بررسی عددی اثر هندسه هدف در آسیب ایجاد شده در کامپوزیت گلیر در اثر برخورد مایل گلوله ضدزره کالیبر متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مکانیک و فناور یهای ساخت، مجتمع دانشگاهی مواد و فناور یهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

پرتابه های کالیبر متوسط ضدزره، انرژی جنبشی زیادی دارند و عملاً امکان جلوگیری از نفوذ این پرتابه‌ها در اهداف مختلف به طور مستقیم وجود ندارد؛ بنابراین لازم است با مطالعه اهداف، راهی برای مقابله با این پرتابه ها ارائه گردد. یکی از کاربردهای پرتابه‌های کالیبر متوسط، علیه اهداف هوایی می‌باشد که عموما از ور ق‌های الیاف-فلز گلیر ساخته می‌شوند. در این مطالعه پدیده نفوذ مایل پرتابه کالیبر متوسط ضدزره در اهداف با هندسه مسطح، منحنی با شعاع انحنای 20 سانتی‌متر و انحنای 3/ 6 سانتی‌متر از جنس گلیر 5 با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده و آسیب دیدگی ایجاد شده بررسی شده است. شبیه سازی رفتار شکست کامپوزیت، براساس مدل کامپوزیت تک جهته سه بعدی بوده و برای این منظور، سابروتین وی یومت، نوشته شده و در نرم افزار آباکوس به کار رفته است. همچنین بدلیل پرانرژی بودن گلوله و آسیب‌های شدید آن، برخلاف مطالعات سابق، گلوله غیرصلب درنظرگرفته شده است. به منظور اعتبارسنجی نتایج، از یک رابطه تجربی استفاده شده و پس از صحت سنجی روش حل، برخورد گلوله به اهداف با هندسه‌های مختلف شبیه سازی شده و اثر انحنای هدف روی پدیده نفوذ در کامپوزیت گلیر بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که همواره افزایش انحنای هدف، نتیجه یکنواختی در کاهش یا افزایش آسیب دیدگی آن ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of the Target Geometry Influence on the Glare Damage Caused By Medium-Caliber AP-Projectile

نویسندگان [English]

  • P. Pirali
  • M. Ghadami
Department of Mechanical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The medium caliber armor piercing projectiles have high kinetic energy and in practice, it is impossible to prevent these projectiles from penetration through different types of targets, directly. So this is essential to demonstrate a solution to repel these projectiles by studying on behavior of the targets. Air targets, generally made of fiber-metal laminates called GLARE, are one of the most important targets for medium caliber projectiles. In this study, numerical simulation of oblique penetration of medium caliber armor piercing projectile through the flat target of GLARE5 as well as curve targets with 6.3cm and 20cm curvature radius of the same material has been investigated via Abaqus software and consequence damage studied. Simulating failure behavior of the composite, 3D unidirectional composite model has been used and in order to do, a user-defined-subroutine VUMAT written and used with the Abaqus software. Also, because of high kinetic energy of the projectile, projectile damage has been accounted. Method of simulation has been verified by an experimental equation and the influence of target curvature on the penetration investigated. Results have shown that the increasing of the target curvature has not monotonic outcome of decreasing or increasing of the target damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curve Geometry
  • Oblique Penetration
  • GLARE
  • Medium Caliber AP Projectile
[1] T. Sinmazçelik, M. O.Bora, A Review: Fiber Metal Laminates, Background, Bonding Types and Applied Test Methods, Materials and Design, 32 (2011) 3671-3685.
[2] E.C. Botelhoa, R.A. Silvac, L.C. Pardinia, A Review on the Development and Properties of Continuous Fiber/Epoxy/Aluminum Hybrid Composites for Aircraft Structures, Materials Research, 9(3) (2006) 247-256.
[3] F.D. Morinière, R.C. Alderliesten, R. Benedictus, Modelling of Impact Damage and Dynamics in Fibre-Metal Laminates – Review, International Journal of Impact Engineering, 67 (2014) 27-38.
[4] H. Sabouri, H. Ahmadi, G.H. Liaghat, Ballistic Impact Perforation into GLARE Targets: Experiment, Numerical Modelling and Investigation of Aluminium Stacking Sequence, International Journal of Vehicle Structures & Systems, 3(3) (2011) 178-183.
[5] M. Sadighi, R.C. Alderliesten, R. Benedictus, Impact Resistance of Fiber-Metal Laminates: A Review, International Journal of Impact Engineering, 40 (2012) 77-90.
[6] H. Ahmadi, G.H. Liaghat, H. Sabouri, E. Bidkhouri, Investigation on the High Velocity Impact Properties of Glass-Reinforced Fiber Metal Laminates, Journal of Composite Material, 47(13) (2012) 1605-1615.
[7] F.D. Morinière, R.C. Alderliesten, M. Sadighi, R. Benedictus, An Integrated Study on the Low-Velocity Impact Response of the GLARE Fibre-Metal Laminate, Composite Structures, 100 (2013) 89-103.
[8] M. Ghalami, M. Sadighi, Investigation of High Velocity Impact of Cylindrical Projectile on Sandwich Panels with Fiber–Metal Laminates Skins and Polyurethane Core, Aerospace Science and Technology, 32 (2014) 142-152.
[9] E. Sitnikova, Z.W. Guan, G.K. Schleyer, W.J. Cantwell, Modelling of Perforation Failure in Fibre Metal Laminates Subjected to High Impulsive Blast Loading, International Journal of Solids and Structures, 51 (2014) 3135–3146.
[10] A. Masoudi, G.H. Liaghat, M. Pol, Effects of Nanoclay on the Ballistic Behavior of GLARE - Experimental and Numerical Investigation, Modares Journal of Mechanical Engineering, 14(7) (2014) 43-51. (In Persian)
[11] G. Boay Chai, P. Manikandan, Low Velocity Impact Response of Fibre-Metal Laminates – A Review, Composite Structures, 107 (2014) 363–381.
[12] L. Jayaprakash, K. Ranjithkumar, S.L. Pradeep Kumar, Influence of Metal (Aluminium) Layer Thickness in Glare, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 4 (2015) 321-323.
[13] C. Qi, G. Zhidong, L. Zengshan, J. Zhaojie, Z. Yue, Experimental Investigation on Impact Performances of GLARE Laminates, Chinese Journal of Aeronautics, 5 (2015) 212-221.
[14] J. Zhou, Z.Q. Guan, W.J. Cantwell, Strain-Rate on the Perforation Resistance of Fiber Metal Laminates, Composite Structures, 125 (2015) 247–255.
[15] A.K. Syed, M.E. Fitzpatrick, J.E. Moffatt, J. Doucet, I. Durazo-Cardenas, Effect of Impact Damage on Fatigue Performance of Structures Reinforced with GLARE Bonded Crack Retarders, International Journal of Fatigue, 80 (2015) 231–237.
[16] A. Niknejad, A. Zareei, Ballistic Limit Velocity of Empty Rectangular Metal Columns under A Blunt Projectile Penetration, Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology, 13(1) (2015) 119–131.
[17] Technical Manual, Army Ammunition Data Sheets, Headquarters, Department of the Army Washington, D.C. (1994).
[18] Y. Huang, Y., J. Liu, X. Huang, J. Zhang, G. Yue, Delamination and Fatigue Crack Growth Behavior in Fiber Metal Laminates (Glare) under Single Overloads, International Journal of Fatigue, 78 (2015) 53–60.
[19] E.J. Barbero, Finite Element Analysis of Composite Materials Using Abaqus. CRC Press. (2013).
[20] S.R. Reid, H.M. Wen, Impact Behavior of Fiber-Reinforced Composite Materials and Structures. Cambridge: Wood-Head Publishing. (2000).