پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل جمع تجمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات.

2 دانش اندوخته دوره کارشناسی ارشد؛ دانشکده مهندسی صنایع؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار؛ دانشکده مهندسی صنایع؛ دانشگاه شاهد

چکیده

آنچه در اکثر مسائل کنترل فرایند آماری به آن پرداخته می‌شود، توصیف عملکرد یک فرایند یا کیفیت محصول به وسیله یک مشخصه کیفی تک متغیره یا چند متغیره و کنترل آن با استفاده از نمودارهای کنترل مناسب است. هر چند در بعضی اوقات توصیف عملکرد یک فرایند یا کیفیت یک محصول بوسیله رابطه‏ای بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر پاسخ نتایج بهتری در پی ‌هایی برای پایش انواع پروفایل‌ها در هر دو فاز 1 و 2 ارائه کرده‏اند. در این مقاله، روشی خواهد داشت. محققان این رابطه را که می‏تواند خطی، غیر خطی و یا حتی پیچیده‏تر باشد، پروفایل نامیده و تاکنون روش جدید مبتنی بر آماره‏های جمع تجمعی (CUSUM) برای بهبود پایش پروفایل‌‌های خطی ساده در فاز 2 ارائه شده است. برای ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی با روش‌های موجود از شبیه‌سازی و معیار متوسط طول دنباله استفاده و نتایج گزارش شده است. نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی برای پایش پروفایل‏های خطی ساده در فاز 2 می‏باشد. در پایان، اثر مقدار ماخذ روی عملکرد نمودارهای کنترل جمع تجمعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‏ است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring Simple Linear Profiles Using Cumulative Sum Control Charts

نویسندگان [English]

  • Abbas saghaei 1
  • Marziye mehrjoo 2
  • Amir hossein .amiri 3
چکیده [English]

In some applications a single variable, either a process variable or product variable, characterizes the state of the process. In the other applications, multiple variables characterize the state of the process. However, in some practical situations, the quality of a process or product is characterized by a relationship between two or more variables instead of by the distribution of a single quality characteristic. This relationship, which can be linear, nonlinear or even a complicated model, is referred to as profile by researchers. Up to now, several methods have been proposed for monitoring simple linear profiles in both Phases I and II. In this paper, for improving phase II monitoring of linear profiles, a method has been proposed which applies Cumulative Sum control charts. Average run length criterion and simulation studies are used in order to evaluate the performance of the proposed method. The results show the suitable performance of the proposed method. Finally, the effect of reference value on the performance of the proposed method is evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • profile
  • Average Run Length (ARL)
  • Cumulative Sum (CUSUM) control chart
  • Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) control chart
  • Statistical process control
[1] نورالسناء، رسول؛ امیری، امیرحسین؛ "بهبود پایش پروفایلهای خطی در فاز 2" ، مجله علمی و پژوهشی . امیرکبیر، جلد 18 ، ش ب 66 ، ص 19 تا 27 ، 1386
[2] Croarkin, C.; Varner, R.; “Measurement Assurance for Dimensional Measurements on Integrated-Circuit
Photomasks". NBS Technical Note 1164, U.S.Department of Commerce, Washington, D.C., 1982.
[3] Crowder, S. V.; Hamilton, M. D.; “An EWMA for Monitoring a Process Standard Deviation”, Journal of Quality Technology, Vol. 24, No. 1, p.p. 12-211, 992.
[4] Ding, Y.; Zeng, L.; Zhou, S; “Phase I Analysis for Monitoring Nonlinear Profiles in Manufacturing Processes”, Journal of Quality Technology, Vol. 38,No. 3, p.p.199-216, 2006.
[5] Gupta, S.; Montgomery, D. C.; Woodall, W. H.; “Performance Evaluation of Two Methods for Online Monitoring of Linear Calibration Profiles”,International Journal of Production. Research, Vol.44, No. 10, p.p. 1927–1942, 2006.
[6] Healy J.D; “A Note on Multivariate CUSUM Procedures”, Technometrics, Vol. 29, No. 4, p.p. 409-
412, 1987.
[7] Jensen, W. A.; Birch, J. B.; “Profile Monitoring via Nonlinear Mixed Models”. Technical Report No. 06-4, Department of Statistics, Virginia Polytechnic Institute & State University, 2006.
[8] Kang, L.; Albin, S. L.; "On-line Monitoring When the Process Yields a Linear Profile", Journal of Quality Technology, Vol. 32, No. 4, p.p.418-426, 2000.
[9] Kazemzadeh, R. B.; Noorossana, R.; Amiri, A; “Phase I Monitoring of Polynomial Profiles”, Communications in Statistics-Theory and Methods, Vol. 37, No. 10, p.p.1671-1686, 2008.
[10] Kazemzadeh, R. B.; Noorossana, R; and Amiri, A.; “Monitoring Polynomial Profiles in Quality Control Applications”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 42, No. 7, p.p. 703-712, 2009.
[11] Kim, K.; Mahmoud, M. A.; Woodall, W. H.; "On the Monitoring of Linear Profiles", Journal of Quality Technology, Vol. 35, No. 3, p.p. 317–328, 2003.
[12] Lowry C.A.; Woodall W.H.; Champ C.W.; Rigdon S.E. “A Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart”, Technometrics, Vol. 34, No. 1, p.p. 46-53, 1992.
[13] Mahmoud, M. A.; Parker, P. A.; Woodall, W. H.; Hawkins, D. M.; "A Change Point Method for Linear Profile Data", Quality and Reliability Engineering International, Vol. 23, No. 2, p.p. 247–268, 2007.
[14] Mahmoud, M. A.; Woodall, W. H.; "Phase I Analysis of linear profiles with calibration applications", Technometrics, Vol. 46, No. 4, p.p. 380-391, 2004.
[15] Niaki, S. T. A.; Abbasi, B.; Arkat, J.; "A Generalized Linear Statistical Model Approach to Monitor Profiles", International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, Vol. 20, No. 3, p.p. 233–242, 2007.
[16] Stover, F. S.; Brill, R. V.; "Statistical Quality Control Applied to Ion Chromatography Calibrations", Journal of Chromatography, Vol. 804, No.1-2, p.p.37-43, 1998.
[17] Wang, K.; Tsung, F.; "Using Profile Monitoring Techniques for a Data-Rich Environment with Huge Sample Size". Quality and Reliability Engineering International, Vol. 21, No. 7, p.p. 677–688, 2005.
[18] Williams, J. D.; Woodall, W. H.; Birch, J. B.; “Statistical Monitoring of Nonlinear Product and Process Quality Profiles”, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 23, No. 8, p.p. 925-941, 2007.
[19] Woodall, W. H.; Spitzner, D. J.; Montgomery, D. C.; Gupta S.; "Using Control Charts to Monitor Process and Product Quality Profiles", Journal of Quality Technology, Vol. 36, No. 3, p.p. 309–320, 2004.
[20] Woodall, W. H; “Current Research on Profile Monitoring”. Revista Producão, Vol. 17, No. 3, p.p. 420-425, 2007.
[21] Zou, C.; Tsung, F.; Wang, Z; “Monitoring General Linear Profiles Using Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Schemes”, Technometrics, Vol. 49, No. 4, p.p. 395-408, 2007.
[22] Zou, C.; Zhang, Y.; Wang, Z.; “Control Chart Based on Change-Point Model for Monitoring Linear Profiles”, IIE Transactions. Vol. 38, No. 12, p.p. 1093-1103, 2006.