بررسی کمانش پوسته استوانه‌ای با بکارگیری سوپرالمان جدید وابسته به اثر اندازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده به معرفی المان جدید پوسته استوانه ای پرداخته شده است. از آنجا که تئوری کلاسیک قادر به محاسبه صحیح سختی و احتساب اثر اندازه در سازه های میکرو/نانو نمی باشد، تئوری‌های مرتبه بالاتر مانند تئوری تنش کوپل اصلاح شده بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده و با استفاده از مدل پوسته به جای مدل تیر، کمانش نانو لوله‌ها با استفاده از روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. المان جدید براساس توابع شکل سوپر المان‌ها تعریف و ماتریس جرم و سختی بدست آمده است. علاوه بر سوپر المان پوسته استوانه‌ای تئوری تنش کوپل اصلاح شده، سوپر المان پوسته استوانه‌ای کلاسیک با فرض اثر اندازه صفر در روابط بدست آمده، قابل تعریف می باشد. در حالت خاص، به منظور بررسی کاربرد روابط بدست آمده کمانش نانو پوسته استوانه ای با استفاده از المان پوسته استوانه‌ای تئوری تنش کوپل اصلاح شده مورد مطالعه قرار گرفته و درستی نتایج با استفاده از نتایج بدست آمده از روش تحلیلی نشان داده شده و تاثیر پارامترهایی نظیر اثر اندازه، طول و ضخامت بر کمانش پوسته استوانه ای بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Buckling investigation of cylindrical shell using size-dependent new super element

نویسندگان [English]

  • Iman Soleimani 1
  • Yaghoob Tadi Bani 2
  • Mohsen Botshekanan Dehkordi 2
1 دانشجوی دکتری
2 هیات علمی
چکیده [English]

In this paper, using modified couple stress theory, a new cylindrical shell element is introduced. Since classical continuum theory is unable to correctly compute stiffness and account for size effects in micro/nanostructures, higher order continuum theories such as modified couple stress theory have taken on great appeal. In this paper, using modified couple stress theory and using shell model in place of beam model, buckling of nanotubes is investigated via the finite element method. The new cylindrical shell element based on super element’s shape function defined and the mass-stiffness matrix has been developed. In addition to modified couple stress cylindrical shell element, the classical cylindrical shell super element can also be defined by setting size effects parameter to zero in the equations. In special cases, in order to investigate the application of the equations developed, the cylindrical nanoshell buckling is studied using modified couple stress cylindrical shell element and the results are validated using the analytical method. In addition, the effects of parameters such as size effects parameter, length, and thickness on cylindrical shell buckling are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified Couple Stress Theory
  • finite element
  • size effects
  • shell model
  • Buckling