بازسازی همزمان خواص تابشی و هدایتی متغیر با دمای نانو عایق حرارتی بین دو صفحه تخت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کوچ پرندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

2 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی مکانیک

3 شهید باهنر کرمان*مهندسی مکانیک

4 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی جهت بازسازی همزمان خواص تابشی و هدایتی در عایق‌های حرارتی یکپارچه، ساخته شده از نانو مواد بین دو صفحه تخت ارائه شده است. مسئله تابش با استفاده از روش جهت‌های مجزا تصحیح شده فرمول بندی می‌شود. مسئله هدایت و تابش با استفاده از روش حجم‌های محدود و مسئله معکوس با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان حل می‌گردد. ابتدا یک مسئله ساده مطرح و حل می‌شود، سپس الگوریتم چند مرحله‌ای، با توابع هدف جدید به منظور بازسازی خواص تابشی و هدایتی یک عایق حرارتی ساخته شده از نانو مواد به کار گرفته می‌شود. در حالت اول، ضریب جذب ثابت با استفاده از شدت‌های تابش خروجی مرزها در مرحله اول و پارامتر ثابت هدایت-تابش با استفاده از شار حرارتی کل مرزها در مرحله دوم بازسازی می‌شوند. خطای بدست آمده برای پارامتر بدون بعد هدایت- تابش با درصد خطای اندازه‌گیری 5%،  0/ 4 درصد است. در حالت دوم خواص یک عایق حرارتی یکپارچه از نانو مواد به ضخامت 1 سانتی متر بازسازی می‌شود. ارائه الگوریتم پیشنهادی و توابع هدف جدید بخصوص به بازسازی عدد پلانک به عنوان پارامتر هدایت- تابش کمک کرده و از حساسیت آن به خطای اندازه گیری کاسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simultaneously Reconstruction of Radiation-Conduction Properties of Nanomaterial Thermal Insulators with Particle Swarm Optimization Algorithm

نویسندگان [English]

  • mehdi pakdaman 1
  • samira payan 2
  • Seyed Masoud Hoseini Sarvari 3
  • sohila mohammadpour 4
1 department of mechanical engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Department of mechanical engineering, University of Sistan and Baluchestan, Iran
3 Shahid Bahonar University of Kerman
4 department of mechanical engineering, university of sistan and baluchestan, iran
چکیده [English]

In this paper, an optimization algorithm is proposed to simultaneously reconstruct radiation and conduction properties for thermal insulators constructed from Nanomaterial between two flat plates. The radiation problem is modeled using modified discrete ordinates method. The conduction and radiation problems are solved using the finite volume method and the inverse problem is solved using the particle swarm optimization problem. The various cases have been solved in this paper. Firstly a simple problem designs and solves. Next, a multi-stage algorithm with new objective functions is used for reconstruction of dependent-temperature properties of a nanomaterial. In the first case, constant absorption coefficient is reconstructed using the radiation intensity of boundaries, in the first stage and constant conduction-radiation parameter is reconstructed using the surface total heat flux in second stage. In the second section, the competency of the proposed multi-stage algorithm for the radiation and conduction temperature-dependent parameters is tested. In the numerical test a thermal insulator constructed from nanomaterial with 1cm thickness is used. The proposed algorithm and new objective functions are presented in this section to decrease sensitivity of Plank number and optical thickness to the measurement error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiation-conduction issue
  • multi-stage optimization
  • separate objective functions
  • Temperature-dependent Planck num- ber
  • Temperature-dependent absorption coefficient
[1] M.J. Varady, A.G. Fedorov, Combined radiation and conduction in glass foams, Journal of heat transfer, 124(6) (2002) 1103-1109.
[2] M. Ferraiuolo, O. Manca, Heat transfer in a multi-layered thermal protection system under aerodynamic heating, International Journal of Thermal Sciences, 53 (2012) 56- 70.
[3] R. Coquard, D. Rochais, D. Baillis, Conductive and radiative heat transfer in ceramic and metal foams at fire temperatures, Fire technology, 48(3) (2012) 699-732.
[4] M. Cui, X. Gao, J. Zhang, A new approach for the estimation of temperature-dependent thermal properties by solving transient inverse heat conduction problems, International Journal of Thermal Sciences, 58 (2012) 113-119.
[5] B. Zhang, H. Qi, Y.-T. Ren, S.-C. Sun, L.-M. Ruan, Application of homogenous continuous Ant Colony Optimization algorithm to inverse problem of one- dimensional coupled radiation and conduction heat transfer, International Journal of Heat and Mass Transfer, 66 (2013) 507-516.
[6] G. Masiello, C. Serio, Simultaneous physical retrieval of surface emissivity spectrum and atmospheric parameters from infrared atmospheric sounder interferometer spectral radiances, Applied Optics, 52(11) (2013) 2428- 2446.
[7]   H. Mao, D. Zhao, Alternative phase-diverse phase retrieval algorithm based on Levenberg-Marquardt nonlinear optimization, Optics Express, 17(6) (2009) 4540-4552.
[8] C.-H. Huang, C.-H. Wang, The design  of  uniform  tube flow rates for Z-type compact parallel flow heat exchangers, International journal of heat and mass transfer, 57(2) (2013) 608-622.
[9]  R. Das, S.C. Mishra, T.P. Kumar, R. Uppaluri, An inverse analysis for parameter estimation applied to a non- fourier conduction–radiation problem, Heat Transfer Engineering, 32(6) (2011) 455-466.
[10]  R. Das, S.C. Mishra, M. Ajith, R. Uppaluri, An inverse analysis of a transient 2-D conduction–radiation problem using the lattice Boltzmann method and the finite volume method coupled with the genetic algorithm, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 109(11) (2008) 2060-2077.
[11]   R. Das, S.C. Mishra, T.P. Kumar, R. Uppaluri, An inverse analysis for parameter estimation applied to a non-fourier conduction–radiation problem, Heat Transfer Engineering, 32(6) (2011) 455-466.
[12]   H. Qi, L. Ruan, H. Zhang, Y. Wang, H. Tan, Inverse radiation analysis of a one-dimensional participating slab by stochastic particle swarm optimizer algorithm, International journal of thermal sciences, 46(7) (2007) 649-661.
[13]   H. Qi, Y.-T. Ren, Q. Chen, L.-M. Ruan, Fast method  of retrieving the asymmetry factor and  scattering albedo from the maximum time-resolved reflectance of participating media, Applied optics, 54(16) (2015) 5234- 5242.
[14]  R. Souto, S. Stephany, J. Becceneri, H. Campos Velho, Silva Neto, Reconstruction of spatial dependent scattering albedo in a radiative transfer problem using a hybrid Ant Colony System implementation scheme, in: 6th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Rio de Janeiro, Brazil, 2005.
[15]  R. Souto, S. Stephany, J. Becceneri, H. Campos Velho, A. Silva Neto, Reconstruction of spatial dependent scattering albedo in a radiative transfer problem using a hybrid Ant Colony System implementation scheme, in: 6th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, Rio de Janeiro, Brazil, 2005.
[16] A. Silva Neto, M. Özisik, An inverse problem of estimating thermal conductivity, optical thickness, and single scattering albedo of a semi-transparent medium, in: Proc. 1st Inverse Problems in Engineering Conference: Theory and Practice, Florida, USA, 1993, pp. 267-273.
[17] H. Li, Estimation of thermal properties in combined conduction and radiation, International Journal of Heat and Mass Transfer, 42(3) (1999) 565-572.
[18] O. Alifanov, A. Nenarokomov,  V.  Gonzalez,  Study of multilayer thermal insulation by inverse problems method, Acta Astronautica, 65(9-10) (2009) 1284-1291.
[19] R. Das, S.C. Mishra, R. Uppaluri, Inverse analysis applied to retrieval of parameters and reconstruction of temperature field in a transient conduction–radiation heat transfer problem involving mixed boundary conditions, International Communications in Heat and Mass Transfer, 37(1) (2010) 52-57.
[20] B. Zhang, H. Qi, Y.-T. Ren, S.-C. Sun, L.-M. Ruan, Application of homogenous continuous Ant Colony Optimization algorithm to inverse problem of one- dimensional coupled radiation and conduction heat transfer, International Journal of Heat and Mass Transfer, 66 (2013) 507-516.
[21]  Y. Ren, H. Qi, F. Zhao, L. Ruan, H. Tan, Simultaneous retrieval of temperature-dependent absorption coefficient and conductivity of participating media, Scientific reports, 6 (2016) 21998.
[22]  S.-C. Sun, H. Qi, S.-L. Wang, Y.-T. Ren, L.-M. Ruan, A multi-stage optimization technique for simultaneous reconstruction of infrared optical and thermophysical parameters in semitransparent media, Infrared Physics & Technology, 92 (2018) 219-233.
[23]   S.C. Mishra, H.K. Roy, N. Misra, Discrete ordinate method with a new and a simple quadrature scheme, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 101(2) (2006) 249-262.
[24]  J. Kennedy, R. Eberhart, Particle swarm optimization. u: Proc. IEEE Int, Neural Networks, Perth, Australia, str, 1948 (1942).
[25]   R. Viskanta, R. Grosh, Heat transfer by simultaneous conduction and radiation in an absorbing medium, Journal of Heat Transfer, 84(1) (1962) 63-72.