شبیه‌سازی عددی جریان تراکم‌پذیر گذرا درون خطوط لوله طویل انتقال گاز طبیعی ‏با استفاده از یک الگوریتم موازی مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

یکی از مسائل مطرح و مورد توجه در صنعت گازرسانی، تحلیل جریان گذرای گاز طبیعی درون خطوط لوله انتقال می‌باشد. با وجود مطالعات صورت گرفته، هنوز دقت و زمان محاسبات به عنوان دو چالش مهم در این زمینه مطرح هستند. در این مقاله، طراحی یک الگوریتم موازی جهت شبیه سازی عددی جریان هم دما و غیرهم‌دمای گاز مطرح شده است. تحلیل عددی جریان با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی تجزیه بردار شار استیگر- وارمینگ صورت پذیرفته‌ است. موازی سازی مسئله نیز به‌روش انتقال پیام با کتابخانه MPI انجام شده است. به منظور نشان دادن قابلیت‌های برنامه کامپیوتری توسعه داده شده، دو مسئله شامل جریان درون دو خط لوله با شرایط متفاوت تحلیل و صحت سنجی شده است. در انتها، پس از صحت سنجی نتایج، معیارهای عملکرد روش پیشنهادی مثل زمان محاسبات، کاهش زمان به دست آمده و میزان افزایش سرعت از نتایج شبیه ‌سازی استخراج شده اند. بررسی نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با استفاده از پردازش موازی می‌توان تا حد زیادی زمان محاسبات جریان درون خطوط لوله انتقال گاز طویل را کاهش داد. علاوه بر این، با به کارگیری این روش در شبکه‌های محاسباتی ریز نسبت به شبکه های درشت، کارایی الگوریتم موازی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Transient Compressible Flow in Natural Gas long Transmission Pipelines Using a Suitable Parallel Algorithm

نویسندگان [English]

  • M. Tarmigh
  • M. Behbahani-nejad
  • A. Azimi
Department of Mechanical Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Analysis of natural gas transient flow in transmission pipelines is one of the most important issues in the gas industry. Despite the previous studies, the accuracy and the computational time have yet considered as two important challenges in this field. In this paper, a parallel algorithm for numerical simulation of isothermal and non-isothermal gas flows is presented. Numerical analysis of the flow is performed using the implicit Steger-Warming flux vector splitting method. For parallelization, the computer program has been parallelized using Message Passing Interface library. In order to demonstrate the capabilities of the developed computer program, the flow inside two pipelines with different conditions is solved, and the results are validated. Then, some factors such as the computational time, reduction of the time, and the speed up criteria are obtained to demonstrate the computational efficiency of the proposed method. The results show that parallel processing method can significantly reduce computational time of natural gas flow in long transmission pipelines. Moreover, it is shown that application of this approach on the fine computational grids is more efficient than on the coarse grids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas pipeline
  • Transient flow
  • Parallel processing
  • Message Passing Interface Library
[1] S.P. Santos, Transient Analysis A Must in Gas Pipeline Design, 29th Annual Meeting Pipeline Simulation Interest Group (PSIG), Arizona, (1997).
[2] C.E. Lapple, Isothermal and Adiabatic Flow of Compressible Fluids, Trans. Am. Inst. Eng., 39(1) (1943) 385-432.
[3] M.A. Stoner, Steady- State Analysis of Gas Production Transmission and Distribution Systems, Meeting Society of Petroleum Engineers of AIME, Denever, Colorado, (1969).
[4] A.F. Doonan, I. Fletcher, C.S. Cox, W.J.B. Arden, Evaluation of a Remote Boundary Pressure Control Strategy Using SIMULINKTM, Proceeding from UKACC International Conference on Control, 98 (1998) 129-134.
[5] A.J. Osiadacz, M. Chaczikowsky, Comparison of Isothermal and Non-isothermal Pipeline Gas Flow Models, J. Chemical Eng., Elsevier Sci., 81 (2000) 41-51.
[6] W.Q. Tao, H.C. Ti, Transient Analysis of Gas Pipeline Network, J. Chem. Eng., 69 (1998) 47–52.
[7] M. Abbaspour, K.S. Chapman, Nonisothermal Transient Flow in Natural Gas Pipeline, J. Appl. Mech. Trans. ASME, 75( 3) (2008) 10181–10188.
[8] N. Noorbehesht, P. Ghaseminejad, Numerical Simulation of the Transient Flow in Natural Gas Transmission Lines Using a Computational Fluid Dynamic Method, American Journal of Applied Sciences, 10 (2013) 24-34.
[9] J. Lepper, Parallelization of a Simulation Code for Reactive Flows on the Intel Paragon, Computers Math. App., 35(7) (1998) 101-109.
[10] A. Gorobets, F.X. Trias, R. Borrell, Direct Numerical Simulation of Turbulent Flows with Parallel Algorithms for Various Computing Architectures, 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), (2014).
[11] E. Tentis, D. Margaris, D. Papanikas, Transient Gas Flow Simulation Using an Adaptive Method of Lines, C.R. Mecanique, 331 (2003) 481–487.
[12] J. Zhou, M.A. Adewumi, Simulation of Transients in Natural Gas Pipelines, Accepted by SPE Production & Facilities, (1995).
[13] J.L. Steger, R.F. Warming, Flux Vector Splitting of the Inviscid Gasdynamic Equations with Application to Finite-Difference Methods, Journal of Computational Physics, 40 (1981) 263-293.
[14] P.J. Thomas, Simulation of Industrial Processes for Control Engineers, Elsevier Sci. & Tech. Books, Duisburg, (1999).
[15] J. Dongarra, Sourcebook of Parallel Computing, Morgan Kaufman Publishers, San Francisco, (2009).
[16] J. Zhou, M.A. Adewumi, Simulation of Transient Flow in Natural Gas Pipelines, 27th Annual Meeting Pipeline Simulation Interest Group (PSIG), Albuquerque, New Mexico, (1995).
[17] M. Abbaspour, Simulation and Optimization of Non-isothermal, One-Dimensional Single/Two Phase Flow in Natural Gas Pipeline, PhD Thesis, Department of Mechanical and Nuclear Engineer, College of Engineering, Kansas State University, (2005).