بررسی ترمواقتصادی یک سیستم تولید توان و آب شیرین شامل یک واحد مغناطیسی هیدرودینامیکی فلز مایع با محرک برج خورشیدی متمرکز و بیوگاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

در مقایسه با واحد مرسوم انرژی توربین، واحدهای انرژی هیدرودینامیکی مغناطیسی فلز مایع، ساختار ساده‌‌تری دارند که باعث شده سیستمی ‌بسیار قابل اطمینان با هزینه‌های پایین نگهداری و همچنین بدون قطعات متحرک، بشمار آیند. واحد هیدرودینامیکی مغناطیسی فلز مایع نیاز به منبع با دمای بالا دارد که توسط سوخت‌‌های فسیلی تأمین می‌شود. برای رفع این ایراد، هدف مطالعه حاضر ارائه نیروگاه تولید همزمان جدید هیدرودینامیکی مغناطیسی فلز مایع برای تأمین آب شیرین و توان، با استفاده از توان خورشیدی متمرکز ، می‌‌باشد. بررسی انرژی، اگزرژی و ترمو‌اقتصادی سیستم یکپارچه ابداعی از طریق شبیه‌سازی در حلگر معادلات مهندسی انجام شده‌ است. نتایج نشان می‌دهند که نیروگاه تولید همزمان پیشنهادی، قادر به تولید توان73/2 کیلو وات و آب شیرین 21/06 مترمکعب/ روز است که در این مورد ضریب بهره‌وری انرژی و کل بهره‌وری اگزرژی به ترتیب 97/45 و 34/ 26درصد محاسبه شده‌‌اند. در میان تمام مواد تشکیل‌دهنده، گیرنده بالاترین تخریب اگزرژی 270/4 کیلو وات را داشته، و هلیوستات با تخریب اگزرژی 240/9 کیلو وات در رتبه بعدی قرار دارد. نتایج حاصل از تحلیل اگزرژی-اقتصادی نشان داد گیرنده و برج خورشیدی دارای بیشترین هزینه سرمایه‌گذاری، تعمیر و نگهداری بوده و مقدار هزینه بر واحد اگزرژی کل سیستم 4/ 103دلار بر گیگاژول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermo-Economic Evaluation of a Power and Freshwater Production System Including a Liquid Metal Magnetohydrodynamic Unit Driven By a Concentrated Solar Tower and Biogas

نویسندگان [English]

  • Qasem Abdollah Nezhad
  • Samad Jafarmadar
  • Shahram Khalilarya
Department of Mechanical Engineering, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

The use of liquid metal magnetic hydrodynamic energy units, despite reducing maintenance costs and improving reliability, requires a high-temperature source, which must be supplied by fossil fuels. The present study aims to cover this shortage by proposing a new design for liquid metal magnetic hydrodynamic power and desalination cogeneration plant by applying concentrating solar power. The results show that 73.2 kW and 21.06 m3/day power and fresh water can be produced by the proposed cogeneration plant, respectively. The energy utilization factor and total exergy efficiency are 97.45 and 26.34%. The results also indicate that the receiver accounts for the highest exergy destruction, followed by the heliostat with 270.4 kW and 240.9 kW, respectively. Increasing the efficiency of the humidifier/dehumidifier or reducing the mass flow rate of the second magnetic hydrodynamic loop improves the energetic and exergetic performances of the system. Besides, the receiver and solar tower have the highest cost of investment and maintenance, and the total unit cost of the system is 103.4 $/GJ.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid metal magneto-hydrodynamic
  • Cogeneration
  • Concentrating solar power
  • Humidification-dehumidification
  • Exergo-economic
[1] H. Sheykhlou, S. Jafarmadar, S. Khalilarya, Design and parametric study of a novel solar-driven trigeneration application utilizing a heliostat field with thermal energy storage, International Journal of Energy Research, n/a(n/a).
[2] A. Zeynali, A. Akbari, M. Khalilian, Investigation of the performance of modified organic Rankine cycles (ORCs) and modified trilateral flash cycles (TFCs) assisted by a solar pond, Solar Energy, 182 (2019) 361-381.
[3] K. Mohammadi, J.G. McGowan, Thermoeconomic analysis of multi-stage recuperative Brayton cycles: Part II–Waste energy recovery using CO2 and organic Rankine power cycles, Energy Conversion and Management, 185 (2019) 920-934.
[4] K. Mohammadi, J.G. McGowan, M. Saghafifar, Thermoeconomic analysis of multi-stage recuperative Brayton power cycles: Part I-hybridization with a solar power tower system, Energy conversion and Management, 185 (2019) 898-919.
[5] Y. Ma, T. Morozyuk, M. Liu, J. Yan, J. Liu, Optimal integration of recompression supercritical CO2 Brayton cycle with main compression intercooling in solar power tower system based on exergoeconomic approach, Applied energy, 242 (2019) 1134-1154.
[6] J.-Q. Guo, M.-J. Li, J.-L. Xu, J.-J. Yan, K. Wang, Thermodynamic performance analysis of different supercritical Brayton cycles using CO2-based binary mixtures in the molten salt solar power tower systems, Energy, 173 (2019) 785-798.
[7] V. Zare, M. Hasanzadeh, Energy and exergy analysis of a closed Brayton cycle-based combined cycle for solar power tower plants, Energy conversion and management, 128 (2016) 227-237.
[8] H. Habibi, M. Zoghi, A. Chitsaz, K. Javaherdeh, M. Ayazpour, E. Bellos, Working fluid selection for regenerative supercritical Brayton cycle combined with bottoming ORC driven by molten salt solar power tower using energy–exergy analysis, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 39 (2020) 100699.
[9] H. Ghiasirad, H. Rostamzadeh, S. Nasri, Design and Evaluation of a New Solar Tower-Based Multi-generation System: Part I, Thermal Modeling, in:  Integration of Clean and Sustainable Energy Resources and Storage in Multi-Generation Systems, Springer, 2020, pp. 83-102.
[10] H. Ghiasirad, H. Rostamzadeh, S. Nasri, Design and Evaluation of a New Solar Tower-Based Multi-generation System: Part II, Exergy and Exergoeconomic Modeling, in:  Integration of Clean and Sustainable Energy Resources and Storage in Multi-Generation Systems, Springer, 2020, pp. 103-120.
[11] K. Mohammadi, K. Ellingwood, K. Powell, Novel hybrid solar tower-gas turbine combined power cycles using supercritical carbon dioxide bottoming cycles, Applied Thermal Engineering, 178 (2020) 115588.
[12] A.M. Pantaleo, S.M. Camporeale, A. Miliozzi, V. Russo, N. Shah, C.N. Markides, Novel hybrid CSP-biomass CHP for flexible generation: Thermo-economic analysis and profitability assessment, Applied energy, 204 (2017) 994-1006.
[13] A.M. Pantaleo, S.M. Camporeale, A. Sorrentino, A. Miliozzi, N. Shah, C.N. Markides, Hybrid solar-biomass combined Brayton/organic Rankine-cycle plants integrated with thermal storage: Techno-economic feasibility in selected Mediterranean areas, Renewable Energy, 147 (2020) 2913-2931.
[14] K. Ellingwood, S.M. Safdarnejad, K. Rashid, K. Powell, Leveraging energy storage in a solar-tower and combined cycle hybrid power plant, Energies, 12(1) (2019) 40.
[15] M.K. Manesh, M. Ameryan, Optimal design of a solar-hybrid cogeneration cycle using Cuckoo Search algorithm, Applied Thermal Engineering, 102 (2016) 1300-1313.
[16] G. Wang, Y. Cao, S. Wang, Z. Chen, P. Hu, Design and preliminary performance analysis of a novel solar-gas combined cycle system, Applied Thermal Engineering,  (2020) 115184.
[17] K. Wang, M.-J. Li, Z.-D. Zhanga, C.-H. Min, P. Li, Evaluation of alternative eutectic salt as heat transfer fluid for solar power tower coupling a supercritical CO2 Brayton cycle from the viewpoint of system-level analysis, Journal of Cleaner Production,  (2020) 123472.
[18] J. Yang, Z. Yang, Y. Duan, Off-design performance of a supercritical CO2 Brayton cycle integrated with a solar power tower system, Energy,  (2020) 117676.
[19] K. Mohammadi, M. Saghafifar, K. Ellingwood, K. Powell, Hybrid concentrated solar power (CSP)-desalination systems: A review, Desalination, 468 (2019) 114083.
[20] S. Anvari, S. Khalilarya, V. Zare, Power generation enhancement in a biomass-based combined cycle using solar energy: Thermodynamic and environmental analysis, Applied Thermal Engineering, 153 (2019) 128-141.
[21] S. Anvari, S. Khalilarya, V. Zare, Exergoeconomic and environmental analysis of a novel configuration of solar-biomass hybrid power generation system, Energy, 165 (2018) 776-789.
[22] H. Rostamzadeh, H. Ghiasirad, M. Amidpour, Y. Amidpour, Performance enhancement of a conventional multi-effect desalination (MED) system by heat pump cycles, Desalination, 477 (2020) 114261.
[23] E. Rafat, M. Babaelahi, Recovering waste heat of a solar hybrid power plant using a Kalina cycle and desalination unit: A sustainability (emergo-economic and emergo-environmenal) approach, Energy Conversion and Management, 224 (2020) 113394.
[24] P. Palenzuela, B. Ortega-Delgado, D.-C. Alarcón-Padilla, Comparative assessment of the annual electricity and water production by concentrating solar power and desalination plants: A case study, Applied Thermal Engineering, 177 (2020) 115485.
[25] A. Kouta, F.A. Al-Sulaiman, M. Atif, Energy analysis of a solar driven cogeneration system using supercritical CO2 power cycle and MEE-TVC desalination system, Energy, 119 (2017) 996-1009.
[26] P. Satyamurthy, N. Venkatramani, A. Quraishi, A. Mushtaq, Basic design of a prototype liquid metal magnetohydrodynamic power generator for solar and waste heat, Energy conversion and management, 40(9) (1999) 913-935.
[27] M. Kiyasatfar, N. Pourmahmoud, M.M. Golzan, I. Mirzaee, Thermal behavior and entropy generation rate analysis of a viscous flow in MHD micropumps, Journal of mechanical science and technology, 26(6) (2012) 1949-1955.
[28] H. Branover, Liquid-Metal MHD Research and Development in Israel, Progress in Astronautics and Aeronautics, 148 (1993) 209-209.
[29] Mini Power Generation Capsules using Solar energy LMMHD technology., BARC Project Report.,  (1997).
[30] S. Mirmasoumi, S. Ebrahimi, R.K. Saray, Enhancement of biogas production from sewage sludge in a wastewater treatment plant: Evaluation of pretreatment techniques and co-digestion under mesophilic and thermophilic conditions, Energy, 157 (2018) 707-717.
[31] M. Aghbashlo, M. Tabatabaei, S. Soltanian, H. Ghanavati, A. Dadak, Comprehensive exergoeconomic analysis of a municipal solid waste digestion plant equipped with a biogas genset, Waste management, 87 (2019) 485-498.
[32] H. Ghiasirad, N. Asgari, R.K. Saray, S. Mirmasoumi, Thermoeconomic assessment of a geothermal based combined cooling, heating, and power system, integrated with a humidification-dehumidification desalination unit and an absorption heat transformer, Energy Conversion and Management, 235 (2021) 113969.
[33] S. Klein, S. Alvarda, Engineering equation solver (EES), in, F-chart software, WI, 2007.
[34] A. Bejan, G. Tsatsaronis, M.J. Moran, Thermal design and optimization, John Wiley & Sons, 1995.
[35] T.J. Kotas, The exergy method of thermal plant analysis, Elsevier, 2013.
[36] H. Ghiasirad, R.K. Saray, B. Abdi, K. Bahlouli, Energy, exergy, and exergo-economic analyses of Urmia sugar factory: a case study of Iran.
[37] M. Ehyaei, S. Baloochzadeh, A. Ahmadi, S. Abanades, Energy, exergy, economic, exergoenvironmental, and environmental analyses of a multigeneration system to produce electricity, cooling, potable water, hydrogen and sodium-hypochlorite, Desalination, 501 (2021) 114902.
[38] M.A. Jamil, M.W. Shahzad, S.M. Zubair, A comprehensive framework for thermoeconomic analysis of desalination systems, Energy Conversion and Management, 222 (2020) 113188.
[39] S.M. Milani, R.K. Saray, M. Najafi, Exergo-economic analysis of different power-cycle configurations driven by heat recovery of a gas engine, Energy Conversion and Management, 186 (2019) 103-119.
[40] D.U. Lawal, S.M. Zubair, M.A. Antar, Exergo-economic analysis of humidification-dehumidification (HDH) desalination systems driven by heat pump (HP), Desalination, 443 (2018) 11-25.
[41] F.H. Leich, Magnetohydrodynamics (MHD) as a future power generation method in the state of Montana,  (1971).
[42] M. Feili, H. Ghaebi, T. Parikhani, H. Rostamzadeh, Exergoeconomic analysis and optimization of a new combined power and freshwater system driven by waste heat of a marine diesel engine, Thermal Science and Engineering Progress, 18 (2020) 100513.
[43] C. Xu, Z. Wang, X. Li, F. Sun, Energy and exergy analysis of solar power tower plants, Applied Thermal Engineering, 31(17-18) (2011) 3904-3913.