یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسک پره دار تحت تاثیر نامیزانی به کمک الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی؛ دانشگاه جیرفت:

2 نویسنده مسئول و عضو هیات علمی؛ دانشکده مهندسی مکانیک؛ دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله پاسخ ارتعاشی سیستم دیسک پره­دار تحت تاثیر نامیزانی مورد بررسی قرار گرفته­است. به منظور بررسی اثر وجود نامیزانی در ضرایب سختی و استهلاک هر پره بر دامنه پاسخ پره­ها، ابتدا طرحی ساده برای محاسبه پاسخ سیستم دیسک پره­دار تحت نامیزانی معرفی و روابط آن ارائه شد. برای به دست­آوردن بیش­ترین پاسخ سیستم و یافتن بدترین الگوی نامیزانی، از روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک استفاده­ شد. سپس پاسخ سیستم در دو حالت میزان و نامیزان با یکدیگر مقایسه شد. در ادامه بدترین پره یعنی پره­ای که دارای بیش­ترین دامنه ارتعاش است، معرفی خواهدشد. در پایان، پاسخ سیستم برای نامیزانی در سختی پره­ها، نامیزانی در ضریب استهلاک پره­ها و نامیزانی هم­زمان در سختی و استهلاک بررسی و مشخص شده­است. نامیزانی هم­زمان، می­تواند منجر به افزایش قابل توجهی در بیش­ترین دامنه ارتعاش در سیستم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Worst Response of Mistuned Bladed Disk System Using Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Ehsan Raeesi Estabregh 1
  • Saeed Ziaee Rad 2
چکیده [English]

The objective of this paper is to develop a technique using genetic algorithms (GA) for predicting the worst response of mistuned bladed disk. A simple but representative model for the bladed disk system is presented. The response of the system under harmonic excitation was obtained. The worst response of the mistuned system was then formulated as an optimization problem. Next, mistuning in blades stiffness, blades damping and blades stiffness and damping was studied and the results were compared. The results indicate that the system mistuned with both stiffness and damping has higher response amplitude in comparison with other mistuned system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bladed disk system
  • Mistuned System
  • Worst frequency response
  • genetic algorithm
[1] J.H. Griffin, A. Sinha, “The interaction between mistuning and friction in the forced response of bladed disk assemblies”, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 107, pp. 205–211, 1985.
[2] D.S. Whitehead, “Effects of mistuning on the vibration of turbomachinary blades induced by wakes”, J.Mechanical Engineering Science, Vol.8, No. 1, pp. 15–21, 1966.
[3] D.S. Whitehead, “Effects of Mistuning on Forced Vibration of Blades with Mechanical Coupling”, Journal of Mechanical Engineering Science, Vol.18, No. 6, pp.306-307, 1976.
[4] R.C.F. Dye, T.A. Henry, “Vibration amplitudes of compressor blades resulting from scatter in blade natural
frequencies”, ASME, Journal of Engineering for Power,Vol. 91, No. 3, pp. 182-188, 1969.
[5] Wagner, J.T., “Coupling of turbomachine blade vibrations through the rotor”, ASME, Journal of Engineering for Power, Vol. 89, No. 4, pp. 502–512,1967.
[6] D.J. Ewins, “The effect of detuning upon the forced vibration of bladed disks”, J. Sound and Vibration,Vol.9, pp. 65–79, 1969.
[7] L.E. EL-Bayoumy, A.E. Srinivasan, “Influence of mistuning on rotor blade vibration, AIAA Journal, Vol.13, No. 4, pp. 460–464, 1975.
[8] Afolabi, D.H., Vibration of Mistuned Bladed Disc Assembly, PhD Thesis, Imperial College of Science, Technology & Medicines, University of London, 1982.
[9] Afolabi, D.H. “Vibration Amplitudes of Mistuned Blades”, ASME, Journal of Turbomachinary, Vol. 110,pp. 251–257, 1988.
[10] Lin C.C., Mignolet M.P., “Effects of Damping and Damping Mistuning on the Forced Vibration Response of Bladed Disks”, J. Sound Vib. Vol. 193, pp. 525-543,1996.
[11] Y.J. Chiu, Sh.Ch. Huang, “The influence on coupling vibration of a rotor system due to a mistuned blade length”, Journal of Mechanical Sciences, Vol. 49, pp.522–532, 2007.
[12] Y.J. Yan, P.L. Cui, H.N. Hao, “Vibration mechanism of a mistuned bladed-disk”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 317, pp. 294–307, 2008.
[13] Y.-J. Chan , D.J. Ewins, “Management of the variability of vibration response levels in mistuned bladed discs using robust design concepts. Part 1 Parameter design”,J. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 24,pp. 2777–2791, 2010.
[14] J.H. Griffin, A. Sinha, “The interaction between mistuning and friction in the forced response of bladed disk assemblies”, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 107, pp. 205–211, 1985.
[15] J.H. Griffin, “On predicting the resonant response of bladed disk assemblies”, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 110, pp. 45–50, 1988.
[16] R.L. Jay, D.W. Burns, “Characteristics of the diametral resonant response of a shrouded fan under a prescribed distortion”, Journal of Vibration, Acoustics, Stress and Reliability in Design, Vol. 108, pp. 125–131, 1986.
[17] A. Sinha, S. Chen, “A higher order technique to compute the statistics of forced response of a mistuned bladed disk”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 130, pp. 207–221, 1989.
[18] A. Sinha, “Calculating the statistics of forced response of a mistuned bladed disk assembly”, American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal, Vol. 24, pp. 1797–1801, 1986.
[19] M.P. Mignolet, C.C. Lin, “The combined closed form-perturbation approach to the analysis of mistuned bladed disks”, Journal of Turbomachinery, Vol. 115, pp. 771–780, 1993.
[20] C.C. Lin, The combined closed form-perturbation approach to the analysis of mistuned bladed disks,M.S. Thesis, Arizona State University, 1991.
[21] Goldberg, D. E., Genetic Algorithms in Search,Optimization, and Machine Learning, Addison-Weslcy,Reading, MA, 1989.
[22] Davis (Ed.), L., Handbook of Genetic Algorithms, Van Nostrand Reinhold, 1991.