تعیین سیاست هماهنگ تولید و سفارش در زنجیره ای شامل یک خریدار و یک فروشنده با تقاضای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

هماهنگ سازی، یکی از ارکان مهم در مدیریت یک زنجیره تامین به منظور افزایش توان رقابتی، برای باقی ماندن در بازار می­باشد. هماهنگ سازی بر اساس مذاکره برای تدارک و تولید در زنجیره خریدار- فروشنده، از مباحث مورد توجه تحقیقاتی به خصوص در سیستمهای نوین می­باشد. روش­های مختلفی همچون تخفیف، کمینه سازی متغیرهای تابع هایی که هزینه­های کل زنجیره رادر بر گرفته­اند و مواردی از این نوع توسعه داده شده است. در این مقاله، مدلهای ریاضی جهت مدلسازی تصمیمات مستقل و توام اعضاء زنجیره­ای شامل یک خریدار و یک فروشنده به منظور تعیین اندازه اقتصادی سفارش و تولید با تقاضای تصادفی ارائه شده است. مقاله حاضر، به دنبال گسترش سازوکاری جهت مذاکره و انتخاب بهترین تصمیم از بین تصمیمات خلق شده در طی فرایند تصمیم گیری است. روش پیشنهادی بر اساس سازوکار تخفیف می­باشد و مدلهای خلق و ارزیابی پیشنهاد به منظور مذاکره بین اعضاء زنجیره برای هر یک از آنها تشریح شده است. همچنین نتایج عددی ارائه شده، بیانگر عملکرد موثر مدل و سازوکار هماهنگ سازی با توجه به تغییر در پارامترهای تصمیم گیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coordination of Production/ Order Policy for a Single Vendor Single Buyer chain with stochastic demand

نویسندگان [English]

  • Davod Jafari 1
  • seyed mohammad Moattar Husseini 2
  • Mohammad hoseyen Fazel Zarandi 3
چکیده [English]

Coordination is an important function in supply chain management (SCM) to provide better competitive capability of the chain. Coordination through vendor-buyer negotiation is an area which has received great research attention in particular in modern systems. In this study, a number of methods, including those based on price discount and cost minimization models have been suggested in the literature. Mathematical models developed to determine economic order/production lot size for a "single vendor single buyer" stochastic demand situation are proposed. These models consider both independent and joint decisions for chain member. Through considering price discounts it is suggested a vendor buyer coordination mechanism to reach the most appropriate decision. For this, a solution algorithm has been detailed in the paper. Numerical study is also provided to illustrate the effectiveness of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Coordination
  • Single Vendor/Single Buyer
  • Production-Order
  • Stochastic Demand
  • Discount Mechanism
[1] Stadtler, H. Kilger, C.; Supply chain management and advanced planning ,3nd Edition, Springer, 2005
[2] Ayers, J.; Ayers, J. B.; Handbook of supply chain management, 2nd Edition, CRC PERSS, 2001
[3] Narasimhan, R.; Carter, J.R.; " Linking business unit and material sourcing trategies", Journal of Business Logistics 19 (2), 155–171, 1998
[4] Thomas, D. J.; Griffin, P. M.;" Coordinated supply chain management" European journal of Operational Research' 94, 1-15, 1996
[5] Sarmah,S.P.; Acharya, D.; Goyal, S.K.; "Buyer Vendor Coordination models in supply chain management" European Journal of Operational Research, 2005
[6] Crowther, J.F.;. "Rationale for quantity discounts", Harvard Business Review, 121–127, 1964
[7] Monahan, J.P.;" A quantity discount pricing model to increase vendor profits". Management Science 30 (6), 720–726. 1984
[8] Ben-Dayaa, M.; Hariga, M.,"Integrated single vendor single buyer model with stochastic demand and variable lead time', Int. J. Production Economics 92, 75–80, 2004
[9] Ertogral, K.; M. Darwish; M. Ben-Daya.; "Production and shipment lot sizing in a vendorbuyer supply chain with transportation cost", European Journal of Operational Research, 2006
[10] Yue, J.; Austin, J.; Wang, M.C.; Huang, Z.; "Coordination of cooperative advertising in a two-level supply chain when manufacturer offers discount", European Journal of Operational Research, 168, 65–85, 2006.
[11] Hoquea, M. A.; Goyal, S K.; A heuristic solution procedure for an integrated inventory system under controllable lead-time with equal or unequal sized batch shipments between a vendor and a buyer", Int. J. Production Economics, 102, 217–225, 2006
[12] Zhou, Y. W.; Wan, S. D.; " Optimal production and shipment models for a single-vendorsingle-buyer integrated system", European Journal of Operational Research, 2006.
[13] -Chen, C. K.; Kingsman, B. D.; " Coordination in a single-vender multi-buyer supply chain by synchronizing delivery and production cycles", Transportation Research Part E, 43, 90-111, 2007
[14] Chen, T.H.; Chen, J.M.; " Optimizing supply chain collaboration based on joint replenishment and channel coordination", Transportation Research Part E, 41, 261-285, 2005
[15] Chen, C.L.; Lee, W.C.; " Multi-objective optimization of multi-echelon supply networks with uncertain product demand and prices", Computers and Chemical Engineering, 28, 1131-1144, 2004
[16] Li, J.; Liu, L.; "Supply chain coordination with quantity discount policy", Int. J. Production Economics, 2005
[17] Xue, X.; Wang, Y.; Shen, Q.; Yu, X.; " Coordination mechanisms for construction supply chain management in the Internet environment", Int. J. of Project Management, 25 (2), 150-157, 2007
[18] Karageorgos, A.; Mehandjiev, N.; Weichhart, G.; Hammerle, A.; " Agent-based optimization of logistics and production planning", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 16, 335–348, 2003