دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 1-148