شبیه سازی چند مقیاسی جریان در محیط متخلخل شکاف دار با استفاده از شبکه های بی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در این مقاله برای شبیه‌سازی جریان در محیط متخلخل شکاف‌دار، روش حجم محدود چند مقیاسی در شبکه‌های بی‌سازمان توسعه داده شده است. بدین منظور، الگوریتم‌هایی برای تولید شبکه‌های درشت مقیاس بی‌سازمان برای دامنه ماتریس و شبکه شکاف‌ها به صورت مستقل از یکدیگر ارائه شده است. الگوریتم‌های ارائه شده برای تولید شبکه‌های بی‌سازمان درشت مقیاس، قابلیت تطبیق بر اساس تغییرات محلی میدان نفوذپذیری را دارند. تطبیق شبکه‌های بی‌سازمان بر اساس میدان نفوذپذیری، تأثیر قابل توجهی بر بهبود نتایج حل چند مقیاسی در میدان‌های نفوذپذیری به شدت ناهمگن دارد. به‌کارگیری شبکه‌های بی‌سازمان تطبیقی در محیط متخلخل شکاف‌دار برای نخستین بار در این پژوهش صورت گرفته است. سلول‌های شبکه درشت مقیاس به گونه‌ای تولید می‌شوند که از تغییرات شدید مقادیر نفوذپذیری در امتداد مرزهای آن و همچنین از قرار گرفتن گره‌های شبکه درشت مقیاس در نواحی با نفوذپذیری پایین جلوگیری شود. برای کاهش هزینه‌های محاسباتی، کوپل شکاف-ماتریس فقط برای محاسبه توابع پایه در دامنه ماتریس در نظر گرفته شده است. به منظور ارزیابی الگوریتم‌های ارائه شده، مسئله‌های مختلف در حالت دو بعدی طراحی و حل شده‌اند. در پایان نشان داده شده است که روش حجم محدود چند مقیاسی با الگوریتم‌های ارائه شده یک روش عددی کارآمد برای شبیه‌سازی جریان در محیط متخلخل شکاف‌دار ناهمگن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multiscale simulation of flow in fractured porous media using unstructured grids

نویسنده [English]

  • Zahra Mehrdoost
Department of Mechanical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this paper for flow simulation in fractured porous media, a multiscale finite volume method on unstructured grids is developed. To this end, algorithms for generating coarse scale unstructured grids for the matrix and fracture networks are presented independently. The presented algorithms for generating coarse scale unstructured grids are adaptable based on local changes in permeability field. Unstructured grid adaption based on permeability field has significant effect on improving the multiscale solution results in highly heterogeneous permeability fields. For the first time in this research, applying adaptive unstructured grids in fractured porous media is done. Coarse scale grid cells are generated such that strong variation of permeability along their boundaries and also the placement of coarse scale vertices in low permeability region are prevented. To reduce the computational cost, fracture-matrix coupling is considered only for the calculation of basis functions in the matrix domain. In order to evaluate the proposed algorithms, various 2D test cases are designed and solved. Finally, it is shown that the multiscale finite volume method with the proposed algorithms is an efficient numerical method for flow simulation in heterogeneous fractured porous media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiscale finite volume method
  • fractured porous media
  • unstructured grids
  • discrete fracture model