دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 1-107