بهبود پروفیل هندسی چرخ زنجیر در سامانه انتقال قدرت دوچرخه با هدف تعدیل در دامنه نوسان شتاب حاصل از رکابزدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 کارشناسی ارشد ، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

بر پایه نتایج بدست آمده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های مکانیکی وابسته به آن، بزرگی نیرویی که یک دوچرخه سوار می تواند در حداکثر توان خود بر پنجه رکاب ها وارد آورد، تابعی از موقعیت زاویه ای رکاب ها است. از اینرو بر ایند گشتاور هایی که این نیرو ها در محور رکاب وارد می نمایند، طبیعتی متناوب دارد. برای جلوگیری از انتقال نوسانات گشتاور به چرخ محرک دوچرخه که افت و خیز در شتاب دوچرخه را بهمراه دارد باید از سیستم انتقال نیروی ویژه ای بهره جست. طراحی چنین مکانیزمی موضوع پژوهش حاضر می باشد. طرح مذکور در واقع یک نمونه بهینه سازی شده از سیستم های معمولی تولید انرژی مکانیکی به روش رکابزدن می باشد که در آن برای انتقال توان از محور رکاب به زنجیر از یک چرخ زنجیر بیضی گون استفاده شده است.
با توجه به ویژگیهای چرخ زنجیر جدید، سازوکار انتقال قدرتی که از آن استفاده می کند می تواند نوسانات متناوب گشتاور وارده بر محور رکاب را تعدیل نماید. بنا براین روند شتابگیری در دوچرخه ای که از این سیستم انتقال نیرو استفاده می کند تقریبا بدون نوسان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improve the Geometric Profile of the Sprocket Wheel in Power Transmission System of Bicycle for Adjustment the Amplitude of Pedal Acceleration

نویسندگان [English]

  • Ali Moazami Goudarzi 1
  • Seyyed Habiballah Hashemi Kachapi 2
چکیده [English]

Based on the results achieved using experimental data and related mechanical analysis, the magnitude of  loads that a bicyclist can apply on the pedal at his extreme power, is a function of angular coordinates of pedals. Therefore, the resultant of torques which these loads apply at the axle of pedals has an oscillation nature. To avoid transferring the oscillations produced by torques to the bicycle’s propellant wheel which causes fluctuations in the bicycle acceleration, a special power transfer system should be used. Designing of such mechanisms is the objective of this project. Foresaid design is a optimized instance of ordinary systems of mechanical energy generation using the method of pedaling, in which, for transferring the power from the pedal axle to the chain an ellipsoid chair wheel is used.
Regarding to the properties of the new chain wheel, the way that it transfers the power, can decrease the frequent oscillations of torque at pedal axle. Thus, the procedure of accelerating of bicycle which uses this system of power transfer will be almost without oscillations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequent Torque
  • Oscillation Amplitude
  • Bicycle
  • Mechanical Analysis
  • Ellipsoid Chair Wheel
[1] DOD, “Human Engineering Design Criteria for Military Systems”, Equipment, and Facilities, March 14, 1989.
[2] DOD, “Human Factors Engineering for Intercontinental Ballistic Missile Systems”, SAMSO-STD-77-1, November 30, 1978.
[3] DOD, “Human Engineering Requirements for Military Systems”, Equipment, and Facilities, MIL-STD- 46855, 1992.
[4] DOE Order 430.1, “Life Cycle Asset Management”, Draft, August 24, 1995.
[5] DOE Order 5480.23, “Nuclear Safety Analysis Reports”, 1995.
[6] DOE Order 6430.1A, “General Design Criteria”, Life Cycle Asset Management, 1988.
[7] DOE Order 430.1, “Life Cycle Asset Management”, 1995.
[8] DOE Order 420.1, “Facility Safety”, 1985.
[9] DOE, “Human Factors Design Guidelines for Maintainability of Department of Energy Nuclear Facilities”, UCRL- 15673, June 18, 1985.
[10] DOE, “Good Practice Guide”, No. 5, Test and Evaluation, August 18, 1995.
[11] DOE, “Good Practice Guide”, No. 7, Risk Analysis and Management, October 2, 1995.
[12] DOE, “Good Practice Guide”, No. 10, Project Execution and Engineering Management Planning, September 12, 1995.
[13] Grady, J.O., “System Requirements Analysis”, McGraw- Hill, New York, 1993
[14] Martin, M, Denver Aerospace, Systems Engineering Manual, SY- 1, 1987.
[15] Martin Marietta, “Human Factors Analysis for Engineering”, Energy Systems”, X- OE- 649, January 13, 1995.
[16] Meister, D. “Behavioral Analysis and Measures”, John Wiley and Sons, New York, 1985.
[17] L. Carr, D. de Roure, H. Davis, and W. Hall. “Implementing an open link service or the World Wide Web”,World Wide Web Journal, 1(2):61– 71, 1998.