دوره و شماره: دوره 52، شماره 9، آذر 1399، صفحه 1-180 
بهینه سازی جانمایی توربین ها در مزرعه باد

صفحه 2387-2402

10.22060/mej.2019.15150.6043

سید مجتبی واردی کولایی؛ مسعود عبدالمحمدی؛ حبیب احمدی؛ مصطفی نظری


نقش تغییر فاز در توزیع جریان درمنیفولد استک پیل سوختی

صفحه 2491-2506

10.22060/mej.2019.15136.6036

احمد رضایی سنگتابی؛ علی کیانی‌فر؛ ابراهیم علیزاده؛ مظاهر رحیمی اسبویی؛ سید حسین مسروری سعادت