طراحی شیرکنترل جریان دورانی جدید مجهز به جبران کننده فشار برای سیستم‌سوخت نوعی موتور توربوجت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله شیر کنترل جریان دورانی جدید با ساختار بادامک-نازل، مجهز به جبران کننده فشار با تحر کی الکترونیکی ارائه شد ه است. این مجموعه در واحد کنترل سوخت موتور توربینی نصب شده و وظیفه کنترل دقیق سوخت را بر عهده دارد. تحر کی این شیر به صورت مستقیم توسط محرکه الکترونیکی از نوع سروموتور انجام می­شود. هدف از این طرح، ارتقاء قابلیت­های عملکردی سامانه سوخت و تغییر ماموریت موتور می باشد. انتخاب محرکه دورانی و طراحی شیرکنترل جریان دورانی، اتصال مستقیم محرکه به بادامک و نیز طراحی هندسه خاص مقطع تنظیم سوخت از نوآوری­های طرح می­باشد. تحریک مستقیم شیر کنترل جریان، موجب کاهش 15 تا 20 درصدی تعداد قطعات و سبکی مجموعه و نیز کاهش هزینه­های ساخت تا 20 درصد شده است. افزایش دقت انداز هگیری سوخت، موجب افزایش دقت کنترلی تا دو برابر شده است. مقطع انداز هگیری سوخت به صورت سطح جانبی کی استوانه با ارتفاع متغیر می باشد. جهت دستیابی به پارامترهای طراحی بهینه، شبیه سازی ریاضی سیستم انجام شده است. پس از ساخت نمونه­ها، عملکرد مجموعه روی استند مخصوص، آزمایش شده و جهت اعتبا رسنجی مدل ریاضی سیستم، نتایج آزمایش با نتایج شبیه سازی مقایسه شده­اند. وجود خطای حداکثر 5 درصد بین نتایج شبیه سازی و نتایج آزمایش نشان دهنده دقت مدل ارائه شده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Design of a New Rotary Flow Control Valve with a Pressure Compensator for a Turbojet Engine

نویسندگان [English]

  • S. Mojallal agh
  • J. Pirkandi
  • M. Mahmoodi
  • M. Jahromi
Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper presents a new rotary flow control valve with cam-nozzle structure that consists of a pressure compensator valve with an electronic actuator. This configuration installed in a turbojet engine fuel control system. This valve actuation is accomplished directly with a rotary servomotor. The purpose of this new design is to modify and optimize of a single speed turbojet engine performance for new missions. The rotary actuator selection, rotary metering valve design with high travel, direct drive rotary metering valve design and the special metering flow area are the innovations in the presented design. Because of rotary direct drive metering section, versus usual methods, number of parts(15-20%) and cost and hence weight of system are decreased. The fuel metering area is the lateral area of a cylinder with variable height. The mathematical model and simulation of the system is performed to obtain optimized design parameters. After manufacturing the prototypes, they are tested on a special stand for evaluation of system performance and adjusting the fuel system. The test results compared with the simulation results. Maximum (5%) deviation between model and test results shows that the model is accurate for prediction of system function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow control valve
  • Metering valve
  • Turbine engine
  • Rotary valve
[1] S.R. Balakrishnan, Control System Development Experience for Aero Gas Turbine Demonstrator Engines, Progress in Nonlinear Dynamics and Chaos, 1 (2013) 15-22.
[2] B. MacIsaac, R. Langton, Gas turbine propulsion systems, 1 ed., John Wiley and Sons Ltd, USA, 2011.
[3] T.Krepec, A.I. Georgants, New family of low cost electronic fuel control units for small gas turbine engines, Journal of Aerospace, 99 No.1 (1990).
[4] S.S. Mohtasebi, Investigation on New Low Cost Electronically Controlled Fuel Metering Systems for Small Gas Turbine Engines, Concordia University Montreal, Quebec Canada, Canada., 1997.
[5] F. Peter, W.L. Spa, Fuel system for a gas turbine engine, in: E.P. Office (Ed.) European Patent Office, England, 2013, pp. 8.
[6] M.Montazeri, T.Hamzehpoor, Modeling and simulation of a new electro hydro mechanical fuel control system for a gas turbine engine, Iran University of Science and Technology, Iran Tehran, 2003.
[7] M.Montazeri, H.Bagerinezhad, Manufacturing of an electro hydro mechanical fuel control system for a gas turbine engine, Iran University of Science and Technology Iran, Tehran, 2004.
[8] M.Montazeri, A.Yousefi, Designing of an electro hydro mechanical fuel control system for a gas turbine engine, Iran, Tehran, Iran University of Science and Technology Tehran Iran, 2006.
[9] R.J. Francois, G. Gilles, C. Alain, MICROTURBO Families of Turbojet Engine for Missiles and UAV’s From the TR60 to the new bypass turbojet engine generation, in: 44th AIAA/ASME/SAE/ASEE Join Propulsion Conference & Exhibit, AIAA 2008-4590, France, 2008.
[10] J.R. Paul, B.D. James, Rotary metering valve arrangement, in: E.P. Office (Ed.) European Patent Office, France, 2011.
[11] M. Klimko, Mathematical model of the jet engine fuel system, in: D.o.P.S. Engineering (Ed.) EPJ Web of Conferences, published by EDP Sciences, Bohemia, 2015.
[12] Direct Drive Servovalves (D.D.V), in: http://www.moog.com, 2009.
[13] N.S. Nise, Control System Engineering, John Wiley & Sons, Inc., Printed in the United States of America., 2011.
[14] J. Lal, Hydraulic Machines, USA, 1975.
[15] M.Montazeri, S.Jafari, Design And Optimization of jet engine fuel controller based on Min-Max approach, Iran University of Sience and Technology, Iran Tehran, 2011.
[16] O. Katsuhiko, Modern control engineering, Prentice Hall, United States Of America, 2010.
[17] W. Wilson, Rotary-Pump Theory, ASTM, 68 (1946) 371.
[18] H.E. Merritt, Hydraulic Control Systems, John Wiley and Sons Ltd, USA NY, 1967.
[19] Q. Yuan, P.Y. Li, An Experimental Study on the Use of Unstable Electro hydraulic Valves for Control, Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, (2002).