دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 225-524 
تحلیل عددی گذرا یک طبقه کمپرسور تاندم

صفحه 399-412

10.22060/mej.2017.12446.5338

رضا شمس الدینی لری؛ ابوالقاسم مسگرپور طوسی؛ حمزه اشراقی


مطالعه عددی و تجربی رفتار جریان دوفاز همسو در لوله عمودی پایین رو

صفحه 413-426

10.22060/mej.2017.12238.5286

فرهاد رئیس زاده؛ ابراهیم حاجی دولو؛ مرتضی بهبهانی نژاد؛ پدرام حنفی زاده