بررسی تجربی عملکرد فینلت‌های کاهش‌دهنده نویز لبه‌فرار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشکده مهندسی هوافضا/ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 هیات علمی-دانشگاه یزد

3 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

در مطالعه حاضر، کارایی فینلت به عنوان یک روش کنترل غیرفعال نویز لبه‌فرار به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. طیف فشار سطح، طول مشخصه نوسانات فشار سطح در راستای دهانه بال و سرعت جابجایی ساختارهای گردابه‌ای‌‌‌ در محدوده لبه‌فرار پارامترهای مهمی در تعیین نویز لبه‌فرار در دوردست هستند. در این مطالعه جهت اندازه‌گیری پارامترهای فوق، یک صفحه تخت مجهز به سنسورهای اندازه‌گیری فشار ناپایای سطح، طراحی و ساخته شده است. استفاده از فینلت‌ها با فواصل عرضی زیاد، منجر به کاهش طیف فشار سطح در فرکانس‌های میانی و بالا و افزایش طول مشخصه در راستای دهانه مدل در فرکانس‌های پایین و میانی شده است. از طرف دیگر، برای فینلت‌ها با فواصل عرضی کم، در حالی که طیف فشار سطح در فرکانس‌های بالا به مقدار بیشتری کاهش یافته، افزایش نامطلوبی در فرکانس‌های پایین تا میانی بوجود آمده است. فینلت‌های ریز می‌توانند منجر به کاهش همدوسی عرضی در فرکانس‌‌های میانی و بالایی گردند. سرعت جابجایی ساختارهای گردابه‌ای نیز در پایین دست همه فینلت‌‌ها کاهش یافته است. در نهایت با استفاده از مدل تحلیلی امیت-راجر، تغییرات نویز لبه‌فرار در دوردست ناشی از حضور فینلت‌های مختلف پیش بینی شده که نتایج نشان‌دهنده کارایی مناسب فینلت‌ها در محدوده فرکانس‌های میانی و بخصوص بالاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Performance of Trailing Edge Noise-Reducing Finlets

نویسندگان [English]

  • abbas afshari 1
  • Ali Akbar Dehghan 2
  • Ali Negahban.B 3
  • Ahmadreza Ayoobi 3
1 Assistant Professor, Department of Aerospace Engineering, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, Iran
2 Mech. Eng. Dept, Faculty of Engineering, Yazd University, IRAN
3 Department of Aerospace Engineering, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology
چکیده [English]

In the present study, the efficiency of the finlet as a means of passive trailing-edge noise control has been experimentally investigated. Surface pressure spectra, spanwise length scale, and eddy convection velocity in the trailing-edge region are important parameters in determining far-field trailing-edge noise. In the present study to measure the above parameters, a flat-plate model equipped with unsteady surface pressure transducers has been designed and built. Results have shown that the flow behavior downstream of the finlets is strongly affected by the spacing between the finlets. The use of finlets with coarse spacing leads to a reduction in the surface pressure spectrum at mid to high frequencies and an increase in the spanwise length scale at low to mid frequencies. On the other hand, for the finlets with fine spacing, while the surface pressure spectrum has been further reduced at high frequencies, there has been an undesirable increase at low to mid frequencies. Moreover, fine finlets can significantly reduce the coherence and eddy convection velocity at mid to high frequencies. Finally, the Amiet-Roger model has been used to evaluate the changes in far-field trailing-edge noise and the results have shown the effectiveness of finlets in the mid and especially high frequency range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finlet
  • Trailing-edge noise
  • Turbulent boundary layer
  • Surface pressure spectra
  • Eddy
[1] T.F. Brooks, D.S. Pope, M.A. Marcolini, Airfoil self-noise and prediction, National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Division, 1989.
[2] S. Oerlemans, M. Fisher, T. Maeder, K. Kögler, Reduction of wind turbine noise using optimized airfoils and trailing-edge serrations, AIAA Journal, 47(6) (2009) 1470-1481.
[3] W.K. Blake, Mechanics of flow-induced sound and vibration V2: complex flow-structure interactions, 2nd edn ed., Academic Press., 2017.
[4] A. Powell, On the aerodynamic noise of a rigid flat plate moving at zero incidence, The Journal of the Acoustical Society of America, 31(12) (1959) 1649-1653.
[5] M.V.M. Fink, Experimental evaluation of theories for trailing edge and incidence fluctuation noise, AIAA Journal, 13(11) (1975) 1472-1477.
[6] J. Yu, C. W. Tam, Experimental investigation of the trailing edge noise mechanism, AIAA Journal, 16(10) (1978) 1046-1052.
[7] M. Roger, S. Moreau, Trailing edge noise measurements and prediction for subsonic loaded fan blades, AIAA paper, 2460 (2002).
[8] R. Amiet, Noise due to turbulent flow past a trailing edge, Journal of Sound and Vibration, 47(3) (1976) 387-393.
[9] M. Howe, A review of the theory of trailing edge noise, Journal of Sound and Vibration, 61(3) (1978) 437-465.
[10] B. Lyu, M. Azarpeyvand, S. Sinayoko, Prediction of noise from serrated trailing edges, Journal of Fluid Mechanics, 793 (2016) 556-588.
[11] M. Herr, W. Dobrzynski, Experimental Investigations in Low-Noise Trailing Edge Design, AIAA journal, 43(6) (2005) 1167-1175.
[12] A. Finez, E. Jondeau, M. Roger, M.C. Jacob, Broadband noise reduction with trailing edge brushes, in:  16th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Stockholm, Sweden, 2010, pp. 3980.
[13] T. Geyer, E. Sarradj, C. Fritzsche, Measurement of the noise generation at the trailing edge of porous airfoils, Experiments in Fluids, 48(2) (2009) 291-308.
[14] S.A.S. Ali, M. Azarpeyvand, C.R.I. da Silva, Trailing-edge flow and noise control using porous treatments, Journal of Fluid Mechanics, 850 (2018) 83-119.
[15] T. Göçmen, B. Özerdem, Airfoil optimization for noise emission problem and aerodynamic performance criterion on small scale wind turbines, Energy, 46(1) (2012) 62-71.
[16] R. Jones, C. J. Doolan, M. Teubner, Minimization of trailing edge noise by parametric airfoil shape modifications, in:  17th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (32nd AIAA Aeroacoustics Conference), 2011, pp. 2782.
[17] I.A. Clark, W.N. Alexander, W. Devenport, S. Glegg, J.W. Jaworski, C. Daly, N. Peake, Bioinspired trailing-edge noise control, AIAA Journal, 55(3) (2017) 740-754.
[18] I.A. Clark, W.N. Alexander, W.J. Devenport, S. Glegg, J.W. Jaworski, C. Daly, P. Nigel, Bio-Inspired Trailing Edge Noise Control, in:  21th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Dallas, TX, 2015, pp. 2365.
[19] I. Clark, W.N. Alexander, W.J. Devenport, Bio-inspired finlets for the reduction of marine rotor noise, in:  23rd AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 2017, pp. 3867.
[20] Y. Shi, S. Lee, Numerical Study of 2-D Finlets Using RANS CFD for Trailing Edge Noise Reduction, in:  2018 AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 2018, pp. 2812.
[21] A. Bodling, A. Sharma, Numerical investigation of low-noise airfoils inspired by the down coat of owls, Bioinspiration & Biomimetics, 14(1) (2018) 016013.
[22] A. Bodling, A. Sharma, Numerical investigation of noise reduction mechanisms in a bio-inspired airfoil, Journal of Sound and Vibration,  (2019).
[23] A. Afshari, M. Azarpeyvand, A.A. Dehghan, M. Szőke, R. Maryami, Trailing-edge flow manipulation using streamwise finlets, Journal of Fluid Mechanics, 870 (2019) 617-650.
[24] A. Afshari, A.A. Dehghan, M. Dehghani Mohammad-abadi, M. Dehghan Manshadi, Semi-empirical Investigation of the Effect of Finlet on the Turbulent Boundary Layer Trailing Edge Noise, Modares Mechanical Engineering, 20(8) (2020) 1951-1965.
[25] M. Roger, S. Moreau, M. Wang, An analytical model for predicting airfoil self-noise using wall-pressure statistics, Annual Research Brief, Center for Turbulence Research, Stanford University,  (2002) 405-414.
[26] M. Mosallem, Numerical and experimental investigation of beveled trailing edge flow fields, Journal of Hydrodynamics, Ser. B, 20(3) (2008) 273-279.
[27] J.B. Barlow, W. Rae, A. Pope, Low-speed wind tunnel testing, John Wiely & Sons, in, Wiley, New York, 1999.
[28] A. Saeidinezhad, A.a. Dehghan, M. Dehghan Manshadi, The nose shape effect on the flow field around a submersible model, phd Thesis, Yazd University, 2015.
[29] A. Afshari, A. A. Dehghan, V. Kalantar, M. Farmani, Experimental investigation of surface pressure spectra beneath turbulent boundary layer over a flat plate with microphone, Modares Mechanical Engineering, 17(1) (2017) 263-272.
[30] A. Afshari, A.A. Dehghan, M. Farmani, Experimental investigation of trailing edge noise by measuring unsteady surface pressures, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 51(6) (2017) 61-70.
[31] A. Afshari, A.A. Dehghan, M. Azarpeyvand, Novel three-dimensional surface treatments for trailing-edge noise reduction, AIAA Journal, 57(10) (2019) 4527-4535.
[32] G. Corcos, Resolution of pressure in turbulence, The Journal of the Acoustical Society of America, 35(2) (1963) 192-199.
[33] G. Schewe, On the structure and resolution of wall-pressure fluctuations associated with turbulent boundary-layer flow, Journal of Fluid Mechanics, 134 (1983) 311-328.
[34] M. Goody, Empirical Spectral Model of Surface Pressure Fluctuations, AIAA Journal, 42(9) (2004) 1788-1794.
[35] R. Maryami, S.A. Showkat Ali, M. Azarpeyvand, A. Afshari, Turbulent flow interaction with a circular cylinder, Physics of Fluids, 32(1) (2020) 015105.
[36] A. Afshari, A.A. Dehghan, M. Azarpeyvand, M. Szőke, Three-dimentional surface treatments for trailing edge noise reduction, in:  23rd International Congress on Sound and Vibration, ICSV, 2016.
[37] Q. Leclère, A. Pereira, A. Finez, P. Souchotte, Indirect calibration of a large microphone array for in-duct acoustic measurements, Journal of Sound and Vibration, 376 (2016) 48-59.
[38] R. Maryami, M. Azarpeyvand, A. Dehghan, A. Afshari, An Experimental Investigation of the Surface Pressure Fluctuations for Round Cylinders, Journal of Fluids Engineering, 141(6) (2019) 061203.
[39] A. Afshari, A. A. Dehghan, V. Kalantar, M. Farmani, Analytical and Experimental investigation of remote microphone system response for prediction of surface pressure fluctuations, Modares Mechanical Engineering, 16(10) (2016) 155-162.
[40] J.S. Bendat, A.G. Piersol, Random data: analysis and measurement procedures, John Wiley & Sons, 2011.
[41] T.F. Brooks, T. Hodgson, Trailing edge noise prediction from measured surface pressures, Journal of sound and vibration, 78(1) (1981) 69-117.
[42] A. Herrig, M. Kamruzzaman, W. Würz, S. Wagner, Broadband airfoil trailing-edge noise prediction from measured surface pressures and spanwise length scales, noise notes, 12(4) (2013) 13-36.
[43] T. FARABEE, M. CASARELLA, Measurements of fluctuating wall pressure for separated/reattached boundary layer flows, Journal of vibration, acoustics, stress, and reliability in design, 108(3) (1986) 301-307.
[44] Y.F. Hwang, W.K. Bonness, S.A. Hambric, Comparison of semi-empirical models for turbulent boundary layer wall pressure spectra, Journal of Sound and Vibration, 319(1-2) (2009) 199-217.
[45] I. Lee, H. Sung, Characteristics of wall pressure fluctuations in separated and reattaching flows over a backward-facing step: Part I. Time-mean statistics and cross-spectral analyses, Experiments in Fluids, 30(3) (2001) 262-272.
[46] Y.Z. Liu, W. Kang, H.J. Sung, Assessment of the organization of a turbulent separated and reattaching flow by measuring wall pressure fluctuations, Experiments in Fluids, 38(4) (2005) 485-493.
[47] A. Naghib-Lahouti, H. Hangan, P. Lavoie, Distributed forcing flow control in the wake of a blunt trailing edge profiled body using plasma actuators, Physics of Fluids, 27(3) (2015) 035110.