دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-94