دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 663-874 
توسعه فیلتر پیش‌بین تعمیم‌یافته برای سامانه های خطی گسسته

صفحه 795-804

10.22060/mej.2016.724

مهدی فتحی؛ نعمت الله قهرمانی؛ محمد علی شاهی آشتیانی؛ محسن فلاح؛ علی محمدی