دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-130 
بررسی توزیع فاز جامد در فوم فلزی ساخته شده به روش ریخته گری

صفحه 113-119

10.22060/mej.2013.43

محمد دیانی؛ جمال زمانی؛ محمد حسین سیادتی؛ میثم قیاسوند