله ارتعاشات آزاد میکروتیر تیموشنکوی جفت شده بر اساس نظریه تنش کوپل اصلاح شده بر بستر الاستیک تحت میدا نهای فیزیکی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. میکروتیرها از جنس پلیمر تقویت شده با نولوله های نیترید بور یا کربنی هستند. خواص مکانیکی استفاده شده و نحوه توزیع نانولوله ها براساس نتایج تجربی و رابطه تحلیلی ارائه شده اند. معادلات حاکم بر حرکت با استفاده از اصل همیلتون بدست می آیند. تاثیر عوامل مختلف شامل اثرات الکتریکی، مغناطیسی، ضریب مقیاس کوچک طول ماده و ضرایب فوندانسیون الاستیک روی بساند طبیعی میکروسازه بررسی م یشود. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که اعمال میدا نهای فیزیکی مختلف، تاثیر بسیاری بر افزایش بسامد طبیعی بدون بعد دارد، به گونه ای که اگر هر دو میکروتیر به صورت نانولول ههای کربنی در نظر گرفته شوند، افزایش بسامد طبیعی نسبت به حالتی که هر دو میکروتیر به صورت نانولول ههای نیتریدبور باشند، بیشتر است. در حالی که اگر میکروتیرها به طور همزمان توسط نانوله های کربنی و نیتریدبور تقویت شوند، علی رغم افزایش بسامد طبیعی، تاثیر این نوع سازه نسبت به دو حالت دیگر کمتر است. همچنین نشان داده می شود که اثر بستر الاستیک از تاثیر سایر عوامل مورد بررسی از قبیل جنس و میدانهای فیزیکی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Free Vibration of Carbon Nanotube and Boron Nitride Nanotube Double-bonded Modified Couple Stress Theory Timoshenko Micro Beams Under Various Physical Fields

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadimehr
  • A.S. Khoddami
  • M. Mehrabi
Department of Solid Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

In this article, free vibration analysis of double-bonded Timoshenko micro beams rested
in an elastic foundation under various physical fields is investigated based on modified couple stress
theory. Properties and distribution of carbon and boron nitride nanotubes are used based on experimental
and analytical equations, which They have a lower error and do not use in other studies. The governing
equations of motions are derived based on Hamilton’s principle. The effects of various parameters such
as electric field, magnetic field, material length scale parameter and elastic foundation modulus on
the natural frequency of the micro structures are studied. The results of this work show that different
physical fields on the microbeams have more influence on the dimensionless natural frequencies, so the
effect of the CNTs on the natural frequencies for micro beams is more than the BNNTs. Moreover, if the
double-bonded micro beams are considered simultaneously as CNT and BNNT, the increase of natural
frequency is less than when two micro-beams become only as CNT or BNNT. Also, it is shown that the
effect of elastic foundation is more important than the electric and magnetic fields as well as material
length scale parameter on the natural frequency of microbeams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vibration analysis of Timoshenko micro beam
  • Various multi physical fields
  • Modified Couple Stress Theory
  • Closed circuit boundary condition
  • Elastic foundation
[1] Y. Chen, J. Zou, S.J. Campbell, G. Le Caer, Boron nitride nanotubes: pronounced resistance to oxidation, Applied physics letters, 84(13) (2004) 2430-2432.
[2] A. Ghorbanpour Arani, S. Shams, S. Amir, Z. Khoddami Maraghi, Effects of Electro-Thermal Fields on Buckling of a Piezoelectric Polymeric Shell Reinforced with DWBNNTs, Journal of Nanostructures, 2(3) (2012) 345-355.
[3] A. Haque, A. Ramasetty, Theoretical study of stress transfer in carbon nanotube reinforced polymer matrix composites, Composite Structures, 71(1) (2005) 68-77.
[4] A. Kovalčíková, C. Balázsi, J. Dusza, O. Tapasztó, Mechanical properties and electrical conductivity in a carbon nanotube reinforced silicon nitride composite, Ceramics International, 38(1) (2012) 527-533
[5] M. Mohammadimehr, M. Bazrkar, Determination of transverse elastici coefficient of reinforced composites with shape memory polymer-based carbon nanotubes on nanotube volume fraction, temperature and mass density parameter, 12th Conference of Iranian Aerospace Society, Amirkabir University of Technology, (2013).
[6] Q.-s. Yang, X.-q. He, X. Liu, F.-f. Leng, Y.-W. Mai, The effective properties and local aggregation effect of CNT/SMP composites, Composites Part B: Engineering, 43(1)(2012) 33-38.
[7] A. Shooshtari, S. Razavi, Nonlinear vibration analysis of rectangular magneto-electro-elastic thin plates, IJE transactions A: Basics, 28(1) (2015) 139-147.
[8] V. Stojanović, P. Kozić, Forced transverse vibration of Rayleigh and Timoshenko double-beam system with effect of compressive axial load, International Journal of Mechanical Sciences, 60(1) (2012) 59-71.
[9] C.-P. Wu, W.-W. Lai, Free vibration of an embedded single-walled carbon nanotube with various boundary conditions using the RMVT-based nonlocal Timoshenko beam theory and DQ method, Physica E: Lowdimensional Systems and Nanostructures, 68 (2015) 8-21.
[10] M. Mohammadimehr, M. Mohandes, M. Moradi, Size dependent effect on the buckling and vibration analysis of double-bonded nanocomposite piezoelectric plate reinforced by boron nitride nanotube based on modified couple stress theory, Journal of vibration and control,22(7) (2016) 1790-1807.
[11] A. Ghorbanpour Arani, A. Fereidoon, R. Kolahchi, Nonlocal DQM for a nonlinear buckling analysis of DLGSs integrated with Zno piezoelectric layers, Journal of Computational Applied Mechanics, 45(1) (2014) 9-22.
[12] S. Tajalli, M. Rahaeifard, M. Kahrobaiyan, M.Movahhedy, J. Akbari, M. Ahmadian, Mechanical behavior analysis of size-dependent micro-scaled functionally graded Timoshenko beams by strain gradient elasticity theory, Composite Structures, 102 (2013) 72-80.
[13] K. Torabi, J.N. Dastgerdi, An analytical method for free vibration analysis of Timoshenko beam theory applied to cracked nanobeams using a nonlocal elasticity model, Thin Solid Films, 520(21) (2012) 6595-6602.
[14] R. Ansari, R. Gholami, S. Sahmani, Free vibration analysis of size-dependent functionally graded microbeams based on the strain gradient Timoshenko beam theory, Composite Structures, 94(1) (2011) 221-228.
[15] A.E. Alshorbagy, M. Eltaher, F. Mahmoud, Free vibration characteristics of a functionally graded beam by finite element method, Applied Mathematical Modelling,35(1) (2011) 412-425.
[16] M. Mohammadimehr, M. Moradi, A. Loghman, Influence of the elastic foundation on the free vibration and buckling of thin-walled piezoelectric-based FGM cylindrical shells under combined loadings, Journal of Solid Mechanics, 6 (2014) 347-365.
[17] M. Mohammadimehr, B.R. Navi, A.G. Arani, Modified strain gradient Reddy rectangular plate model for biaxial buckling and bending analysis of double-coupled piezoelectric polymeric nanocomposite reinforced by FG-SWNT, Composites Part B: Engineering, 87 (2016)132-148.
[18] M. Mohammadimehr, M. Salemi, B.R. Navi, Bending, buckling, and free vibration analysis of MSGT microcomposite Reddy plate reinforced by FG-SWCNTs with temperature-dependent material properties under hydro-thermo-mechanical loadings using DQM,Composite Structures, 138 (2016) 361-380.