بررسی عددی و آزمایشگاهی حرکت یک شناور زیرسطحی در نزدیکی سطح آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی دریا ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

چکیده

مقاومت و شکل موج تولیدی برروی سطح آزاد آب در اثر حرکت یک مدل زیرسطحی با انجام آزمایش و محاسبات عددی تعیین گردیده است. آزمایش ها بر روی مدل در آزمایشگاه ملی خلیج فارس انجام و جسم در سرعت و عمق‌های مختلف در حوضچه آزمایش، توسط ارابه کشیده شده است. مدل زیر سطحی از جنس پلی اتیلن ساخته شده و توسط یک بازو در انتها به ارابه متصل گردیده است. قرارگیری بازوی اتصال در انتهای جسم، اندازه گیری شکل موج بدنه جسم را میسر می‌نماید، اما اندازه‌گیری‌ها، مقاومت مجموع مدل و بازو را با هم نشان می‌دهد. تأثیرات متقابل بازو و جسم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی بررسی و تعیین شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که اثر بازوی اتصال بر روی نیروی مقاومت غیرخطی بوده و روش جمع آثار معتبر نمی‌باشد. مقاومت خالص بدنه با تعیین ضریب تصحیح بازو و حذف اثر آن تعیین شده است. شکل موج تولیدی توسط چهار حسگر که در عرض حوضچه و در یک محل ثابت نصب گردید، ثبت شده است. شکل موج تولیدی همچنین با مدل سازی جریان اطراف جسم و با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی محاسبه و با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه گردید. نتایج تجربی اندازه گیری شده و عددی محاسبه شده از تطابق خوبی برخوردار هستند. نتایج تجربی حاصل می‌توانند برای معتبر سازی و تنظیم روش‌های عددی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical Study of a Submerged Submarine Moving Near the Free Surface

نویسندگان [English]

  • S. Kh. Shariati
  • S. H. Mousavizadegan
Department of Maritime Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Resistance and wave pattern due to the motion of an underwater vehicle model are obtained by experimental and numerical methods. The tests on the model are carried out in Shohada-e- Khalij-e-Fars National Marine Laboratory. The model is towed with the carriage at various speeds and two depths of submergence in the basin. The model is made from polyethylene and is attached to the carriage by a strut at the end. The strut at the end allows to measure the wave pattern of the body alone but the measured resistance is for the body and the strut. The computational fluid dynamics is used to study the interaction of body and strut and the resistance of the body is obtained by eliminating the effect of the strut. The wave profile is measured by four fix sensors at the transverse section of the basin. The wave profile is also obtained by computational fluid dynamics computations and compare with the experimental measurements. The numerical and experimental results are comply with each other. These experimental results can be used to validate and calibrate the numerical solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joubert model
  • model test
  • free surface
  • resistance coefficient
  • computational fluid dynamics
[1] R.P. ITTC, Guidelines: Testing and Extrapolation Methods: Resistance-Uncertainty Analysis, Example for  Resistance Test, in: ITTC Recommended Procedures and Guidelines, Procedure 7.5-02-02, 2002.
[2] M. Javadi, M.D. Manshadi, S. Kheradmand, M.Moonesun, Experimental investigation of the effect of bow profiles on resistance of an underwater vehicle in free surface motion, Journal of Marine Science and Application, 14 (1) (2015) 53-60.
[3] G. Weinblum, H. Amtsberg, W. Bock, Tests on wave resistance of immersed bodies of revolution, Defense Technical Information Center, 1950, Washigton DC, 1936.
[4] G.P. Weinblum, J. Blum, The wave resistance of bodies of revolution, Dept. of the Navy, David Taylor Model Basin, Washington, D.C . 1951.
[5] S.F. Hoerner, Fluid-dynamic drag: practical information on aerodynamic drag and hydrodynamic resistance, Publishe by the Author, Washigton D.C., 1965.
[6] A.J. Vine, M.R. Renilson, S.A. Gottschalk, An Investigation into the drag forces acting on a submerged hull travelling close to a free surface, Australian Maritme College, Launceston, 1991.
[7] R.F. Roddy, Investigation of the stability and control characteristics of several configurations of the DARPA SUBOFF model (DTRC Model 5470) from captivemodel experiments, DTIC Document, 1990.
[8] T.P. Crook, An initial assessment of free surface effects on submerged bodies, Monterey, California. Naval Postgraduate School, 1994.
[9] L. Brady, Hydrodynamics of Autonomous Underwater Vechiles through CFD Investigations, Australian Maritime College, Launceston, 2007.
[10] X. Shi, X.-q. Chen, J.-h. Tan, Study of resistance performance of vessels with notches by experimental and computational fluid dynamics calculation methods, Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), 15(3) (2010) 340-345.
[11] M. Mackay, The standard submarine sodel: a survey of static hydrodynamic experiments and semiempirical predictions, Defence R&D Canada, Atlantic, 2003.
[12] S. Wilson-Haffenden, M. Renilson, D. Ranmuthugala, E. Dawson, An Investigation into the Wave Making Resistance of a Submarine Travelling Below the Free Surface, (2010).
[13] E. Dawson, An investigation into the effects of submergence depth, speed and hull length-to-diameter ratio on the near surface operation of conventional submarines, University of Tasmania, 2014.
[14] S.K. Shariati, S.H. Mousavizadegan, The effect of appendages on the hydrodynamic characteristics of an underwater vehicle near the free surface, Applied Ocean Research, 67 (2017) 31-43.
[15] M. Renilson, Submarine Hydrodynamics, Springer, 2015.
[16] b. Sadeghzadeh Parapari, m.S. seif, h. Mahdigholi, Identification of Underwater Vehicle Hydrodynamic Coefficients Using Model Tests, Journal Of Marine Engineering, 7(14) (2012) 31-43.
[17] T.-L. Liu, Z.-M. Guo, Analysis of wave spectrum for submerged bodies moving near the free surface, Ocean Engineering, 58(0) (2013) 239-251.
[18] A. Nematollahi, A. Dadvand, M. Dawoodian, An axisymmetric underwater vehicle-free surface interaction: A numerical study, Ocean Engineering, 96 (2015) 205-214.
[19] C.W. Hirt, B.D. Nichols, Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries, Journal of computational physics, 39 (1) (1981) 201-225.
[20] User Guide, STAR-CCM+, Version 6, (2015) [21] C. Rhie, W. Chow, Numerical study of the turbulent flow past an airfoil with trailing edge separation, AIAA journal, 21(11) (1983) 1525-1532.
[22] P.J. Roache, Quantification of uncertainty in computational fluid dynamics, Annual review of fluid Mechanics, 29(1) (1997) 123-160.