بدست آوردن روابطی برای پیش بینی مقادیر بازگشت فنری و شعاع انحنای دیواره در خمکاری U شکل ورق هایی از جنس فولاد دو فازی DP600

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مکانیک، دانشگاه بیرجند

2 استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه بیرجند

چکیده

مهمترین محدودیت در شکل دهی مطلوب ورق های فلزی، پدیده بازیابی کشسان در طول باربرداری است که منجر به بازگشت فنری و انحنای دیواره جانبی می گردد. بنابراین پیش بینی بازگشت فنری و انحنای دیواره جانبی برای تولید محصولات دقیق ضروری است. در این تحقیق، اثر نیروی ورقگیر، ضریب اصطکاک، ضخامت ورق و استحکام تسلیم ورق بر میزان بازگشت فنری و انحنای دیواره جانبی در فرایند خمکاری U شکل ورق هایی از جنس فولاد دو فازی DP600 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی این عوامل از نرم افزار اجزای محدود آباکوس استفاده شده و نتایج حاصل از این نرم افزار با نتایج آزمایش های عملی مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از آزمایش های عملی، نتایج حاصل از شبیه سازی را تصدیق می کنند. در نهایت با استفاده از نرم افزار آماری مینی تب، نتایج شبیه سازی اجزای محدود تجزیه و تحلیل شده و معادلاتی برای پیش بینی مقادیر بازگشت فنری و شعاع انحنای دیواره جانبی با استفاده از مقادیر ضریب اصطکاک، نیروی ورقگیر، ضخامت و استحکام تسلیم ورق بدست آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Obtaining the equations to predict values of springback and side-wall curl radius of U-bending of DP600 dual-phase steel plates

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shafiei Alavijeh 1
  • hosein torabian 2
  • Hosein Amirabadi 3
1 PhD Student, Birjand University
3 Assistant Professor, Birjand University
چکیده [English]

The most prominent feature of sheet material forming process is an elastic recovery phenomenon during unloading which leads to springback and side wall curl. Therefore, evaluation of springback and side wall curl is mandatory for production of precise products. In this research , the effects of friction coefficient, sheet thickness, yield strength of sheet and blank holder force on the springback and side wall curl in U bending of DP600 dual phase steel sheets were investigated. These investigations were done by computer simulation. The simulations were done by ABAQUS finite element software and then, results were compared with experimental results. The finite element results have been validated with experimental results. MINITAB, a statistical software, was used to analyze finite element results. With the use of MINITAB, equations were obtained to predict springback and side wall curl radius by friction coefficient , sheet thickness , yield strength and blank holder force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forming
  • U Shape
  • springback
  • Side Wall Curl Radius
  • Dual phase steel
[1] Gardiner, F.J., “The springback of metals”, Trans.ASME, Vol. 79 No.1: pp. 1- 9, 1957.
[2] Gau, J.T. and Kinzel, G.L., “An experimental investigation of the influence of the Bauschinger effect on springback prediction”, Journal of Materials Processing Technology,Vol 108, No. 3: pp. 369- 375, 2001.
[3] Hama, T., Nagata, T., Teodosiu, C., Makinouchi, A. and Takuda, H., “Finite element simulation of springback
in sheet metal forming using local interpolation for tool surfaces”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol 50, No.2: pp. 175- 192, 2008.
[4] Johnson, W. and Yu, T.X., “On springback after the pure bending of beams and plates of elastic work hardening
materials”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 23,No.11: pp. 687- 695, 1981.
[5] Kim, H.S. and Koç, M., “Numerical investigations on springback characteristics of aluminum sheet metal alloys in warm forming conditions”, Journal of Materials Processing Technology, Vol 204: pp. 370-383, 2008.
[6] Leu, D.K., “A simplified approach for evaluating bendability and springback in plastic bending of anisotropic sheet metals”, Journal of Materials Processing Technology, Vol 66: pp. 9- 17, 1997.
[7] Li, G.Y., Tan, M.J. and Liew, K.M., “Springback analysis for sheet forming processes by explicit finite
element method in conjunction with the orthogonal regression analysis”, International Journal of Solids and Structures, Vol. 36, No.30: pp. 4653- 4668, 1999.
[8] Liu, G., Lin, Z., Xu, W. and Bao, Y., “Variable blankholder force in U-shaped part forming for eliminating springback error”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 120: pp. 259- 264, 2002.
[9] Liu, G., Lin, Z. and Bao, Y., “Improving dimensional accuracy of a U-shaped part through an orthogonal
design experiment”, Finite Elements in Analysis and Design, Vol 39, No. 2: pp. 107- 118, 2002.
[10] Pourboghrat, F., Karabin, M.E., Becker, R.C. and Chung, K., “A hybrid membrane/shell method for
calculating springback of anisotropic sheet metals undergoing axisymmetric loading”, International Journal of Plasticity, Vol 16, No. 6: pp. 677- 700, 2000.
[11] Pourboghrat, F. and Chu, E., “Springback in plane strain stretch/draw sheet forming”, International
Journal of Mechanical Sciences, Vol. 36, No. 3: pp.327- 341, 1995.
[12] Pourboghrat, F. and Chu, E., “Prediction of springback and side-wall curl in 2-D draw bending”, Journal
of Materials Processing Technology, Vol. 50: pp. 361-374, 1995.
[13] Ragai, I., Lazim, D. and Nemes, J.A., “Anisotropy and springback in draw-bending of stainless steel 410: experimental and numerical study”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 166: pp. 116- 127, 2005.
[14] Samuel, M., “Experimental and numerical prediction of springback and side wall curl in U-bending of
anisotropic sheet metals”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 105, No. 3: pp. 382- 393,2000.
[15] Siriam, S. and Wagoner, R.H., “Adding bending stiffness to 3-D membrane FEM programs”,International Journal of Mechanical Sciences, Vol 42,No. 9: pp. 1753- 1782, 2000.
[16] Yu, T.X. and Johnson, W., “Influence of axial force on the elastic-plastic bending and springback of a beam”,
Journal of Mechanical Working Technology, Vol. 6: pp.5- 21, 1982.
[17] Yuen, W.Y.D., “A generalised solution for the prediction of springback in laminated strip”, Journal
of Materials Processing Technology, Vol. 61, No. 3:pp. 254- 264, 1996.
[18] Zhang, Z.T. and Hu, S.J., “Stress and residual stress distributions in plane strain bending”, International
Journal of Mechanical Sciences, Vol. 40, No. 6: pp.533- 543, 1998.
[19] Zhou, D., “Bending and springback analysis using membrane elements”, Engineering Systems Design
and Analysis, Vol. 3: pp. 135- 142, 1996.